1830 before first play

Our first game in 18xx was very difficult, we did not finish it, and we had a lot of doubts. It lasted for ages, at that time friends who came with us, managed to play all the euro games they had planned (several times!). The second time was not better, only the third game we played until the end, but it was another title: 1846. To 1830 we came back a few months later, because after the first two plays, we did not have too good opinion about it. Finally, 1830 is one of my favorite 18xx. What we did not know during the first game?

What to do to make the first game not the last one? Read this summary:

 1. Poker chips. This is theoretically an add-on that really comes handy. In 18xx you are constantly turning cash, no other euro game I dealt with had such amounts of withdrawals from and to the bank. Maybe a little FCM, but only a bit, because FCM is a short game compared to 18xx. At FCM, we often do not use cash in the beginning, and then the game ends suddenly. In 18xx, we count the money from the very beginning (and a lot of it). Poker chips accelerate the game play and even if you do not like the 18xx, they will be useful for other titles: Arkwright, FCM or even Brass.
 2. The amount of cash in the bank in the first game. We played with a smaller bank, the instruction suggests that the bank can be halved, in our case it was $8,000. In this way, the end of the game is shorter, there is not much going on in it, but it may be important for players who have invested in permanent trains late and who know the game very well. In case of new comers, without this cash you will not lose anything, and the reception of the game will be better.
 3. Train rush, or technological progress. In 1830, the train rush is very fast and in the second OR the first 3-trains are already running. In the third OR, the first 4-trains are being bought. Even we do not have such a speed yet, meanwhile, people very familiar with 18xx are playing this way: https://kanga.nu/~claw/blog/posts/2018/03/18/confident_termination/ At any time, the player who generates the biggest income, has probably the best route and the biggest number of trains, the only way out to ruin his plan is to buy more trains, so that his trains get outdated and rusted. That’s why I love 18xx.
 4. Table with income. How much do individual companies earn? What is my dividend from shares in the companies of opponents? During the first two games, we took notes on the cards and counted on the calculator. It really lengthened the game and made it difficult to decide what to buy or sell? The simplest solution is an additional board on which you will mark the company’s current income. It’s good that it also has a dividend calculator for a particular number of shares. Then you can quickly check how much income you have to get from the bank, if you have 4 shares or so. You can download such a table here: https://www.railsonboards.com/2018/03/21/revenue-per-share-version-with-a-larger-font/ or order in our store : https://www.railsonboards.com/our-shop/.
 5. Stock tokens rotation. This advice is VERY usable. I can not imagine a game without such a simple task. Each time you move a stock exchange token, turn it over. In this way you will see if the given token has already been moved or if nobody has moved it yet. Therefore, it is important that the tokens on the other side are different, they can be smooth, smiling, or with different graphics. In the second edition of 1830, the publisher forgot about it and a lot of people complain about this edition. Cardboard tokens are more difficult to rotate, move, etc., so if you have the opportunity, get some wooden tokens with labels.
 6. Mark the dividend received. I recently heard about this idea, and we will start using it. Often having many small shares in several companies, sometimes we get lost because we don’t know in whether we have already received a dividend from a given company or not? I learned about this solution from Galatolol and I liked it very much. This means that when we pay a dividend from a given company from the bank or when the company announces that it does not pay out dividends, we place a marker on its shares in our portfolio, e.g. a wooden locomotive or a small wooden block or a nut (not a chocolate one). At the end of the OR we see then which companies we were taking the dividend and which we forgot about. That’s how they play in Paris, we have not played that yet, but for the next game I’ve prepared a set of such tokens for each player.
 7. The payment of the dividend at the beginning of the game is crucial, each earned $ then returns a few times at the end of the game. You gain double, because share price is also growing. Your first company allows you to generate quick cash, at some point in the game, when its treasury begins is almost empty, it is the turn to launch a second company, if the second par price is high enough, it may be able to help your first company in purchasing a train for it.
 8. Invest in good private companies and sell them to your companies with the biggest amount possible. From the phase of the 3-train, you can sell them to your public company for up to two times the price paid. Such a capital injection enables you to run another company. After this, your first company is probably drained out of capital and maybe it is a good opportunity to look for a new president for it?
 9. Be the president of two companies. The game with two companies is much more interesting than operating only one company. There are many more opportunities and you have to make more decisions. Play so as to run at least two companies.
 10. Think before your move comes. In 18xx you have to make hundreds of decisions during the game, so it’s important that you have a thoughtful move when it’s your turn. There is nothing more depressing than waiting for half an hour for your turn. If you do not know what to do, pass. Do not try too hard to get to know the game, feel into its atmosphere and learn during it. Remember, the first few games is getting to know the mechanics, but when the game will last 10 hours, you probably do not sit down to it anymore.
 11. If a player clearly loses, start playing again. This advice in my group evokes mixed feelings. There are people who play until the end, even they are on the last place, and they can not imagine that someone can go bankrupt for purpose only to interrupt the game. For me, the game from the moment in which I know that I lost completely and that I have a chance only for the last place is uninteresting and boring. This is always the topic of discussion and it is important to make an appointment as soon as we start to play. Do we allow bankruptcy? Because in 18xx and especially in 1830, any player can try to cause bankruptcy and in this way he can stop the game. So the weaker player who has no chance to win has two options: he can make other players more difficult to win or may attempt to go bankrupt. This is a topic for the entire text and I will try to develop it soon.

If you have any other ideas, advises for new players, then comment and write, we will be happy to listen it and complete the list above.

Original text:

Nasza pierwsza gra w 18xx była bardzo trudna, nie skończyliśmy jej i mieliśmy ogromną ilość wątpliwości. Trwała całe wieki, w tym czasie znajomi, którzy z nami przyjechali, zdążyli zagrać we wszystkie gry euro, jakie sobie zaplanowali (po kilka razy!). Drugi raz też nie był lepszy, dopiero trzecią grę zagraliśmy do samego końca, ale to był już inny tytuł, bo 1846. Do 1830 wróciliśmy kilka miesięcy później, bo po pierwszych dwóch grach, nie mieliśmy o tej grze zbyt dobrej opinii. Ostatecznie 1830 jest jedną z moich ulubionych osiemnastek. O czym nie wiedzieliśmy przy pierwszych grach? Co zrobić, aby pierwsza gra nie była ostatnią w 18xx?

Przeczytajcie:

 1. Żetony pokerowe — to jest teoretycznie dodatek, który naprawdę ogromnie się przydaje. W 18xx ciągle obracacie gotówką, żadna inna gra euro, z jaką miałem do czynienia nie miała takich ilości wpłat/wypłat z i do banku. Może trochę FCM, ale tylko trochę, bo FCM jest w porównaniu do 18xx, krótką grą. W FCM często na początku nie operujemy gotówką, a potem nagle gra się kończy. W 18xx od samego początku liczymy kasę. Żetony pokerowe bardzo przyśpieszają rozgrywkę i nawet jeśli 18xx wam się nie spodobają, to przydadzą się one do innych tytułów: Arkwright, FCM czy nawet Brass.
 2. Ilość gotówki w banku w pierwszej grze. My graliśmy z mniejszym bankiem, instrukcja podpowiada, żeby zrobić bank o połowę mniejszy, w naszym przypadku było to 8 tys. W ten sposób końcówka gry jest krótsza, niewiele się w niej dzieje, ale może mieć ona znaczenie dla graczy, którzy późno zainwestowali w permanentne pociągi i którzy znają grę na wylot. W przypadku nowicjuszy, bez tej gotówki nic nie stracicie, a odbiór przez was gry będzie lepszy.
 3. Train rush, czyli postęp technologiczny. W 1830 przeważnie train rush jest błyskawiczny i w drugiej OR jeżdżą już pierwsze 3-pociągi. W trzeciej OR są kupowane pierwsze 4-pociągi. Nawet my nie mamy jeszcze takiego tempa, tymczasem osoby bardzo obeznane z 18xx tak właśnie grają: https://kanga.nu/~claw/blog/posts/2018/03/18/confident_termination/
  Zawsze, w danym momencie prowadzi ten gracz, który generuje największy dochód, prawdopodobnie ma on najlepszą trasę i najwięcej pociągów, jedynym wyjściem, aby pokrzyżować jego plan, jest zakup kolejnych pociągów, po to, aby jego pociągi się przestarzały i poszły na złom. Dlatego uwielbiam 18xx.
 4. Tabelka z dochodem. Ile zarabiają poszczególne spółki? Jaka jest moja dywidenda z udziałów w spółkach przeciwników? Podczas dwóch pierwszych gier notowaliśmy to sobie na kartkach i liczyliśmy na kalkulatorze. Bardzo to wydłużało rozgrywkę i utrudniało podjęcie decyzji o tym, co kupić lub sprzedać? Najprostszym rozwiązaniem jest dodatkowa plansza, na której będziecie zaznaczać aktualny dochód spółki. Dobrze, aby miała ona dodatkowo przelicznik dywidendy na poszczególną ilość udziałów. Wtedy szybko możecie sprawdzić, ile dochodu musicie pobrać z banku, jeśli macie np. 4 akcje.
  Taką tabelkę znajdziecie tutaj:  https://www.railsonboards.com/2018/03/21/revenue-per-share-version-with-a-larger-font/ lub zamówić w naszym sklepie.
 5. Obrót znaczników na giełdzie. Ta porada jest BARDZO użyteczna. Nie wyobrażam sobie teraz gry bez takiej prostej czynności. Za każdym razem, gdy poruszacie token na giełdzie, to obróćcie go na drugą stronę. W ten sposób będziecie widzieli czy dany token był już przesunięty, czy jeszcze nikt go nie ruszał. Dlatego ważne jest, aby tokeny z drugiej strony były inne, mogą być gładkie, uśmiechnięte, lub z inną grafiką. W drugiej edycji 1830 wydawca o tym zapomniał i bardzo dużo osób narzeka na to wydanie. Tekturowe tokeniki są trudniejsze w obracaniu, przekładaniu, itp, dlatego, jeśli macie okazję to zaopatrzcie się w drewniane znaczniki.
 6. Znaczniki do oznaczenia pobranej dywidendy. O tym pomyśle usłyszałem niedawno i zaczniemy go stosować. Często mając wiele drobnych udziałów w kilku spółkach, czasami gubimy się w tym, czy braliśmy już dywidendę z danej firmy czy nie? O tym rozwiązaniu dowiedziałem się od Galatolola i bardzo mi się spodobało. Polega to na tym, że w momencie, gdy wypłacimy sobie z banku dywidendę z danej firmy lub gdy firma ogłasza, że dywidendy nie wypłaca, to kładziemy na jej akcjach jakiś znacznik, np. drewnianą lokomotywę lub kosteczkę. Na koniec OR widzimy wtedy, z których firm braliśmy dywidendę a o których zapomnieliśmy. Tak właśnie grają w Paryżu, nie graliśmy tak jeszcze, ale do następnej gry przygotowałem już komplet takich znaczników dla każdego gracza.
 7. Wypłata dywidendy na początku gry jest kluczowa, każdy zarobiony wtedy $ zwraca się kilkukrotnie. Zyskujecie podwójnie, bo dodatkowo rośnie wasz kurs akcji. Pierwsza spółka umożliwia generowanie szybkiej gotówki, w pewnym momencie gry, gdy jej skarbiec zaczyna świecić pustkami, przychodzi kolej na uruchomienie drugiej firmy, jeśli druga będzie uruchomiona odpowiednio wysoko, to być może będzie mogła pomóc waszej pierwszej spółce w zakupieniu dla niej pociągu.
 8. Zainwestujcie w dobre firmy prywatne i sprzedajcie je z dużym zyskiem waszym spółkom. Od fazy 3-pociągu, możecie sprzedać je waszej spółce publicznej za maksymalnie dwu krotność zapłaconej ceny. Taki zastrzyk kapitału umożliwia wam uruchomienia kolejnej firmy. Po takiej sprzedaży wasza pierwsza firma jest już prawdopodobnie wydrenowana z kapitału i być może jest to dobra okazja, aby poszukać dla niej nowego prezesa?
 9. Dwie firmy. Jeśli jesteście wyjadaczami, gracie po raz setny, to być może nawet gra bez prowadzenia firmy będzie dla was interesująca, ale jeśli zaczynacie i nie wiecie, o co chodzi w 18xx, to gra z dwiema firmami jest dużo ciekawsza, niż operowanie tylko jedną firmą. Otwiera się przed wami dużo więcej możliwości i okazji oraz musicie podjąć znacznie więcej decyzji. Grajcie tak, aby uruchomić przynajmniej dwie firmy, chyba że został Boston, który ma zablokowaną trasę 😉
 10. Myślcie na zapas. W 18xx trzeba podjąć setki decyzji w czasie gry, dlatego ważne, abyście mieli przemyślany ruch, gdy przyjdzie wasza kolej. Nie ma nic bardziej dołującego jak oczekiwanie przez pół godziny na swoją turę. Jeśli nie wiecie co zrobić, to spasujcie. Nie kombinujcie niepotrzebnie, postarajcie się poznać grę i wczuć się w jej klimat. Pamiętajcie, pierwszych kilka gier to poznawanie mechaniki, ale gdy gra będzie trwała 10 godzin, to pewnie nie siądziecie do niej więcej.
 11. Jeśli jakiś gracz wyraźnie przegrywa, to zacznijcie grać jeszcze raz. Ta porada w mojej grupie wywołuje mieszane uczucia. Są osoby, dla których gra do końca, nawet z ostatnim miejscem jest punktem honoru i nie wyobrażają sobie, że ktoś może zbankrutować specjalnie po to, aby przerwać grę. Dla mnie gra od momentu, w którym wiem, że całkowicie przegrałem i że mam szansę tylko na ostatnie miejsce, jest nieinteresująca i nudna. Jest to zawsze tematem dyskusji i należy przed grą umówić się, jak będziemy grać. Czy przerywamy grę w takim momencie, gdy ktoś jest w d..? Czy pozwalamy na bankructwo? Bo w 18xx a szczególnie w 1830, gracz, który jest na ostatnim miejscu, może spróbować wywołać bankructwo i w ten sposób może przerwać grę. Jest to element, który wyróżnia 1830. Więc słabszy gracz, który nie ma możliwości wygrania, ma dwie opcje: może innym graczom utrudnić wygraną, szczególnie takiemu graczowi, który kosztem najsłabszego gracza zdobył przewagę lub może próbować zbankrutować. Jest to temat na cały felieton i postaram się go wkrótce rozwinąć.

Jeśli macie jeszcze jakieś inne pomysły, porady dla nowych graczy, komentujcie i piszcie, chętnie posłuchamy i uzupełnimy powyższą listę.

Leave a Reply