1883 my impression after play with our addon

Does the game really need over 200 wooden elements? We have played once without all this wood and recently with our add-on together with corrected elements. The difference in the perception of the game was huge for me, but there were still a few elements left that could make it even better.

The game has already been described very nicely by Elemele in this post: https://www.railsonboards.com/2019/04/29/1883-first-impressions/
Today I will only say about those elements that I liked the most / or not.

Stock mechanics:
The mechanics of the stock market is really interesting. 1883 is unique in this respect and at the end of our meeting we all agreed that. There should be more titles with such stock market and company capitalization. Capitalization is partial, i.e. the same as in 1846, but only shares that are in the bank pool give a company income when it is paying the dividends – unlike in 1846. A company can sell shares on the stock exchange at the end of OR, it receives the price of the shares after its falling. In addition, there are two columns on the stock market (the most to the left) that allow closing the company (as in 1849). What do you say about it? If you know other titles that have such features, we’d love to hear about them.

All of the above is obviously a plus, unfortunately the authors have not thought about placing stock prices on the stock exchange in other place than in the middle of the field. This way they are always covered by the markers (whether they are our markers or the original ones from the game). So, if we were selling or buying shares from the stock exchange, we always had to move them to check at what the stock price were. Such a mistake was in the second edition of 1830, fortunately Lookout Games corrected this and the latest release of 1830 has share prices placed in the corner. It is a pity that the authors of 1883 did not think about it.
Concessions seem like a nice idea, we previously skipped them completely because we didn’t know which cities should be connected by a common route. Now with the help of our markers, the cities for individual licenses were clearly visible and they give a really nice injection of capital to the company or player.

A bus company is an element that seems a bit over the top. It is the strongest company in the game and it is definitely a safe investment (it does not buy trains from other companies, so it cannot bankruptcy). It cannot be opened from the beginning of the game, because the number of shares we can buy in a bus company is two times lower than the number of all our other certificates. This means that every player can buy about the same amount of shares in it, so no one will have a significant advantage, and no one will be forced to sell it (if the president made any strange moves). For me, it’s a bit like the Bank of England in 1848, theoretically it can be damn profitable, but in 1848 it takes over insolvent companies, so this mechanics is more connected to the rest of the game and gives much more opportunities than the bus company in 1883.

Map – here it is definitely too loose. In our last game on the map a lot of free cities remained, meanwhile only my two companies did not put the last station! In terms of map, it is definitely not an aggressive title. In addition, state connections on the map are marked in red, which give a very similar income as the route through the other cities. Well, if the map was tight, these connections would have their justification. Because then the blocked company could follow the red route. However, this is not the case, so red connections are just an element that additionally needs to be explained and it adds dozens of minutes to the length of the entire game (because we count which route is more profitable).

A state-owned company: an interesting mechanism that I don’t know what to think about yet. This company is managed by all players in turn, the CEO card changes clockwise. Every player at the beginning of the game receives a 10% share certificate and as the president, he can steal all income from a given OR, then he loses a 10% share (he gets 50% value for it), but he gets a good kick in the game. At the beginning of our game, the income of the state-owned company was 250 lire, so me and Michał decided to steal and quickly overtook Elemele.
Randomness: event cards. We played with them again, but they did not have much impact on our result. However, they are random and sometimes they can thwart our plans. In the future, we will give them up, this is not an element required for a good game, it can be treated as an add-on, which you can opt out even during the game.

In the end, the most important thing for winning was having the right shares, or companies that had the best trains at the right time. The last non-permanent 4-trains rode relatively long, the companies that had them could afford to buy two permanent trains quickly and it decided of the winner.

1883 is very unique, it is not a simple title like 1830, it has a lot of exceptions and various historical references. They make the translation of the rules take the same time as 1817 or 1844. Mechanically, the game is interesting, but I would simplify some of the elements. The game is getting a good note from me now and I would love to come back to it soon.

Number of players: 3
Game time: 5 hours 24 minutes
Results: Michał z Olkusza 11718 / Elemele 10274 / Marcin 10173
Results in %: Michał z Olkusza 36,5% / Elemele 32% / Marcin 31,7%
BGG rating: 7.5 (for now)
Game type (stock / engineering): 55% / 45%


Original text

Czy naprawdę gra potrzebuje ponad 200 drewnianych elementów? Zagraliśmy dotychczas raz bez tego całego drewna i ostatnio z naszym dodatkiem oraz z poprawionymi elementami. Różnica w odbiorze gry była dla mnie olbrzymia, ale ciągle pozostało kilka elementów, które powodują, że mogłoby być jeszcze lepiej.

Grę bardzo ładnie opisał już Elemele w tym poście: https://www.railsonboards.com/2019/04/29/1883-first-impressions/
Ja dzisiaj tylko powiem o tych elementach, które mi się najbardziej spodobały i są najciekawsze.

Mechanika giełdy jest naprawdę bardzo ciekawa. 1883 jest pod tym względem wyjątkowe i na koniec naszego spotkania stwierdziliśmy to wszyscy jednogłośnie. Tytułów z taką giełdą i kapitalizacją spółek powinno być więcej. Kapitalizacja jest częściowa, czyli taka jak w 1846, ale tylko akcje, które są na giełdzie, dają danej firmie dochody przy wypłacie dywidendy — odwrotnie niż w 1846. Firma może sprzedawać akcje na giełdzie na koniec OR, otrzymuje wtedy kapitał równy cenie akcji po spadku kursu. Dodatkowo na giełdzie są dwie kolumny (najbardziej na lewo), które umożliwiają zamknięcie firmy (jak w 1849). Co wy na to? Jeśli znacie inne tytuły, które mają takie cechy, to chętnie o nich usłyszymy.

To wszystko powyższe jest oczywiście na plus, niestety autorzy nie pomyśleli o tym, żeby umieścić ceny akcji na giełdzie, w innym miejscu niż na samym środku pola. W ten sposób zawsze są one zakryte przez znaczniki (nieważne czy są to nasze znaczniki, czy też oryginalne z gry). Jeśli więc sprzedawaliśmy lub kupowaliśmy akcje z giełdy, to zawsze musieliśmy je przesunąć, aby sprawdzić, po jakim kursie akcji robimy transakcję. Taki fuck-up był w drugim wydaniu 1830, na szczęście Lookout Games poprawił ten mankament i najnowsze wydanie 1830 ma ceny akcji umieszczone w rogu. Szkoda, że autorzy 1883 o tym nie pomyśleli.

Koncesje wydają się fajnym pomysłem, poprzednio całkiem je pominęliśmy, bo nie wiedzieliśmy jakie miasta trzeba połączyć wspólną trasą. Teraz przy pomocy naszych znaczników, miasta dla poszczególnych koncesji były doskonale widoczne i dają one naprawdę ładny zastrzyk kapitału, firmie lub graczowi.

Spółka autobusowa to element, który wydaje się trochę przekombinowany. Jest to najmocniejsza firma w grze i jest to na pewno bezpieczna inwestycja (nie kupuje ona pociągów od innych firm, więc trudno o jej bankructwo). Nie można otworzyć jej od początku gry, bo liczba udziałów, jakie możemy kupić w firmie autobusowej, jest dwa razy niższa niż ilość wszystkich naszych innych certyfikatów. Powoduje to, że każdy gracz może zakupić w niej mniej więcej taką samą ilość akcji, nikt więc nie będzie miał znaczącej przewagi, nikt też nie będzie zmuszony do tego, aby ją sprzedać (gdyby prezes robił jakieś dziwne ruchy). Dla mnie to trochę jak Bank Anglii w 1848 teoretycznie może być cholernie dochodowy, ale w 1848 przejmuje on niewypłacalne firmy, więc ta mechanika jest bardziej powiązana z całą resztą i daje dużo więcej możliwości niż spółka autobusowa w 1883.

Mapa — tutaj jest zdecydowanie za luźno. W naszej ostatniej grze na mapie pozostało bardzo dużo wolnych miast, tymczasem tylko moje dwie firmy nie postawiły ostatniej stacji! Pod względem mapy na pewno nie jest to agresywny tytuł. Dodatkowo na mapie są oznaczone czerwonym kolorem połączenia państwowe, które dają bardzo podobny dochód jak trasa przez pozostałe miasta. No właśnie, gdyby mapa była ciasna, to te połączenia miałyby swoje uzasadnienie. Bo wtedy zablokowana spółka, mogłaby jechać czerwoną trasą. Tak jednak nie jest, więc czerwone połączenia są tylko elementem, który dodatkowo trzeba wytłumaczyć i dodaje on kilkadziesiąt minut do długości całej gry (bo liczymy która trasa jest bardziej opłacalna).

Spółka państwowa: ciekawy mechanizm, o który nie wiem jeszcze co myśleć. Tą firmą po kolei zarządzają wszyscy gracze, karta prezesa zmienia się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy gracz na początku gry otrzymuje 10% certyfikat akcji i będąc prezesem, może ukraść cały dochód z danej OR, traci wtedy 10% udział (dostaje za niego 50% wartości), ale dostaje niezłego kopa w grze. Na początku naszej gry dochód spółki państwowej wynosił 250 lirów, więc ja i Michał zdecydowaliśmy się na kradzież i szybko wyprzedziliśmy Elemele.
Losowość: czyli karty wydarzeń. Zagraliśmy po raz kolejny z nimi, ale nie miały one większego znaczenia na nasz wynik. Natomiast są one losowe i czasami mogą nam pokrzyżować plany. W przyszłości z nich zrezygnujemy, to nie jest element wymagany do dobrej rozgrywki, można go potraktować jako dodatek, z którego nawet w czasie gry można zrezygnować.

W końcowym rozrachunku najbardziej istotne dla wygranej okazało się posiadanie właściwych akcji, czyli spółek, które miały najlepsze pociągi w odpowiednim momencie. Stosunkowo długo jeździły ostatnie niepermanentne pociągi 4, te spółki, które je miały, stać było na szybki zakup dwóch permanentnych pociągów i one zdecydowały o wygranej.

1883 jest bardzo wyjątkowe, to nie jest prosty tytuł jak 1830, ma bardzo dużo wyjątków i różnych odniesień historycznych. Powodują one, że tłumaczenie zasad, trwało tyle samo co 1817 lub 1844. Mechanicznie gra jest ciekawa, ale niektóre elementy bym uprościł. Gra na teraz dostaje ode mnie zdecydowanie dobrą notę, bardzo chętnie do niej wrócę.

Leave a Reply