Mistakes in our games

It seems to me that I have already written about it, but this topic systematically comes back to me whenever it turns out that we have once again played with a minor or greater mistake. Recently it turned out that when playing 1849, probably in all our games so far, we forgot to remove some of trains (when playing with 3 people), which made the game longer and less painful.

Some of these mistakes are funny and then we have something to recall. It was like that with 1846 when I put the Chicago tile in the wrong direction and nobody realised it for a long time! Until now, everyone remembers it was my fault, but it is a funny story and the blame was also on the side of other players who did not notice that the map looks strange.

But not all of our mistakes are remembered with a smile on our face. For a long time (at least a year) we played 1830, 1889 and 1836jr with the rule that the shares of companies launched in a given SR cannot be sold in the same SR (not only at the beginning, but also in the following SR). Due to this rule, one of the 1889 games was tragic, because I could not sell 30% of the shares in the company, which eventually president was not me, and in the next SR, I got this company without capital and trains. This way I immediately fell into the role of a helper who could only passively observe how others were doing until the end of the game. Now we would stop such a game and start all over again. But then we played at some convention, with new people who were learning how the 18xx works and this game was definitely not a nice memory for them. Because I couldn’t defend myself against another player’s (because we were playing with the wrong rules). And finally this player got a lot of money and a win in his pocket. Besides, none of those people had swallowed the bait and interested in 18xx for more than one meeting.

Some bugs are so cosmic that they even appear while playing. Once, when playing with a new pair of friends, I focused too much on managing my companies and not enough on monitoring and suggesting how the game works. Meanwhile, our friends misunderstood the principle of paying dividends and they took 100% of the company’s income into their cash (for example, having only 50% of shares). When I found out it, they already had a small fortune, compared to our small change.

We noticed some bugs while playing the 18xx online. For example, a company token goes on the stock market as soon as we buy the first CEO certificate (and not only after the company is floated). And the company in its first operating round can put up a second station immediately. The second station often changes the gameplay, and thanks to this, the newly launched company has a chance to appear somewhere on the map, before it is cut off by other very friendly players. This was the case a long time ago in our 1830 game. Then I cut off a new player who opened a company in Boston. Fortunately, Andrzej was not discouraged by 18xx and he has been playing with us until today.

Can you sell any private company to your company? From the moment I sold to my company the most expensive private one that gives the CEO certificate for its double value, I am very careful. It was also a very long time ago and it was one of our first games that I won thanks to it, but this mistake crushes my opponents and even today I just feel stupid about it.

You can play with mistakes that carry over from game to game, but you can also play with the wrong rules for each game separately. Because almost every title adds something of its own and you can spoil this new rule in your own way. Eg. 1848 Australia gives additional bonuses for connections between tiles with the K letter. Provided you remember about it! From the moment when, after a few games, we realized that we still forget about this little detail, we started to mark these tiles additionally and we try to refresh all the rules of the game again, if we have a longer break from a given title and only few games in a given title account.

What do these mistakes come from? The first thing is the rulebook, which do not always perfectly answer to all our questions. If you have any questions, I recommend this page: http://fwtwr.com/18xx/rules_difference_list/index.htm, where all the most important differences between the titles are explained.

Another thing is the second person who reads the manual as well. This is what I’m starting to appreciate now. Because for a long time, I was the only one who introduced new titles to our group, and it was only up to me if I correctly interprete what was in the rulebook.

The third thing is to play online on a website such as 18xx.games, because some things are imposed in advance and some mistakes simply cannot be made there. It’s worth playing one game, if only to check if we understood everything correctly, especially if we are just starting our adventure with 18xx.

As you can see, our mistakes were very different, but we are improving, and every year there are more opportunities to avoid them. 18xx also has an undoubted advantage over other games, no matter how crazy a given 18xx is, each one operates around the same schemas, which makes learning more titles much easier. Getting to know one game opens up a world with hundreds of great titles to choose from.


Original text:

Błędy, błędy i błędy w naszych rozgrywkach

Wydaje mi się, że o tym już pisałem, ale ten temat systematycznie do mnie wraca, ilekroć okazuje się, że po raz kolejny graliśmy jakiś tytuł z małym lub większym błędem. Ostatnio okazało się, że grając w 1849, w chyba wszystkich naszych dotychczasowych grach zapominaliśmy o usuwaniu pociągów (grając w 3 osoby), przez co gra była dłuższa i mniej bolesna.

Część z tych błędów jest zabawna i potem mamy co wspominać. Tak było z 1846, gdy kafelek z Chicago ustawiłem w złym kierunku i nikt nie zwrócił na to uwagi przez długi czas gry! Dotąd mi to wszyscy wypominają, ale jest to zabawna historia i wina leżała także po stronie innych graczy, którzy nie zauważyli, że mapa dziwnie wygląda.

Ale nie wszystkie nasze błędy są wspominane z uśmiechem na ustach. Przez długi czas (przynajmniej rok) graliśmy w 1830, 1889 i 1836jr z zasadą, że akcji firm uruchomionych w danej SR, nie można w tej samej SR sprzedawać. Przez tą zasadę jedna z rozgrywek w 1889 była tragiczna, bo nie mogłem sprzedać 30% akcji w firmie, której ostatecznie prezesem został ktoś inny i w kolejnej SR, dostałem tę firmę bez kapitałów i pociągów. Od razu spadłem w ten sposób do roli pomocnika, który do końca gry mógł tylko biernie przypatrywać się temu, jak inni sobie radzą. Teraz byśmy taką grę przerwali i zaczęli od nowa. Ale wtedy graliśmy na jakimś konwencie, z osobami którym pokazywaliśmy, jak działają osiemnastki i ta gra, na pewno nie była dla nich miłym wspomnieniem. Bo ja nie mogłem obronić się przez wrednym zagraniem innego gracza (grając z błędnymi zasadami), a ten inny gracz dzięki temu dostał górę kasy i zwycięstwo w kieszeni. Zresztą żadna z tamtych osób nie połknęła haczyka i nie zainteresowała się osiemnastakami na dłużej niż jeden konwent.

Niektóre błędy są tak kosmiczne, że wychodzą jeszcze w trakcie grania. Raz grając z nową parą, za bardzo skupiłem się na zarządzaniu swoim poletkiem, a za mało na pilnowaniu i podpowiadaniu tego, jak działają poszczególne elementy gry. Tymczasem nasi znajomi błędnie zrozumieli zasadę wypłacania dywidendy i brali do swojej kasy 100% dochodów z firmy (mając np. tylko 50% akcji). Gdy się zorientowałem, to mieli oni już zgromadzoną małą fortunę, w porównaniu do naszych skromnych drobniaków.

Niektóre błędy zauważyliśmy, grając w wersje online 18xx. Np. że znacznik firmy trafia na giełdę, od razu, gdy kupimy pierwszy certyfikat prezesa (a nie dopiero po tym, gdy firma wypłynie). I że firma w swojej pierwszej rundzie operacyjnej może od razu postawić drugą stację. Ta druga stacja często bardzo zmienia rozgrywkę i dzięki temu, nowo uruchomiona firma ma szansę zaistnieć gdzieś na planszy, zanim zostanie odcięta przez innych bardzo koleżeńskich graczy. Taka sytuacja miała miejsce dawno temu w naszej rozgrywce w 1830. Ja wtedy odciąłem nowego gracza, który otworzył firmę w Bostonie. Na szczęście Andrzej nie zraził się do 18xx i gra z nami do dzisiaj.

Czy można sprzedać każdą firmę prywatną do swojej spółki? Od momentu, gdy mojej firmie sprzedałem najdroższą firmę prywatną, która daje certyfikat prezesa za jej podwójną wartość, bardzo się pilnuję, aby tego nie powtórzyć. To także było bardzo dawno temu i była to jedna z naszych pierwszych gier, którą zresztą dzięki temu wygrałem, ale ten błąd miażdży przeciwników i do dzisiaj mi z tego powodu po prostu głupio.

Można grać z błędami, które przenoszą się z gry na grę, ale można też grać z błędnymi zasadami w każdej z gier z osobna. Bo prawie każdy tytuł dodaje coś swojego i na swój sposób można tę nową zasadę skopać. Np. 1848 Australia daje dodatkowe bonusy za połączenia pomiędzy kafelkami z literką K. Pod warunkiem, że o tym pamiętacie! Od momentu, gdy po kilku grach zorientowaliśmy się, że o tym małym drobiazgu ciągle zapominamy, to zaczęliśmy te kafelki dodatkowo oznaczać i staramy się, przypominać sobie od nowa wszystkie zasady gry, jeśli mamy od danego tytułu dłuższą przerwę i mało rozgrywek w dany tytuł na koncie.

Z czego te błędy się biorą? Pierwsza rzecz to instrukcje, które nie zawsze idealnie odpowiadają na pytania, co robimy w danym momencie. Jeśli nie wiecie czegoś, to polecam tę stronę: http://fwtwr.com/18xx/rules_difference_list/index.htm, na której wytłumaczone są wszystkie najważniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi tytułami.

Druga rzecz to druga osoba, która także przeczyta instrukcję. To zaczynam teraz doceniać. Bo przez długi czas, tylko ja byłem jedyną osobą, która wprowadzała do naszego grona nowe tytuły i tylko odemnie zależało, czy dobrze zinterpretowałem to, co było w instrukcji.

Trzecia rzecz to granie online w takim serwisie jak 18xx.games, bo w nim pewne rzeczy są narzucone z góry i pewnych błędów po prostu tam nie można popełnić. Warto zagrać jedną grę, chociażby po to, żeby sprawdzić, czy dobrze wszystko zrozumieliśmy, szczególnie jeśli zaczynamy przygodę z 18xx.

Jak widzicie, nasze błędy były bardzo różne, ale doskonalimy się, z każdym rokiem jest też więcej możliwości, żeby błędów uniknąć. 18xx ma też niewątpliwą zaletę nad innymi grami, nieważne jak bardzo jest zakręcona dana osiemnastka, każda operuje wokół tych samych schematów, przez co poznawanie kolejnych tytułów jest dużo prostsze. Poznanie jednej gry otwiera świat, w którym są setki tytułów do wyboru.

Do you see where the mistake is here?

 

Map with black cubes to mark tiles with K letter

2 thoughts on “Mistakes in our games”

  1. Heh. Back in the days when I was running 18xx–at the time it was just 1830 actually–tournaments at the Origins conventions, One of the games was taking an inordinately long time. Slow play, I assumed. Then someone–finally!–brought out a Diesel and they retired the now-rusted 4-trains…all SIX of them !!!

    How none of us managed to notice this will forever remain one of life’s great mysteries.

Leave a Reply