18BL for the second time

We’ve played 18BL for the second time recently and I’m afraid it was the last time (at least for a while). I have already described the game here:
https://www.railsonboards.com/2019/06/26/18bl-latest-title-from-marflow-games-for-the-first-time/

Now I will just summarize our last game and the reason why the game did not arouse too much enthusiasm.

We played three: me + Michał from Olkusz and Elemele. I did not write about it before, but companies in 18BL flow out at 50% shares sold and receive capital for each share sold from the IPO. This is a big difference compared to 1830 and theoretically gives new possibilities. In this way, the companies we opened at the beginning of the game did not immediately receive 100% of capital, because no one bought all their shares.

Therefore, when Elemele got rid of his company, I took it over, because I knew that it would still have some funds for investment. Elemele did the same, he took over Michał’s company. Only Michał won because of his two new companies, had the most capital for investment, so they bought better trains than those for which our companies had to withhold dividends. In this respect, I liked the game very much and it was interesting. Unfortunately, at the 5-train we found together that Michał’s advantage is so big that we were not able to make up for it and we decided to end the game at that moment.

The second factor that caused this was the map and areas in which our companies operated. Each company operated in its own corner of the board, sometimes in tandem with the other one, the best 3+3 trains that are in the game, traveled the same route in both directions, and it would rather not open the map more.

I wrote about the same element before, in our first game we liked everything except the map. I am looking at the list of the titles I like the most (numerical order): 1817, 1830, 1836jr, 1844, 1848, 1849, 1880, 1889. In each of them there is a fight for good routes, to build somewhere further or take a little better place. In most of them it is a very aggressive fight in the map. And I like these titles the most.
However, if each company digs in a different corner (this is exactly how it looked in our game), then the competition on the map drops to zero. Train rush was relatively fast in both of our games, so maybe if novice players would join the game, they would have several operational rounds more to build the map and it would be more interesting in this way. Maybe?

Perhaps the solution of this problem would be the option of building two tracks at once like in 18Mex. However, this will not change the fact that companies may still want to operate only at the corners of the board and not necessarily the longer routes will be more attractive to them.
If any of the readers have any other opinions about this title, we’d love to find out about them. This is probably the only chance for me to convince my teammates to one more game, otherwise the game will be on the black list of those games to which we will return, when we will get bored with a hundred other 18xx games 😉

You can buy this and many other Marflow games directly from the publisher: http://18xx-marflow-games.de/


Oryginal text:

Ostatnio zagraliśmy w 18BL po raz drugi i obawiam się, że był to ostatni raz (przynajmniej na jakiś czas). Grę już opisałem tutaj:
https://www.railsonboards.com/2019/06/26/18bl-latest-title-from-marflow-games-for-the-first-time/ teraz tylko podsumuję naszą ostatnią rozgrywkę i powód dla którego, gra nie wzbudziła zbyt dużego entuzjazmu.

Graliśmy w trójkę: ja + Michał z Olkusza i Elemele. O tym nie napisałem poprzednio, ale firmy w 18BL wypływają przy 50% i otrzymują kapitał za każdą sprzedaną akcję z IPO. Jest to spora różnica w stosunku do 1830 i teoretycznie daje nowe możliwości. W ten sposób firmy, które otworzyliśmy na początku gry, nie otrzymały od razu 100% kapitału, bo nikt nie skupił ich wszystkich akcji.

Dlatego, gdy Elemele pozbył się swojej firmy, to ja ją przejąłem, bo wiedziałem, że będzie ona jeszcze miała jakieś środki na inwestycje. Podobnie zrobił Elemele, który przejął firmę Michała. Wygrał na tym tylko Michał, bo jego dwie nowe firmy, miał najwięcej kapitału na inwestycje, wystartowały wysoko i kupiły lepsze pociągi od tych, na które nasze spółki musiały wstrzymać dywidendę. Pod tym względem rozgrywka bardzo mi się podobała i była ciekawa. Niestety przy 5-pociagu stwierdziliśmy wspólnie, że przewaga Michała jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie jej nadrobić i zdecydowaliśmy się w tamtym momencie zakończyć grę.

Drugim czynnikiem, który to spowodował, była mapa i obszary, w których nasze spółki działały. Każda firma operowała w swoim własnym zakątku (rogu planszy), czasami w tandemie z drugą firmą, perspektywa pociągów 3+3, które jeździły tą samą trasą w obie strony, raczej nie otworzyłaby bardziej mapy, tylko spowodowała jej stagnację.

O tym samym elemencie pisałem poprzednio, w naszej pierwszej grze wszystko nam się podobało, z wyjątkiem mapy. Patrzę teraz na listę tych tytułów, które lubię najbardziej (kolejność numeryczna): 1817, 1830, 1836jr, 1844, 1848, 1849, 1880, 1889. W każdym z nich jest walka o dobre trasy, o to, aby wybudować się gdzieś dalej. Zająć jeszcze troszkę lepsze miejsce. W większości z nich jest to bardzo agresywna walka. I takie tytuły lubię najbardziej.

Jeśli natomiast każda firma okopie się w innym rogu (dokładnie tak to u nas wyglądało), to rywalizacja na mapie spada do zera. Train rush był w obu naszych grach stosunkowo szybki, więc może jeśli do gry siedliby początkujący gracze, to na budowę mapy, mieliby kilka rund operacyjnych więcej i byłaby ona w ten sposób ciekawsza. Może?

Być może, rozwiązaniem tego mankamentu byłaby opcja budowy dwóch torów naraz tak jak w 18Mex. Nie zmieni to jednak faktu, że firmy mogą dalej chcieć operować tylko w rogach planszy i niekoniecznie dłuższe trasy będą dla nich bardziej atrakcyjne.

Jeśli których z czytelników ma jakieś inne opinie o tym tytule, to chętnie się o nich dowiemy. Jest to chyba jedyna szansa na to, abym przekonał moich współgraczy do jeszcze jednej rozgrywki, inaczej gra trafi na czarną listę tych gier, do których wrócimy, gdy sto innych osiemnastek nam się już znudzi 😉

1 thought on “18BL for the second time”

Leave a Reply