18Rhl first impressions

Our 18xx group is still growing and we recently have two more 18xx players who met us and we played two titles in one evening: 18Rhl and 1848 Australia. Both games were unique, 18Rhl because we played it for the first time, 1848 because I really like this game, and this what happened during the game, we will remember for a long time. So Jacek will always remember the shares he bought for $160 which cost $20 a few rounds later. This is how the 1848 Australia looks like. At one point during the game I made a big profit from my company, Michał from Olkusz got it as a gift, and Jacek was also a shareholder. This way I killed two birds with one stone! I can’t wait for the new GMT 1848 release to be in your hands and you will be able to write your own stories. But it is a story about 18Rhl so let’s back to this title.

18Rhl – What’s in the game?
This title comes from the Marflow Games, which is focused mainly on proper management of companies and the stock exchange is not so important in it, but it is quite nice anyway. The game gets very good reviews and has a feature of fighting on the board to build a station in the most appropriate place at the right time. We even liked the title, although it did not arouse admiration and enormous emotions. The rules are similar to 1830, but there are a few exceptions to the game and they are explained on two pages! This makes the first game much easier because reading the whole instruction is not needed.

Initial bidding and private companies
The bidding is identical to the one in 1830, the companies are interesting, and each of them gives an interesting bonus. However, there is a big difference, because we cannot sell private companies to anyone, but when we want to use their features, we just use it by one of our own companies.
Private companies are quite interesting and very similar to those of 1830. They give shares (10 % each), the president’s share, additional construction in the right place or the possibility of a station teleport.

Big companies and SRs
There are big changes in the capitalization of companies.

 • companies float after the sale of 5 shares, but the capitalization is partial, i.e., They receive capital for each share sold. This happens to the 5-train, then the capitalization for newly started companies is full. This mechanism was used interestingly by Michal, who waited to launch the company into phase 5, after which his company got a nice investment capital;
 • shares that are in IPO bring companies income when paying dividends (unlike in 1830).
 • there is one share price: the stock price!
 • when selling shares, their price drops by only one place, regardless of how many shares we sold;
 • you can even have 100 % shares in one company.
 • at the end of SR the first player token is passed to the person who has the most cash.
 • such a small curiosity by that I have not seen in any other game: once, after launching, the company at the end of SR is growing up by one place;

Unfortunately, as in most games from the Marflow, the share price drops only for the first share sold, so if we sell more of them, the price will only fall by 1 place. This cuts the speculations off that we like so much, buying shares just to sell them. The second thing: buying shares is connected with the fact that we will probably buy them from the IPO, if so, then the money will get the other player’s company, which is not beneficial to us. Unless we use the moment when the opponent’s actions are relatively cheap and in this way, our’support’ will be as low as possible.

Map and tracks.
The tiny map means that eight companies have very little space on it. In the game, the key are three cities that are in the middle of the board and cross the River Rhine, they give quite good income during the game, but if the company passes from one side of this city to the other side and continues the route, then the income decreases.
Distant routes bring very high revenues, on several of them you can build your own stations and thus guarantee income from such a route only for your company. Profit from one distant route depends on how many tracks there are, we can build from 1 to 4 tracks and the more we build, the higher income is. Another bonus is from the connection of the mines with the ironworks.

Trains
Almost traditionally, instead of the D-train, there is an 8-train, which costs 800 marks. Train rush is fast, because a 6-train is available after purchasing the first 5-train, similarly to the 8-train, which can be bought immediately when someone buys the first 6-train. This works very well, but most important was not to collect money for one train, but to buy two permanent trains!

Some 18xx are shining from the very beginning; I did not notice this feeling in the case of 18Rhl. We found the game to be good, but without any delight from any side. It was different from 1848, which new players really liked and they stated after the first game that it would be one of their favorite titles. Aggressive, stock exchange, and stock trading titles still arouse the most emotions in our group. This was not in 18Rhl’s, because we can have even 100 % shares in one company in this game, so everyone was focused on the best way to operate their own businesses and to buy 100 % of the shares in their own company as soon as possible. This means that we look at opponents less and analyze our own capabilities more. We award our own company in which we have more shares, at the expense of another one. Nevertheless, I liked the gameplay and I will definitely come back to 18Rhl sooner or later then I will give you more details.

Number of players: 4
Game time: 3 hours 30 minutes
Results: Marcin 4913 / Michał z Olkusza 4772 / Andrzej 4771 / Jacek 3948
Results in %: Marcin 100% / Michał z Olkusza 97,3% / Andrzej 97,3%/ Jacek 80,3%
BGG rating: 8 (for now)
Game type (stock / engineering): 40% / 60%


Original text:

Nasza osiemnastkowa grupa rośnie i od niedawna mamy dwóch kolejnych wielbicieli 18xx, którzy spotkali się z nami ostatnio i zagraliśmy w ciągu jednego wieczoru w dwa tytuły: 18Rhl i 1848 Australia. Obie gry były wyjątkowe, 18Rhl dlatego że graliśmy w nią po raz pierwszy, 1848 dlatego że bardzo lubię tę grę, a to, co się działo podczas rozgrywki, będziemy długo pamiętać. Jacek na zawsze zapamięta akcje, które kupował po $160, a które kilka rund później kosztowały $20. Taka jest 1848 Australia, ja zrealizowałem w pewnym momencie z mojej firmy bardzo pokaźne zyski, Michał z Olkusza dostał ją w prezencie, a Jacek przy okazji był jej udziałowcem. Dwie pieczenie na jednym ogniu! Nie mogę się doczekać, aż nowe wydanie 1848 od GMT trafi w ręce innych graczy i sami będziecie mogli opisać własne historie.
18Rhl – co w grze piszczy?
Ten tytuł pochodzi ze stajni Marflow Games, jest nastawiony głównie na odpowiednie zarządzanie firmami i giełda nie jest w nim aż tak istotna, aczkolwiek nie okazała się ona całkiem drugorzędna. Gra zbiera bardzo dobre opinie i ma cechę walki na planszy o wybudowanie stacji w jak najbardziej odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Tytuł nam się nawet spodobał, aczkolwiek zachwytów i olbrzymich emocji nie wzbudził. Zasady są zbliżone do 1830, ale w grze jest kilka wyjątków i są one wytłumaczone na 2 stronach! Bardzo to ułatwia pierwszą grę, bo odpada w ten sposób czytanie całej instrukcji.

Pierwsza licytacja i małe firmy
Licytacja jest identyczna z tą w 1830, firmy są ciekawe, każda z nich daje jakiś interesujący bonus. Jest jednak duża różnica, bo firm prywatnych nie możemy sprzedać, nikomu!. Po prostu, gdy chcemy wykorzystać ich cechę, to robimy to jedną z własnych firm.
Firmy prywatne są w miarę interesujące, bardzo podobne do tych z 1830. Czyli dają akcje (po 10%), udział prezesa, dodatkową budowę w odpowiednim miejscu lub możliwość teleportu stacji.

Duże firmy i runda giełdowa
Duże zmiany są w kapitalizacji firm i ich dochodach:

 • firmy wypływają po sprzedaży 5 akcji, ale kapitalizacja jest częściowa, tzn. otrzymują kapitał za każdą sprzedaną akcję. Tak dzieje się do 5-pociągu, potem kapitalizacja dla nowo uruchomionych firm jest pełna. Ten mechanizm wykorzystał ciekawie Michał, który poczekał z uruchomieniem firmy do 5-pociągu, dało to jego firmie fajny kapitał na inwestycje;
 • tylko akcje, które są w IPO przynoszą firmom dochód podczas wypłaty dywidendy;
 • jest jedna cena akcji: cena giełdowa !
 • przy sprzedaży akcji, ich kurs spada tylko o jedno miejsce, niezależnie ile akcji sprzedaliśmy;
 • można mieć nawet 100% udziałów w firmie .
 • na koniec SR znacznik pierwszego gracza jest przekazywany do tej osoby, która ma najwięcej gotówki;
 • taka mała ciekawostka, której nie spotkałem w żadnej innej grze: jednorazowo, po uruchomieniu, firma na koniec SR rośnie w górę ;

Giełda
Niestety, jak w większości gier od Marflow Games, cena akcji spada tylko za pierwszą sprzedaną akcję w turze gracza, więc jeśli sprzedamy ich więcej, to cena spadnie tylko o 1 miejsce. Trochę ucina to tak lubiane przez nas spekulacje, kupowanie akcji, po to, tylko aby je sprzedać. Druga rzecz: kupno akcji wiąże się z tym, że pewnie będziemy kupować je z IPO, jeśli z IPO to kasę za nie dostanie spółka innego gracza, co dla nas nie jest korzystne. Chyba że wykorzystamy taki moment, w którym akcje przeciwnika będą stosunkowo tanie i w ten sposób nasze ‘wsparcie’ będzie jak najmniejsze.

Mapa
Malutka mapa powoduje, że osiem firm ma na niej bardzo mało miejsca. W grze kluczowe są trzy miasta, które znajdują się na środku planszy i przecinają rzekę Ren, dają one w czasie gry dobre dochody, ale jeśli firma przejedzie z jednej strony tego miasta na jego drugą stronę i kontynuuje trasę, to dochód w takim przypadku spada. Bardzo wysokie dochody przynosiły dalekie trasy, na kilku z nich można wybudować własne stacje i w ten sposób zagwarantować sobie dochód z takiej trasy tylko dla swojej firmy. Mapa daje też bonusy za uruchomienie połączenia kopalni z hutami. Zysk z jednej dalekiej trasy, uzależniony od tego, ile jest do niej pociągniętych dojazdów, można wybudować od 1 do 4 dojazdów i czym więcej ich wybudujemy, tym dochód jest wyższy.

Pociągi
Prawie tradycyjnie, zamiast D-pociągu jest 8-pociag, który kosztuje 800 marek. Train rush jest szybki, bo 6-pociąg, jest dostępny już po zakupieniu pierwszego 5-pociagu, podobnie 8-pociąg, który możemy kupić od razu, gdy ktoś kupi pierwszy 6-pociąg.

Niektóre osiemnastki lśnią od samego początku, tego uczucia w przypadku 18Rhl nie zauważyłem. Grę uznaliśmy za dobrą, ale bez jakiś wielkich zachwytów z jakiejkolwiek strony. Inaczej było z 1848, która strasznie spodobała się nowym graczom i którzy stwierdzili po pierwszej grze, że będzie to jeden z ich ulubionych tytułów. Ciągle najwięcej emocji wzbudzają tytuły agresywne, nastawione na giełdę i handel akcjami. Tego w 18Rhl nie było, bo możemy w tej grze mieć nawet 100% udziałów w jednej firmie. Każdy więc był skupiony na tym, aby jak najlepiej operować własnymi firmami i jak najszybciej zakupić 100% udziałów we własnej firmie. Taka mechanika powoduje, że mniej patrzymy na przeciwników, a bardziej analizujemy własne możliwości. Premiujemy jedną własną spółkę, w której mamy więcej udziałów, kosztem drugiej firmy. Niemniej rozgrywka mi się podobała i na pewno do 18Rhl prędzej czy później wrócimy i opiszemy więcej szczegółów.

Leave a Reply