18GB for two players

During my vacation I had an opportunity to play in a two-player game in 18GB with my Ania. Such a situation that we play two people game is very rare to us, so it is especially worth describing.

You may have heard that 18xx games are working for two-player rather poorly. We wrote about it many times. This is due to the fact that a larger number of players in the game is forced to invest in opponents’ shares, which causes automatic interaction and it is risky! Two-player games usually rely on the fact that we buy mostly our own shares, so the risk is minimized (even if we buy opponent’s shares, then we can see his intentions better so we can react faster). Such games are closer to euro games. Everything works beautifully in them, but everyone builds their own plot.
But there is an exception and these are 18xx titles which focus on managing companies, not the stock market ones. In these titles, operations on the stock exchange are less important, so the risk is also lower.

In two people we already played in such titles: 1836jr, 1830, 18CZ, 1893 Cologne and 1860. There were long breaks between all these games and plays so it is difficult for me to say which of these titles worked best for two people. 1830 and 1836jr has the biggest lost because they are stock market titles, but I recall to mind that these games worked very well. 18CZ has a nice 2 player option. 1893 Cologne is partly an engineering title (the stock market is not so significant) so two-player gameplay is interesting.

But 1860 is a completely different story and it is closest to 18GB. Both of these titles are exceptions among 18xx.
18GB has already been described in details here: https://www.railsonboards.com/2019/03/28/the-whole-saturday-with-18xx-18gb-18pa-18gb/
so now I will sum up what our two-player game looked like and whether I liked it or not.
Description of 1860 can be found here: https://www.railsonboards.com/2018/05/23/18xx-for-two-players-short-compare-after-last-play/

Lets start with the fact that I played with my Ania, who takes her first steps in the 18xx world. Because 18GB has a huge number of exceptions to other 18xx games, this step was quite big to her and several times I suggested to Ania various possible options.

In 18GB the most I like is the scalability of the title. Regardless of number of players, thers is removed from the game the appropriate number of trains, private companies and of course public companies (there are 6 companies left from all 12 that are in the game). In the option for 2 players, the map has been reduced, which in this variant has two options, either remove part of the south or cut off a piece of the north. We played the second option and I think it worked perfectly.

My strategy was first drop my company’s stock price firstly to buy as much available shares as possible (maybe even 100%). I do not know why, but my strategy failed (probably dividends of my company were too high and it was a shame not to pay them), in any case from the moment when I bought 60% of shares in my company, I only maximized the income from it.
In turn, Ania implemented my plan and she bought 80% of shares in her company. Theoretically, her plan was successful, but now I’m thinking about the consequences of what happened during the game, I see that the option to buy 100% of shares cannot always be the best one. This is a very tempting, but if we look at the financial details, it turns out that such a strategy needs other factors that guarantee success.

Let’s get into the details:

  • In my company, I had 60% of shares, the remaining 40% of shares were in the company treasury and during the payment of dividends, these shares gave my company income.
  • Ania had 80% shares, another 20% was mine (I bought them only so that not to let Ania buy 100% of them), so any shares from her company brought her business income.

At one point in the game, each of us had two companies running and for both our companies (four in total) the situation was like described above.
As a consequence, Ania had to suspend the dividend more often than I did. Thanks to such financing, my companies could afford to buy better trains and their more frequent modernization, which further increased the difference, because I had better trains, so I paid larger dividends, etc. …
An additional factor that could help Ania in 18GB is the ability to sell up to 100% of shares to the market. Perhaps the key to success for her would be such a strategy that she buys 100% of shares, maximizes profits and at some point, when the company will not run for a long time, because it has a poor train (trains) and not enough cash, she could sell such a company almost to zero and to open the next one. Remember that in 18GB a company without a train becomes insolvent and rides a virtual train (until it collects funds for the purchase of a train) and the president does not have to add his own funds to the purchase of the train.

In our game my strategy won. Could what I have written above take place? I don’t know, but there is so much space on the board in 18GB that new companies that we start even late can compete with the previous ones. If I have the opportunity, I will test this strategy.
I played very well and mechanically 18GB worked fine with only two people in the game. Unfortunately, we played with a break at night, during which the application was counting the game time, so I don’t know exactly how much the game lasted. It seems to me that it was about 5 hours and in the future we will probably cut this time a little bit.


Original version

18GB na dwóch graczy

W czasie mojego urlopu miałem okazję zagrać z moją Anią w dwuosobową rozgrywkę w 18GB. Taka sytuacja, że gramy w dwie osoby bardzo rzadko nam się zdarza, więc szczególnie warta jest opisania.

Wielokrotnie mogliście usłyszeć, że 18xx słabiej działają w rozgrywkach dwuosobowych. Sami też o tym bardzo często pisaliśmy. Wynika to z faktu, że większa ilość graczy wymusza inwestycję w akcje przeciwników, co powoduje automatycznie interakcję i niesamowicie podnosi ryzyko (które musimy na bieżąco w czasie gry kontrolować). Gry dwuosobowe przeważnie polegają na tym, że kupujemy tylko lub głównie własne akcje, więc ryzyko jest zminimalizowane (jeśli nawet kupujemy akcje przeciwnika, to mamy lepszą wiedzę o jego zamiarach). Takim rozgrywkom jest bliżej do gier euro. Wszystko pięknie w nich działa, ale każdy buduje swoje poletko.

Jest tutaj pewien wyjątek i są to te tytuły 18xx w których, koncentrujemy się na odpowiednim zarządzaniu firmami, a nie na giełdzie. W tych tytułach operacje na giełdzie mają mniejsze znaczenie, więc ryzyko też jest mniejsze.

Dotychczas graliśmy w dwie osoby w takie tytuły: 1836jr, 1830, 18CZ, 1893 Cologne i 1860. Pomiędzy rozgrywkami były długie przerwy i ciężko mi teraz powiedzieć, który z tych tytułów działał najlepiej na dwie osoby. Na pewno 1830 i 1836jr, najwięcej straciły, bo są to tytuły giełdowe, ale bardzo dobrze mi się w nie grało. 18CZ ma fajny wariant na 2 graczy. Z kolei 1893 Cologne to tytuł po części inżynierski (giełda nie jest tak znacząca) więc dwuosobowa rozgrywka jest w miarę interesująca. Natomiast 1860 to całkiem inna bajka i najbliżej mu do 18GB. Oba te tytuły to wyjątki wśród 18xx.
18GB opisaliśmy już bardzo dokładnie tutaj: https://www.railsonboards.com/2019/03/28/the-whole-saturday-with-18xx-18gb-18pa-18gb/
więc teraz podsumuję tylko, jak wyglądała nasza dwuosobowa rozgrywka i czy mi się podobała.
Opis 1860 znajdziecie natomiast tutaj: https://www.railsonboards.com/2018/05/23/18xx-for-two-players-short-compare-after-last-play/

Zacznijmy od tego, że grałem z moją Ania, która stawia w świecie 18xx pierwsze kroki. Ponieważ 18GB ma olbrzymią ilość wyjątków w stosunku do innych gier 18xx, to ten krok był dla niej wyjątkowo duży i kilkukrotnie podpowiadałem Ani różne możliwe opcje.

W 18GB najbardziej podoba mi się skalowalność tytułu. Niezależnie, czy graczy jest tylko 2, czy też 4, to z gry usuwa się odpowiednie pociągi, spółki prywatne i oczywiście firmy publiczne (w grze pozostało 6 firm z 12). W opcji dla 2 graczy dodatkowo została zmniejszona mapa, która w takim wariancie ma dwie możliwości, albo usuwa się część południa, albo odcina się kawałek północy. My zagraliśmy w wariant bez południa i myślę, że sprawdził się on doskonale.

Moja strategia miała wyglądać tak, że miałem najpierw zdołować kurs mojej pierwszej firmy, po to, aby zakupić w niej jak najwięcej udziałów (idealnie byłoby 100%). Nie wiem czemu, mi się to nie udało (pewnie dywidendy były za wysokie i szkoda było mi je wstrzymywać), w każdym razie gdy miałem już 60%, to kurs był za wysoki i tylko maksymalizowałem dochody z tej firmy po to, aby kurs rósł jeszcze bardziej.
Ania z kolei skutecznie zrealizowała plan, jaki ja miałem wobec mojej firmy i kupiła 80% udziałów w swojej firmie. Teoretycznie jej plan się powiódł, ale teraz zastanawiając się nad konsekwencjami tego, co wydarzyło się w czasie gry, widzę, że opcja wykupienia 100% udziałów nie zawsze może być korzystna. Teoretycznie jest to bardzo kusząca perspektywa, ale jeśli popatrzymy na szczegóły finansowe, to okazuje się, że taka strategia potrzebuje jeszcze dodatkowego czynnika, który zagwarantuje sukces.

Wejdźmy w szczegóły:
– W mojej firmie miałem 60% udziałów, pozostałe 40% akcji było w skarbcu i podczas wypłaty dywidendy te akcje w skarbcu, dawały dochód mojej firmie.
– Ania miała 80% udziałów, kolejne 20% było u mnie (skupiłem je tylko dlatego, aby nie pozwolić Ani wykupić 100%), więc żadne akcje z jej firmy nie przynosiły jej firmie dochodu.
W pewnym momencie gry, każdy z nas miał uruchomione dwie firmy i dla obu firm (łącznie dla czterech) była taka sytuacja jak powyżej opisana.
W konsekwencji Ania musiała wstrzymywać dywidendę dużo częściej niż ja. Dzięki takiemu finansowaniu moje firmy stać było na zakup lepszych pociągów i częstszą ich modernizację, co dodatkowo powiększało jeszcze różnicę, bo miałem lepsze pociągi, więc wypłacałem większe dywidendy itd…
Dodatkowy czynnik, który może pomógłby Ani, to możliwość sprzedania w 18GB nawet 100% akcji na giełdę. Być może kluczem do sukcesu dla niej byłaby taka strategia, że skupuje właśnie 100% akcji, maksymalizuje zyski i w pewnym momencie, gdy firma już długo nie pojeździ, bo został jej marny pociąg (pociągi) i mało gotówki to taką firmę sprzedamy prawie do zera na giełdę i otwieramy następną. Pamiętajcie, że w 18GB firma bez pociągu staje się niewypłacalna i jeździ wirtualnym pociągiem (do momentu, aż nie uzbiera funduszy na zakup jakiegoś pociągu) i prezes nie musi dokładać do zakupu pociągu z własnych funduszy.

W naszej grze moja strategia wygrała. Czy to, co napisałem powyżej, mogłoby mieć miejsce? Nie wiem, ale w 18GB jest na tyle miejsca na planszy, że nowe firmy, które uruchamiamy nawet późno, mogą spokojnie rywalizować z tymi wcześniejszymi. Jeśli będę miał okazję, to taką strategię przetestuję.
Grało mi się bardzo dobrze i mechanicznie 18GB bardzo dobrze działa, gdy grają tylko dwie osoby. Niestety graliśmy z przerwą w nocy, w której czasie aplikacja cały czas liczyła czas gry, więc nie wiem do końca, ile dokładnie graliśmy. Wdaje mi się, że było to około 5 godzin i w przyszłości pewnie zetniemy ten czas jeszcze troszeczkę.

6 thoughts on “18GB for two players”

      1. Długo czekałeś na dostawę i jakie koszty wysyłki? Coś tam piszą o “wysyłce w pakiecie” ale mój niemiecki już zaśniedział więc nie do końca rozumiem czy można zamówić tylko jeden tytuł.

Leave a Reply