1834 and 18NL first impressions

How many titles are there based on 1830? I have already met: 1836, 1836jr, 1857, 1868, 1882, 1889, 18BL, 18Chesapeake (in alphabetical order). And recently 1834 and 18NL. Their common advantage is a relatively small number of changes compared to 1830. If we know 1830, it’s easy to play each of these games, all you need to do is to make a quick introduction, mark changes and then you can start playing within 15 minutes. So are they so similar to each other that we need only one of them? While observing BGG, I can see that this is common topic, e.g. if I have 18chesapeake, will 1882 be interesting for me?

Let me answer this question on my own example, each of these titles creates its own world and it is governed by different rules, and really, despite the fact that they share a common pattern, all of these titles are unique. Not all of them are good, some of them just didn’t interest us after 2 games, but at least half of them I have on the shelf and they are among my favorite games. Almost all of them have one more thing in common: they’re faster than 1830! Maybe someday I will make a summary of all of them, and today I will tell you briefly about 1834 and 18NL.

1834 comes from Winsome Games and it is three years old. The game introduces very interesting changes compared to 1830. I liked the modification of the trains the most, instead of Diesel there is a 2T-train (it costs only 700 francs), it runs between two towns and all villages between them and counts twice one of the cities. It gives a nice income and I think it is a must-purchase for a permanent 5 or 6 train.
There is a faster train rush in the game, because the 3-train rusts already in phase 5, and the 4-train rusts after purchasing the first 6-train! It’s really fast.

The second change refers to interesting private companies: for example, one of them gives 2T-train for free to one of the companies, when 4-trains rust! But it can be a risky investment, because in our first game, nobody wanted to buy the first 6-train, and since I had this private company, I had to hold the profit 4 times to change the state of the game. I couldn’t make up for this difference.

Each of the 18xx games has its own specific map and the one in 1834 seems very interesting, but after two games I have the feeling that it is too big for the number of companies in the game (there are only five of them). Meanwhile, there are as many as 60 hexes on which we can build tracks. As a result, only at the end of the game, companies merge and start blocking tracks. In 18NL – about which I write below – there are 63 hexes, but there are as many as 9 companies! In our favorite 1836jr there are 43 tiles and 6 companies. Can you see the difference? In 18NL it is exactly 7 hexes per company, similarly in 1836jr, meanwhile 1834 has 12 hexes per company! If we add a very fast train rush to this, you can see why, in the bronze phase, we continue to build connection to the best cities on the map.

For the same reason, I gave a poor rating to 18BL, because each company operated in isolation from the rest for almost the entire game, and there was no competition for who would be first in the most profitable place.

In 1834, there were 5 people playing and we agreed that playing with this number of players works poorly. The second time there were only 3 people and unfortunately we had this same impression. Perhaps it is also the effect of the rules of 1830, that is, full capitalization. In the second game, there was a race to start a second company that would help the first one. There are five companies, so one of the players (if there are three of them) will have to give up in this race and at some point he will need to save his company from private capital (this is a reference to 1836jr where there are 6 companies and this balance is much better kept).

The advantage of 1834 is the length of the game, the time of both our games did not exceed 2 hours! This is probably a record considering they were full games with no bankruptcy.

In conclusion, I feel a bit unsatisfied. On the one hand, the 34’s implemented nice modifications and it could sparkle, but the map lowers its rating. It is definitely worth getting to know it and forming your opinion, but it can be difficult because the game is not available anymore.

18NL is much older, the game was created in 1999. The differences from the 1830 are smaller and they are much more delicate. There is one company more in the game than in the 1830, so there are more trains. One 4-train and one 6-train have been added. The NFL has a CEO share of 30%. Private companies are slightly changed (two of them give the president’s certificates). And of course the map is quite different. That’s all. Nevertheless, I have the impression that our game was much more interesting the first and second time around. Especially on the map, more was happening and from the beginning you could feel the breath of competition on your neck. The most important element in 18NL is the map, which is very specific and even demanding. In the second game, Michał from Olkusz opened his two companies in the best place, and as he was not guarded by anyone, he quickly escaped us and if it were not for my bankruptcy, he would be leading strongly in the results.
I have the impression that the knowledge of the map may be crucial in this title. Same as

I have the impression that the knowledge of the map may be crucial in this title. Just like in 1830, two games are not enough to get to know the different flavors and the game will be available for you to explore for a while. 18NL is an interesting alternative to the 1830 and we will come back to it shortly. The game is available on BGG in the PnP version so you can prepare it yourself. In the current big amount of new games and the variety of online playing opportunities, maybe PnP games aren’t as popular as they used to be, but I think it’s only a matter of time until you will become bored with what’s on the shelf and maybe you will start looking for something new 🙂

1834 first game:

Number of players: 5
Results: Marcin z Olkusza 4957 / Michał z Olkusza 4892 / Krzysztof 4431 / Adam 4420 / Marcin 3052
Game time: 1 hours 54 minutes
Game type (stock / engineering): 50% / 50%

1834 second game:

Number of players: 5
Results: Marcin 6321 / Michał z Olkusza 6164 / Marcin z Olkusza 5707
Game time: 1 hours 44 minutes
BGG rating: 7
Game type (stock / engineering): 50% / 50%

18NL first game:

Number of players: 5
Results: Michał z Olkusza 1992 / Adam 1803 / Marcin z Olkusza 1301 / Janek 1140 / Marcin 362
Game time: 1 hours 54 minutes (ended in bankruptcy)
Game type (stock / engineering): 65% / 35%

18NL second game:

Number of players: 4
Results: Marcin z Olkusza 1334 / Michał z Olkusza 993 / Marcin ~0
Game time: 1 hours 52 minutes (ended in bankruptcy)
BGG rating: 8
Game type (stock / engineering): 65% / 35%


Original text:

Ile jest tytułów bazujących na 1830? Poznałem już: 1836, 1836jr, 1857, 1868, 1882, 1889, 18BL, 18Chesapeake (w kolejności alfabetycznej). I ostatnio 1834 i 18NL. Ich wspólną zaletą jest stosunkowo mała ilość zmian w stosunku do klasycznej trzydziestki. Jeśli znamy 1830, to łatwo w każdą z tych gier zagrać, wystarczy szybkie wprowadzenie, wypunktowanie zmian i w ciągu 15 minut możemy siąść do gry. Czy wobec tego są one do siebie aż tak podobne, że wystarczy nam jedna z nich? Obserwując BGG, widzę, że pojawiają się właśnie o to pytania, np. czy jeśli mam 18chesapeake, to czy 1882 będzie dla mnie interesująca?

Odpowiem na moim przykładzie, każdy z tych tytułów tworzy swój własny świat i rządzi się innymi zasadami i naprawdę pomimo tego, że mają one wspólny schemat, to wszystkie te tytuły są wyjątkowe. Nie wszystkie są dobre, niektóre po 2 grach nam po prostu nie ‘siadły’, ale przynajmniej połowę z nich mam na półce i są to jedne z moich ulubionych gier. Prawie wszystkie mają jeszcze jedną wspólną cechę: są szybsze od 1830! Może kiedyś zrobię wspólne podsumowanie ich wszystkich, a dzisiaj opowiem krótko o 1834 i 18NL.
1834 pochodzi ze stajni Winsome Games i ma trzy lata. Gra wprowadza bardzo ciekawe zmiany w porównaniu do 1830. Mi najbardziej spodobała się modyfikacja pociągów, zamiast Diesla jest pociąg 2T (kosztuje tylko 700 franków), jeździ on pomiędzy dwoma miastami i wioskami pomiędzy nimi i liczy podwójnie jedno z miast. Daje on fajny dochód i wydaje mi się, że jest on obowiązkowym zakupem do permanentnego 5-pociągu lub 6-pociągu.

W grze jest szybszy train rush, bo 3-pociąg rdzewieje już w 5 fazie, a 4-pociąg rdzewieje po zakupieniu pierwszego 6-pociągu! To naprawdę szybko.

Druga zmiana to ciekawe firmy prywatne: np. jedna z nich daje właśnie 2T-pociąg za darmo jednej ze spółek, w momencie, gdy zardzewieją 4-pociągi! Przy czym może to być ryzykowna inwestycja, bo w naszej pierwszej grze, nikt nie chciał kupić pierwszej 6-ki, a ponieważ ja miałem tą firmę prywatną, to musiałem 4 razy wstrzymać zysk, żeby zmienić stan gry. Tej różnicy nie udało mi się już nadrobić.

Każda z osiemnastek ma swoją specyficzną mapę i ta w 1834 wydaje się bardzo ciekawa, ale po dwóch grach mam odczucie, że jest ona za duża w stosunku do ilości firm w grze (jest ich tylko pięć). Tymczasem jest aż 60 heksów, na których możemy budować tory. Powoduje to, że dopiero pod koniec gry firmy się łączą i zaczynają blokować przejazdy swoimi stacjami. W 18NL – o którym piszę poniżej — takie są 63 heksy, ale jest aż 9 firm! W naszej ulubionej 1836jr są to 43 kafle i 6 firm. Widzicie chyba różnicę? W 18NL jest to dokładnie 7 heksów na firmę, podobnie w 1836jr, tymczasem 1834 ma aż 12 heksów na jedną spółkę! Jeśli do tego dołożymy bardzo szybki train rush, to widzicie dlaczego, w brązowej fazie dalej budujemy i budujemy połączenie do najlepszych miast na mapie.

Z tego samego powodu słabo oceniłem 18BL, bo każda firma prawie przez całą grę działała w oderwaniu od pozostałych i nie było rywalizacji o to, kto pierwszy będzie w najbardziej dochodowym miejscu.

W 1834 najpierw zagraliśmy w 5 osób i zgodnie stwierdziliśmy, że gra na taką ilość graczy działa słabo. Za drugim razem zagraliśmy w 3 osoby i niestety to odczucie nie znikło. Być może jest to także efekt zasad 1830, czyli pełnej kapitalizacji. W drugiej grze był wyścig o uruchomienie drugiej firmy, która pomogłaby tej pierwszej. Firm jest pięć, więc jeden z graczy (jeśli jest ich trzech), będzie musiał w tym wyścigu odpuścić i w pewnym momencie ratować firmę ze swojego prywatnego kapitału (to takie nawiązanie do 1836jr gdzie firm jest 6 i ten balans jest dużo lepiej zachowany).

Plusem 1834 jest długość rozgrywki, czas obu naszych gier nie przekroczył 2 godzin! To chyba rekord, zważywszy, że były to pełne gry bez bankructwa.

Podsumowując, czuję pewien niedosyt. Z jednej strony 34’ka wprowadziła fajne modyfikacje i mogłaby lśnić, ale mapa obniża jej ocenę. Na pewno warto ją poznać i wyrobić swoją opinię, ale o to może być trudno, bo gra jest nieodstępna.

18NL jest dużo starsze, gra powstała w 1999 roku. Różnic w stosunku do 1830 jest mniej i są dużo delikatniejsze. W grze jest jedna firma więcej niż w klasyku 1830, jest więc więcej pociągów. Został dodany jeden 4-pociąg i jeden 6-pociąg. NFL ma udział prezesa warty 30%. Firmy prywatne są troszkę zmienione (dwie dają udziały prezesa). No i oczywiście mapa jest całkiem inna. To wszystko. Niemniej mam wrażenie, że nasza rozgrywka w 18NL za pierwszym i drugim razem była dużo ciekawsza. Szczególnie na mapie więcej się działo i od początku czuło się oddech konkurencji na karku. Najważniejszym elementem w 18NL jest właśnie mapa, która jest bardzo specyficzna i wręcz wymagająca. W drugiej grze Michał z Olkusza otworzył swoje obie firmy w najlepszym miejscu, a że nie był przez nikogo pilnowany, to szybko nam uciekł i gdyby nie moje bankructwo, to w wynikach mocno by prowadził.

Mam wrażenie, że w tym tytule znajomość mapy może być kluczowa. Podobnie jak w 1830, dwie gry nie wystarczą do poznania różnych smaczków i grę będzie można odkrywać przez jakiś czas. 18NL jest ciekawą alternatywą dla 1830 i do tego tytyłu jeszcze wrócimy. Gra jest dostępna na BGG w wersji PnP i możecie ją sobie sami przygotować. W obecnym zalewie gier i różnych możliwościach grania online, może niekoniecznie gry PnP cieszą się taką popularnością jak kiedyś, ale myślę, że to tylko kwestia czasu, aż ogracie to, co macie na półce i zaczniecie szukać dalej 🙂

Leave a Reply