1828 first (very good) impression

We haven’t written about 1828 yet, it’s a pity, but better late than never. The author is J.C. Lawrence and the game is only available in print-n-play version. I know that the author made a few copies that could be purchased directly from him and perhaps this option is still open.
JC is very actively involved in discussions on all 18xx topics, you could even say that he is an evangelist of 18xx game system and if anyone has any problems or questions, they will probably get an answer from JC.

In 1828 I played once last year, but then the rules of the game and its mechanics were a mystery to me, I did not draw any conclusions from that play and I did not dare to write something constructive, I did not know the game well enough and I did not remember much about it.
I recently played it for the second time. This time we focused on explaining the differences from 1830 and I know 1828 a little more now. I am not going to tell you how to win in 1828, but I will do a summary of what I found most interesting in it.

Big pluses:

 • trains are extremely interesting: 2, 3, 5, 3D, 6, 8E, D. Only the last three are permanent, the most interesting of them is 3D, which counts twice the 3 large cities on the route. 3D rusts after purchasing the first Diesel, but is extremely profitable. It is worth fighting for and it disappears quickly. This is a big change compared to 1830, where in many our games nobody wanted to buy the last non-permanent train. Here it is simply in demand!
 • there are a total of 16 privates. 12 are used in a 3-player game, adding one with each additional player up to 14 in a 5-player game. In our game, there were 6 of them giving 30% shares in public companies! And here I will mention the map. It looks almost like 1830 map, the routes in the north and west are more developed and this is where companies from private ones start. Since those with 30% shares give a fairly large income ($40) and they are closed after the first train is purchased by the appropriate public company, it is theoretically unprofitable to start them at the beginning of the game, because the dividend will definitely be lower. And here, of course, other players are very kind to help in opening these companies, so that we get the income from a private company as short as possible.
 • the game has several ending conditions: bankruptcy of a player or when all players decide that someone is already the winner, either by reaching the maximum stock price or after a series of operational rounds after reaching the purple phase of the game (which starts after purchasing the first diesel). Each of these conditions ends the game and it seems like a golden mean to cut off the boring end where only the routes are counting.
 • two companies can merge and create a system. We carry out such an operation in the stock exchange round, the shares are exchanged in the ratio 2:1, but one of our own shares goes to the company’s treasury, it hurts, but it can save us from bankruptcy, because the system needs one train. It also has its advantages, as it can build two tiles or build a tile and modernize another one. The system also has an increased train limit, and even if it only has 1-2 trains in the late game, you can purchase an extra train with your own cash.
 • the game has lifted the restrictions known from 1830, there is no limit of certificates for players, there is no limit of certificates on the stock exchange, we can buy up to 100% of shares in one company (if the stock price is in the gray), provided that we buy them from the stock exchange.

There are many more changes and after the last game, I have the impression that 1828 is a much better, more refined version of 1830. This comparison is probably mainly a map effect. Obviously this is a different game and calling it an 1830 clone is offensive. There are too many changes. The trains themselves and train rush are just a wonderfully polished mechanism that is very different from 1830. However, 1828 is the title where stock exchange is most important and the stock rounds are as long as operational rounds.

In our game, I had the feeling that I was in control of the situation from start to finish. Admittedly, Michał blocked my Michigan Central, but thanks to creating a system with my other company (which teleported the station to the New York area), I had open development opportunities. I felt that I was close to the victory because the fight to the very end was really even. The game ended with the purchase of the first diesel. Adam bought it, quite unexpectedly, surprising everyone at the table. Then Michał stated that in that case he would go bankrupt, because he had no chance of winning, and he took the winning oportunity away from Adam this way. Marcin from Olkusz won. Congratulations and to be honest, even if the game lasted longer, probably nobody would take the win away from him, because Marcin had the funds to buy diesel in his company too.

The game is rated 9 on BGG for me (with an increasing tendency) and I definitely need to do my own copy of it.

Number of players: 5
Results: Marcin z Olkusza 1221 / Andrzej 1039 / Adam z Krakowa 989 / magole 627 / Michał z Olkusza 180
Game time: 4 hours 10 minutes (ended in bankruptcy after first Diesel)
BGG rating: 9
Game type (stock / engineering): 65% / 35%


O 1828 jeszcze nie pisaliśmy, szkoda, ale lepiej późno niż wcale. Autorem jest J C Lawrence i gra jest dostępna tylko w wersji print-n-play. Wiem, że autor zrobił kilka egzemplarzy, które można było kupić bezpośrednio od niego i być może ta opcja jest dalej otwarta.
JC bardzo aktywnie uczestniczy w dyskusji na wszelkie tematy związane z 18xx, można by nawet powiedzieć, że jest ewangelistą tego systemu gier i jeśli ktoś ma jakiś kłopot lub pytania, to pewnie dostanie od JC odpowiedź.
Ja w 1828 zagrałem raz w zeszłym roku, ale wtedy zasady gry i jej mechanika były dla mnie zagadką, żadnych wniosków z niej nie wyciągnąłem i nie odważyłem się napisać czegoś konstruktywnego, nie poznałem gry wystarczająco dobrze i nie zapamiętałem niewiele z tamtej rozgrywki.

Niedawno zagrałem po raz drugi. Tym razem skupiliśmy się na wytłumaczeniu różnic w stosunku do 1830 i wiem zdecydowanie więcej. Nie powiem wam jak wygrać w 1828, ale zrobię podsumowanie tego, co wydało mi się w 1828 najciekawsze.

Duże plusy:

 • pociągi, które są wyjątkowo ciekawe: 2, 3, 5, 3D, 6, 8E, D. Tylko ostatnie trzy są permanentne, najciekawszy z nich to 3D, który liczy podwójnie 3 duże miasta na trasie. 3D rdzewieje po zakupieniu pierwszego Diesla, ale jest wyjątkowo dochodowy. Warto o niego powalczyć i znika on błyskawicznie. To duża zmiana w stosunku do 1830, gdzie często ostatniego niepermanentnego pociągu nikt nie chciał kupić. Tutaj jest on po prostu rozchwytywany!
 • jest 16 firm prywatnych. Czym więcej graczy, tym więcej firm prywatnych bierze udział w grze. W naszej rozgrywce było 6 firm prywatnych dających 30% udziały w firmach publicznych! I tutaj od razu wspomnę o mapie. Jest ona w 80% mapą 1830, bardziej rozwinięte są trasy na północy i zachodzie i właśnie tam startują firmy ze spółek prywatnych. Ponieważ firmy prywatne dające 30% udziały, dają dość duży dochód ($40) i są zamykane po zakupieniu pierwszego pociągu przez odpowiednią firmę publiczną, to teoretycznie nieopłacalne jest ich uruchomienie na początku gry, bo dochód z dywidendy będzie na pewno niższy. I tutaj oczywiście kłaniają się współgracze, którzy bardzo chętnie pomagają w otwarciu tych firm, tak abyśmy dochód z firmy prywatnej dostawali jak najkrócej.
  gra ma kilka warunków zakończenia: bankructwo jakiegoś gracza, gdy wszyscy gracze uznają, że ktoś jest już zwycięzcą, poprzez osiągnięcie maksymalnej ceny giełdowej lub po serii rund operacyjnych po osiągnięciu fioletowej fazy gry (która zaczyna się po zakupieniu pierwszego Diesla). Każdy z tych warunków kończy grę i w wydaje się, że jest to jakiś złoty środek na ucięcie nudnej końcówki, gdy tylko podsumowuje się trasy, czasem kilka razy licząc takie same dochody.
 • dwie firmy mogą się połączyć i stworzyć system. Taką operację przeprowadzamy w rundzie giełdowej, akcje wymieniane są w stosunku 2:1, ale jedna z naszych własnych akcji trafia do skarbca firmy, to boli, ale może uratować nas przed bankructwem, bo system potrzebuje jednego pociągu. Ma to też swoje zalety, bo może budować dwa kafelki, lub budować i modernizować. System ma także zwiększony limit pociagów i nawet jeśli ma tylko 1-2 pociągi w późnej fazie gry, to można się ratować i zakupić dodatkowy pociąg z własnej gotówki.
 • w grze zostały zniesione ograniczenia znane z 1830, nie ma limitu certyfikatów dla graczy, nie ma limitu certyfikatów na giełdzie, możemy kupić nawet 100% akcji pod warunkiem, że kupimy je z giełdy i są notowane w obszarze szarym.

Zmian jest dużo więcej i po ostatniej rozgrywce, mam wrażenie, że 1828 to dużo lepsza, bardziej dopracowana wersja 1830. To porównanie to chyba głównie efekt mapy. Oczywiście to jest inna gra i nazywanie jej klonem 1830 jest obraźliwe. Jest w niej zbyt dużo zmian w stosunku do 1830. Same pociągi i ich train rush jest po prostu przecudownie dopracowanym mechanizmem, który bardzo różni się od 1830. Niemniej 1828 to tytuł giełdowy, to na giełdzie najwięcej się dzieje i rundy giełdowe są równie długie co rundy operacyjne.

W naszej rozgrywce miałem wrażenie, że od początku do końca kontroluję sytuację. Wprawdzie Michał zablokował moje Michigan Central, ale dzięki stworzeniu systemu z moją drugą firmą (która teleportowała stację w okolice Nowego Yorku), miałem otwarte możliwości rozwoju. Czułem, że jestem niedaleko zwycięstwa, bo walka do samego końca była bardzo wyrównana. Gra skończyła się w momencie zakupu pierwszego Diesla. Kupił go Adam, całkiem niespodziewanie, zaskakując wszystkich przy stole. Wtedy Michał stwierdził, że w takim razie on bankrutuje, bo nie miał już szans na zwycięstwo, a odebrał je także Adamowi. Wygrał Marcin z Olkusza. Gratulacje i prawdę mówiąc, nawet gdyby gra trwała dłużej, to wygranej nikt by mu nie odebrał, bo Marcin miał fundusze na zakup Diesla w swojej firmie.

Grze na razie daję ocenę 9 na BGG (z tendencją rosnącą) i na pewno muszę się postarać o to, aby mieć własną kopię tego tytułu na półce.

Leave a Reply