1832 stock price defense mechanism

This title had to wait over a year for the first game, but it was worth to wait, it’s a very good one with a unique mechanism of defending the share price. This mechanics appeared in 1870 already, in a game from the 1992! I wonder why it is being used by so few games only? Because probably only in 1850 is it used too. I will describe what it is about and you will be able to say if it is interesting?

The mechanism is very simple, first of all, to make everything to work, the limit of 60% of shares that we can have in the company has been lifted. We can only exceed it, if we buy shares during the stock price defense.

Secondly and most importantly: when we sell shares of a company other than the one we are the president of, before its price drops, the competent president may decide to buy up all the shares we want to sell. If he buys them all, the share price do not drop! But he can buy all or nothing. Not enough cash? Sorry, then you are looking and suffering because their price has fallen and they will be on the stock exchange (which may tempt other players to lower your share price even more). The mechanism is simple and forces us to predict the intentions of other players even better, especially if they own shares in our companies. We must then have an adequate supply of cash in hand, because during defending the share price, we cannot sell anything from our own pool.

If we decide to take such a step, the turn jumps to us. And after our purchase, the next player is the one to the left of us! This way, some might lose their turn, but that’s life.

This mechanism consists of another ‘element’ – it is a thin red line along the stock exchange, if the share price is based on this line and someone sells only one share, this line protects against a drop in the price – but this is only a small addition to the whole mechanics.
In our game, until each player had one company, investing in opponents’ stocks was the obvious choice. When we started launching more companies, this investment was already too risky and each of us waited for the moment when our opponents started selling our shares in order to focus them, but this mechanics also appeared itself in a second way.

When our shares were already on the stock exchange and we did not have cash to buy them, they would normally lie there and wait for the right moment (when we collect money to buy them), but several times we had situations when the opponent had cash and started buying our shares, only to sell their entire stake in a moment and lower their price even further. So seeing what was happening, we started to liquidate other shares, only to save the course and raise money for what the opponent was preparing.

This mechanism is just one of the features of 1832, the game has a lot more to offer, but I found it interesting enough that I will devote a full text to it, and in the next article I will describe more what I think about 1832 and our game.


Original text:

1832 mechanizm obrony kursu akcji

Ten tytuł ponad rok musiał czekać na pierwszą grę, ale warto było, to bardzo dobra osiemnastka, z unikalnym mechanizmem obrony kursu akcji. Ta mechanika pojawiła się już w 1870, w grze z 1992 roku! Zastanawiam się, dlaczego tak mało gier ją wykorzystuje? Bo chyba tylko w 1850 jest jeszcze użyta. Opiszę, o co w niej chodzi i sami będziecie mogli powiedzieć, czy jest interesująca?

Mechanizm jest bardzo prosty, po pierwsze, aby wszystko działało, to został zniesiony limit 60% akcji, jakie możemy mieć w firmie. Możemy go przekroczyć tylko wtedy, gdy kupimy akcje podczas obrony kursu akcji.

Po drugie i najważniejsze: gdy sprzedajemy akcje innej firmy niż tej, której jesteśmy prezesem, to zanim jej kurs spadnie, właściwy prezes może zadecydować o skupieniu wszystkich akcji, jakie my chcemy sprzedać. Jeśli kupi je wszystkie, to kurs pozostaje w miejscu! Ale może kupić wszystko albo nic. Nie ma gotówki? Sorry, w takim razie patrzysz i cierpisz, bo mogłeś właśnie kupić swoje udziały i mieć już 90% akcji w swojej firmie, a tymczasem spadł ich kurs i będą one leżały na giełdzie (co może podkusić jeszcze innych graczy do tego, żeby jeszcze bardziej obniżyć Ci kurs akcji). Mechanizm jest prosty i zmusza nas do tego, żeby jeszcze lepiej przewidzieć zamiary innych graczy, szczególnie jeśli posiadają oni udziały w naszych firmach. Musimy mieć wtedy odpowiedni zapas gotówki w ręku, bo broniąc kursu akcji, nie możemy sprzedawać nic z własnej puli.

Jeśli zdecydujemy się na taki krok, to tura przeskakuje na nas. I po naszym kupnie kolejny gracz to ten, który siedzi na lewo od nas! W ten sposób niektórzy mogą stracić swoją kolej, ale takie jest życie.

Na ten mechanizm składa się jeszcze drugi ‘element’ – jest nią cienka czerwona linia wzdłuż giełdy, jeśli kurs akcji opiera się na tej linii i ktoś sprzedaje tylko jedną akcję, to linia ta broni przed spadkiem kursu — ale to jest tylko małym dodatkiem do całej mechaniki.

W naszej grze do momentu, gdy każdy z graczy miał jedną firmę, to inwestycja w akcje przeciwników była oczywistym wyborem. Gdy zaczęliśmy uruchamiać kolejne firmy, ta inwestycja była już za bardzo ryzykowna i każdy z nas czekał na moment, gdy przeciwnicy zaczną sprzedawać nasze akcje, po to, aby je skupić, ale ta mechanika objawiła się też w drugi sposób.

Gdy nasze akcje były już na giełdzie i sami nie mieliśmy gotówki na ich zakup, to normalnie by tam sobie leżały i czekały na odpowiedni moment (gdy uzbieramy kasę na ich zakup), ale kilka razy mieliśmy sytuacje, gdy przeciwnik miał gotówkę i zaczynał skupować nasze akcje, tylko po to, aby za chwilę sprzedać cały ich pakiet i jeszcze bardziej obniżyć ich kurs. Więc widząc, co się święci, zaczynaliśmy upłynniać inne udziały, tylko po to, aby uratować kurs i zebrać kasę na to, co szykuje przeciwnik.

Ten mechanizm to tylko jedna z cech 1832, gra ma o wiele więcej do zaoferowania, ale stwierdziłem, że jest ona na tyle ciekawy, że poświęcę mu cały tekst, a w kolejnym artykule opiszę więcej, co myślę o 1832 i naszej grze.

SONY DSC

Leave a Reply