Thanks to humanity that trains wasn’t invented earlier… / Pozostaje mi się tylko cieszyć, że kolej nie została wynaleziona wcześniej…

Disclaimer: When I was talking friends about this situation they said it is funny. That’s why I decided to share it with you, but since English is not my primary language, I don’t know it is still funny or not. I hope it is 🙂

I love every aspect of 18xx games besides one – the name (abbreviation). 18xx is one of the worst names every game could have. We had problem with that name before we changed the name of our blog, and it doesn’t help us with bringing new players to that genre of games.
Read what I witnessed, where this name didn’t helped me. But after all, I should thank to all inventors, that they didn’t discovered train century or more before…
Note that it was real-world situation…

“Michał was on his way back from playing 18xx games in Olkusz. Since Sosnowiec is in the middle of the route, Marcin took him with his car to Olkusz and back to Sosnowiec. That’s why Michał was able to had a glimpse of clear head from time to time, which probably saves him… Michał went inside his car and started his route from Sosnowiec to Katowice. Katowice is about 15 minutes by car from Sosnowiec, but he was tired enough and he drove not so fast. Moreover, he knew that it was middle of the saturday’s night and there could be some police patrols to look for drunk driver, and other bad guys. He was about 500 meters away from his home as the crow flies, when suddenly he saw a little red light in front of him. It was 3 AM… And he was so tired and he wanted to sleep…
– What’s that? – he asked himself – am I dreaming or what?
But behind this little red light standing a guy, and on the verge of the road was silver car with police marks.
– Holy moly – he shouted – really police patrol at 3 AM?
Michał stoped his car, lower the window, and was waiting. Police officer came up to side of Michał’s car.
– Good evening driver, from where are you driving in the middle of the night?
– From Olkusz – Michał said
– From Olkusz? And what were you doing in Olkusz? – Police officer pushed pressure on Michał. Maybe he want Michał only to speak something to determine if he is drunken or not.
– I was on eighteens – Michał throw this word from his mouth so fast, and few seconds later he realised, that police officer could understand him wrong…
– Oh my… now he could think, that I was in night club – Michał uderstood his mistake.
– Eee, I mean board games. Eighteens are one of the genre of the board games… – Michał wanted to get out of this embrassing situation. But police officer concentrated on his first words. He smilled a litte bit and said to Michał:
– Eighteens you said… Ok, everybody can have his own “hobby”.
He took personal and car documents to check them, and few minutes later he come back. He gave documents to Michał and with knowingly smile he said
– Good night!”

And do you have any funny/scary/embarrassing situations about 18xx games? Share it with us, and with our readers 🙂


Pozostaje mi się tylko cieszyć, że kolej nie została wynaleziona wcześniej…

Uwielbiam każdy aspekt gier z serii 18xx poza jednym – nazwą. 18xx lub osiemnastki to najgorsza nazwa, jaką jakakolwiek gra mogłaby mieć. Mieliśmy z tym problem zanim nie zmieniliśmy nazwy naszego bloga i nie ułatwia ona nam zdobywaniu nowych graczy.
Przeczytajcie moją historię, gdzie ta nazwa z pewnością mi nie pomogła, choć z drugiej strony pozostaje mi dziękować, że kolej nie została wynaleziona kilka wieków wcześniej…
Historia oparta na faktach…

“Michał był w drodze do domu z grania w 18xx w Olkuszu. Ponieważ Sosnowiec znajduje się na środku trasy, to Marcin zabrał go swoim samochodem do Olkusza a potem z powrotem do Sosnowca. Dzięki temu Michał zachował resztki trzeźwego umysłu, co zapewne później go uratowało… Michał wszedł do swojego samochodu i rozpoczął podróż z Sosnowca do Katowic. Katowice znajdują się około 15 minut drogi od Sosnowca, ale był mocno zmęczony i nie jechał za szybko. Dodatkowo, wiedział że jest środek sobotniej nocy i mogą być policyjne patrole czychające na pijanych kierowców lub innych złych ludzi. Był 500 metrów w linii prostej od swojego mieszkania gdy nagle zobaczył przed sobą małe czerwone światełko. Była godzina 3 nad ranem… A on był zmęczony i jedyne co chciał, to sen…
– Co to jest? – powiedział do siebie – śnię czy co?
Lecz za tym małym czerwonym światełkiem był facet, a na poboczu drogi stał srebrny samóchód z policyjnymi oznaczeniami.
– Cholera – krzyknął – naprawdę patrol policji o 3 nad ranem?
Michał zatrzymał swój samochód, opuścił okno i czekał. Policjant podszedł do boku samochodu Michała.
– Dobry wieczór, kierowco. Skąd to jedziecie w środku nocy?
– Z Olkusza – odpowiedział Michał.
– Z Olkusza? A co tam robiliście w Olkuszu? – Policjant dopytywał Michała. Może chciał tylko, żeby Michał coś powiedział, by ustalić czy jest pijany, czy też nie.
– Byłem na osiemnastkach – Michał wyrzucił z siebie szybko te słowa, i kilka sekund później zrozumiał, że policjant może go źle zrozumieć…
– O mój… teraz może pomyśleć, że byłem w jakimś night clubie – Michał zrozumiał swój błąd.
– Eee, to znaczy na grach planszowych. Osiemnastki to jeden z gatunków gier planszowych… – Michał chciał jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Ale policjant skupił się tylko na pierwszym zdaniu. Uśmiechnął się i powiedział:
– Osiemnastki powiadasz… Ok, każdy ma jakieś “hobby”.
Zabrał dokumenty Michała i samochodu do kontroli i wrócił po kilku minutach. Oddał dokumenty Michałowi i ze znaczącym uśmieszkiem powiedział:
– Dobranoc!”

A czy wy macie jakieś śmieszne/straszne/kłopotliwe sytuacje związane z grami 18xx? Podzielcie się z nami i naszymi czytelnikami 🙂

1 thought on “Thanks to humanity that trains wasn’t invented earlier… / Pozostaje mi się tylko cieszyć, że kolej nie została wynaleziona wcześniej…”

  1. Zapisywanie gracza do osiemnastek w kontaktach jako “Imię 18xx” też jest dwuznaczne :p

Leave a Reply