News from All-Aboard Games

A few days ago two new games appeared on the market: 18Chesapeake and 1761.
Both are sold as prototypes. This is a completely new form of sale offered by AAG. We can read on their website that they are produced in the same way as other titles, but the final version may contain some changes in relation to the current one. They do not contain instructions that are only available online. Such versions will be able to be updated in the future to the final version by the buyers themselves. All materials will be made available to them, but they will have to do it themselves.
As we read later, this form of sales is aimed at estimating whether it is possible to produce certain new titles on a large scale, then the price of such titles will be lower (Scott wrote only about 18Chesapeake in this regard).

For us, this is a fantastic message. With such production, games can be cheaper, which at least will compensate a little for the cost of bringing them from the US. We also have the slightest hope that if AAG decides to take this step, it may appear to European distributors. We keep our fingers crossed for that.

Those who are impatient can now buy new games. Is it worth it? I think both titles are worth recommending.

18Chesapeake is a title about which some people say they can dethrone 1889 as an introductory game in the world of 18xx.

1761 is a title that tells the story from before the birth of the railways. In this game, we start with companies that operate on channel connections. During the game, players can run railway companies, first small 5 stock companies, which can be transformed into 10-stock companies after reaching the target place. The game ends after a certain stock exchange price has been reached by one of the companies. And I think this is a title for advanced players.

As the article was being written, Scott (the owner of AAG) announced that he would finish subscribing to the above games. I suppose, therefore, that the target number of people (testers) has already been reached. We are waiting for their response and the first reports from the games. These people, except that they will be able to play a novelty, will also have an impact on the final appearance of these games, e.g. mechanics corrections (if any will prove necessary).

Another novelty that appeared on the AAG website is a list of games that are on publishing plans. They currently look like this:
1822+ (Simon Cutforth) Release June 2018
1822 Medium Scenario Kit (Board Only and/or Full Game) Release Q3-Q4 2018
1822CA (Robert Lecuyer and Simon Cutforth) Release Q4 2018
18Chesapeake (Scott Petersen) Q1-Q2 2019
1761 (Ian Wilson) Release Q1-Q2 2019
Rolling Stock Stars (available now on rollingstock.net as Rolling Stock v2) Release Q4 2018
1871 (Fred Campbell) External playtesting Q3 2018 or later
1848: The Golden Spike (tentative) Release Q1-Q2 2019 (tentative)

I have the impression that my wallet may not survive this 😉

Links:
BGG: 18Chesapeake
BGG: 1761
All-Aboard Games
All-Aboard Games twitter page

Translated by Google


Nowe tytuły od All-Aboard Games
Kilka dni temu pojawiły się w sprzedaży dwie nowe gry: 18Chesapeake i 1761.
Obie są sprzedawane jako prototypy. Jest to zupełnie nowa forma sprzedaży oferowana przez AAG. Na ich stronie możemy przeczytać, że są one produkowane tak samo jak inne tytuły, ale wersja finałowa może zawierać pewne zmiany w stosunku do obecnej. Nie zawierają one instrukcji, która dostępna jest tylko online. Takie wersje będą mogły być w przyszłości zaktualizowane do wersji ostatecznej przez samych kupujących. Zostaną im udostępnione w tym celu wszystkie materiały, ale będą musieli zrobić to samodzielnie.
Jak czytamy dalej, taka forma sprzedaży ma na celu oszacowanie czy możliwa jest produkcja określonych nowych tytułów na dużą skalę, wtedy cena takich tytułów będzie mogła być odpowiednio niższa.

Dla nas jest to fantastyczna wiadomość. Przy takiej produkcji, gry będą mogły być tańsze, co chociaż troszeczkę zrekompensuje koszt ich sprowadzenia ze stanów. Mamy też cichą nadzieję, że jeśli AAG zdecyduje się na ten krok, to być może pojawią się one u europejskich dystrybutorów. Gorąco trzymamy za to kciuki.

Ci natomiast, którzy są niecierpliwi, mogą już teraz zakupić nowe gry. Czy warto? Myślę że oba tytuły są warte polecenia.
18Chesapeake jest tytułem o którym niektórzy mówią, że może zdetronizować 1889, jako grę wprowadzającą w świat 18xx.

1761 jest tytułem który opowiada historię jeszcze sprzed narodzin kolejnictwa. W tej grze zaczynamy z firmami które operują na połączeniach kanałowych. Dopiero podczas gry, gracze mogą uruchamiać firmy kolejowe, najpierw małe 5 akcyjne, które mogą zostać przekształcone w firmy 10 akcyjne, po osiągnięciu docelowego miejsca. Gra kończy się po osiągnięciu okreslonej ceny giełdowej przez jedną ze spółek. Myślę że jest to tytuł dla zaawansowanych graczy.

W trakcie pisania tego artykułu, Scott (właściciel AAG) ogłosił, że kończy przyjmować zapisy na powyższe gry. Przypuszczam więc że docelowa liczba osób (testerów) została już osiągnięta. Czekamy więc na ich oddźwięk i pierwsze relacje z rozgrywek. Osoby te, poza tym że będą mogli zagrać w nowość, będą miały także wpływ na ostatyczny wygląd tych gier czyli np. poprawki w mechanice (jesli jakieś okażą się konieczne).

Kolejną nowością która pojawiła się na stronie AAG, jest lista gier które są w planach wydawniczych. Wyglądają one aktualnie tak:
1822+ (Simon Cutforth) Release June 2018
1822 Medium Scenario Kit (Board Only and/or Full Game) Release Q3-Q4 2018
1822CA (Robert Lecuyer and Simon Cutforth) Release Q4 2018
18Chesapeake (Scott Petersen) Q1-Q2 2019
1761 (Ian Wilson) Release Q1-Q2 2019
Rolling Stock Stars (available now on rollingstock.net as Rolling Stock v2) Release Q4 2018
1871 (Fred Campbell) External playtesting Q3 2018 or later
1848: The Golden Spike (tentative) Release Q1-Q2 2019 (tentative)

Mam wrażenie że mój portfel może tego nie przeżyć 😉

Leave a Reply