FAQ: Printing on self-adhesive foil

Just a year has passed since my first PnP game. The beginnings were a great adventure into the unknown. I tried a few different technologies and came to the point where I do not want to change anything anymore. It is good, the result is very durable and satisfactory. I know that sooner or later I will come up with something, but now it is like it is 🙂
I will try to share all my knowledge, I will divide it into thematic sections in which I will describe what and why.
Since I recently picked up a printout on the self-adhesive foil from the printing-house, I will start the first episode with it.

Why I use self-adhesive foil, what are its features and possibilities. First: do not buy foil, your printing house will definitely have it. Besides, you only need a few meters (1-3) to print the whole game. Such a foil is sold in very long rolls and the purchase of a whole roll is a big expense.

What are the advantages of printing on the foil:

 • large format, length up to 20-50 meters and width of 0.5-2 meters. My printing house uses 1-meter wide foil. This way I can print a board in one piece. In fact, you can really print everything in this way, each map will fit 🙂
 • self-adhesive – I can, after printing, stick such a foil to any substrate without the use of additional glue.
 • price – it is a relatively cheap print, the price of 1 meter of good but economical foil is about 1 EUR, printing on foil costs about 4-6 EUR per meter. Additional foil protection, matte transparent foil costs 2-4 EUR.
  Together, it is EUR 8-12 for printing 1 meter. The cost of printing board and boxes is around 10 EUR. The cost of printing the entire game is around 20-30 EUR.

What are the disadvantages:

 • the print’s detail may be different, it depends on the type of printout, the hard solvent print is the least accurate, then in the order is the eco-solvent. The best accuracy has got latex printing and is equal to photo print, but it is also a little more expensive than the others.
  The type of printing depends on the machine park of your printing house and when it was purchased, the technology is developing rapidly and some printers may only offer hard solvent printing on old machines that may have a large grain.
 • almost every foil shrinks, it is an unavoidable process, which results, among others, from the fact that the inks penetrate the structure of the heated material and stretch it during printing. My printing house did not tell me anything about this fact and at one point I was very surprised when my already made boards stopped to lay out.
  Each foil has its exact specification in which you will find information on how much the foil can shrink.
  Search for the description: Dimensional Stability
  Examples:

  • Avery PC DOL 3000 Series <0.4 mm
  • ORACAL 651 <0.4 mm
  • Oracal 451 <0.4 mm
  • COALA 2D LAM GLOSS <0.2 mm
  • COALA 1D 100 GLOSS <0.4 mm
  • EasyGuard Glossy / Matt <0.1 mm
  • AVERY DOL 2000/2100/2200 <0.4 mm
  • Avery Dennison DOL 4300 Anti Graffiti <0.1 mm

There are foils that do not shrink at all, they are cast films that are used for car wrapping. They are much more expensive and they remember their last shape. But their feature is that it is very easy to stretch them so they are not suitable for boards that are supposed to lay out.
Some manufacturers also offer PP (polypropylene) foils. Some of them are shrink resistant, but it is very difficult to buy them and probably your printing house does not use them at all.

How to deal with shrinking the foil?

Once you have a ready printout, cut it into smaller parts (separate boards) and unwrap each one for one day from the paper. The adhesive will not dry out during this time but the foil will shrink to its almost final shape. It happened to me that I left a peel-off printout for 3 days! After this time, he did not shrink more, but the adhesive had a slightly lower grip. So one day is the most optimal.

What to remember!

 • Ask the printing house what kind of printing they use, then you will know what to expect from the final result. The best is latex printing, then eco-solvent and hard solvent. A hard print is only suitable for big billboards. My printing house uses eco-solvent.
 • Print files are best prepared in one TIFF file with LZW compression, CMYK colors and a resolution of 300 DPI.
 • Remember to order the print protection with matte foil. As the unprotected film is relatively easy to scratch. There is also a shiny foil for protection. But I used it only once and never again. When you play with lighting, the shiny foil reflects light from the lamp, which is very disturbing in the game. So remember to indicate that you care about matt foil. If you protect the print with matte foil, the print can be made on glossy foil, which will then be covered with matte foil. You can try to secure the print on your own. You must then buy a laminating foil like Oraguard 200. But for this, you must have a lot of experience and it is very easy to destroy the printout when any impurities (dust) get between the print and the foil during sticking. It happened to me at the first print and now I order everything with a laminate.
 • When receiving the print, check that there are no areas with air bubbles. I once had such a case (there were hundreds of small bubbles on the board) and the printing house repeated the print of the damaged part.

Continued soon … how to prepare the board …


Druk na folii samoprzylepnej
Właśnie minął rok od mojej pierwszej gry PnP. Początki były wielką przygodą w nieznane. Próbowałem kilku różnych technologii i doszedłem do momentu w którym już niczego nie chcę zmieniać. Jest dobrze, efekt końcowy jest bardzo trwały i zadowalający. Wiem że pewnie prędzej czy później coś wymyślę, główka w końcu pracuje 😉
Postaram się podzielić całą moją wiedzą, podzielę ją na odcinki tematyczne w których będę opisywał co i dlaczego.
Ponieważ ostatnio odebrałem z drukarni wydruk na folii to zacznę od niej pierwszy odcinek.

Dlaczego używam folii samoprzylepnej, jakie są jej cechy i możliwości. Nie kupuj folii, twoja drukarnia na pewno będzie ją miała. Poza tym potrzebujesz tylko kilku metrów(1-3) do wydrukowania całej gry. Taka folia jest sprzedawana w bardzo długich rolkach i zakup całej rolki to duży wydatek.

Jakie są plusy druku na folii:

 • wielki format, długość do 20-50 metrów i szerokość 0.5-2 metry. Moja drukarnia używa folii o szerokości 1 metra. Mogę wydrukować w jednym kawałku planszę. Tak naprawdę można w ten sposób wydrukować naprawdę wszystko, każda plansza się zmieści 🙂
 • samoprzylepność – mogę po wydrukowaniu, taką folię przykleić do dowolnego podłoża bez użycia dodatkowego kleju.
 • cena – jest to stosunkowo tani druk, cena 1 metra dobrej ale ekonomicznej folii wynosi około 1 EUR, druk na folii to koszt około 4-6 EUR za metr(druk solwentowy – druk lateksowy). Dodatkowe zabezpieczenie folii, matową folią przeźroczystą kosztuje 2-4 EUR.
  Razem jest to 8-12 EUR za wydrukowanie 1 metra. Koszt druku planszy i pudełka to około 10 EUR. Koszt druku całej gry to około 20-30 EUR.

Jakie są minusy:

 • szczegółowość druku może być różna, zależy ona od rodzaju wydruku, najmniej dokładny jest twardy druk solwentowy, następnie w kolejności jest eko-solwent. Najlepszą dokładność ma druk lateksowy i jest równy drukowi fotograficznemu ale jest także trochę droższy od pozostałych.
  Rodzaj druku zależy od parku maszynowego waszej drukarni i tego kiedy były one zakupione, technologia ta bardzo szybko się rozwija i niektóre drukarnie mogą mieć w ofercie tylko twardy druk solwentowy na starych maszynach które mogą mieć dużą ziarnistość.
 • prawie każda folia się kurczy, jest to proces nieunikniony, który wynika m.in. z tego że tusze wnikają w strukturę podgrzanego materiału i go rozciągają podczas druku. Moja drukarnia nic mi o takim fakcie nie wspominała i w pewnym momencie byłem bardzo zaskoczony, gdy moje już zrobione plansze przestały się rozkładać.
  Każda folia ma swoją dokładną specyfikację w której znajdziesz informację jak bardzo folia może się skurczyć. Szukaj zapisu:
  Dimensional Stability
  Przykłady:
  Avery PC DOL 3000 Series < 0.4 mm
  ORACAL 651 < 0.4 mm
  Oracal 451 < 0.4 mm
  COALA 2D LAM GLOSS < 0.2 mm
  COALA 1D 100 GLOSS < 0.4 mm
  EasyGuard Glossy / Matt < 0.1 mm
  AVERY DOL 2000 / 2100 / 2200 < 0.4 mm
  Avery Dennison DOL 4300 Anti Graffiti < 0.1 mm
  Są folie które się nie kurczą, są to folie rozciągane które używane są do oklejania samochodów. Są one dużo droższe i pamiętają one swój ostatni kształt. Ale coś za coś, ich cechą jest to że bardzo łatwo je rozciągnąć i nie nadają się one przez to do plansz które mają się zginać/łamać.
  Niektórzy producenci mają w ofercie także folie PP(polipropylenowa). Niektóre z nich są odporne na kurczenie, bardzo trudno je jednak kupić i prawdopodobnie twoja drukarnia ich w ogóle nie używa.

Jak poradzić sobie z kurczeniem folii?

Gdy już masz gotowy wydruk to potnij go na mniejsze części (osobne plansze) i każdą z nich odklej na jeden dzień od papieru. Klej w tym czasie nie zdąży wyschnąć a folia skurczy się do prawie docelowego kształtu. Zdarzało mi się że zostawiłem odklejony wydruk na 3 dni! Po tym czasie nie skurczył się on dodatkowo ale klej miał troszkę mniejszą przyczepność. Więc jeden dzień jest najbardziej optymalny.

O czym trzeba pamiętać!

 • spytajcie drukarni jakiego rodzaju druku używa, będziecie wtedy wiedzieć czego spodziewać się po końcowym efekcie. Najlepszy to druk lateksowy, potem druk eko-solwentowy i solwentowy tzw. druk twardy który nadaje się tylko do wielkich bilbordów. Moja drukarnia używa eko-solwentu.
 • pliki do druku najlepiej przygotować w jednym pliku TIFF z kompresją LZW, kolorami CMYK i rozdzielczością 300 DPI.
 • pamiętajcie o tym aby od razu zamówić zabezpieczenie wydruku matową folią. Ponieważ folię bez zabezpieczenia stosunkowo łatwo zarysować. Jest też błyszcząca folia do zabezpieczenia . Ale użyłem jej tylko raz i nigdy więcej. Gdy gracie przy sztucznym oświetleniu to błyszcząca folia odbija światło z lampy co bardzo przeszkadza w grze . Także pamiętajcie o tym aby zaznaczyć że zależy wam na folii matowej. Jeśli będziecie zabezpieczać druk folią matową to sam nadruk może być zrobiony na foli błyszczącej, która potem będzie oklejona folią matową. Możecie próbować zabezpieczyć druk na własną rękę. Musicie wtedy kupić folię do laminowania (np. w drukarni). Ale do tego trzeba mieć bardzo duże doświadczenie i bardzo łatwo zniszczyć wydruk, gdy dostaną się pomiędzy drukiem a folią jakiekolwiek zanieczyszczenia (pył lub kurz). Mi się to przytrafiło przy pierwszym wydruku i teraz wszystko zamawiam od razu z laminatem.
 • przy odbiorze druku sprawdźcie czy nie ma gdzieś obszarów z bąblami powietrza. Miałem raz taki przypadek (na planszy były setki małych bąbelków i drukarnia powtórzyła druk uszkodzonej części.

Ciąg dalszy wkrótce… jak przygotować planszę…

Leave a Reply