Can you reduce the bank size in 18xx games?

Recently, I read a very interesting discussion on Slack group dedicated to 18xx games. It concerned the topic of whether it is possible to reduce the bank in the game in order to shorten the time of the game, and cut off the ‘boring’ end. Personally for me also the beginning of the game, its first half is the most exciting, I always have the best time during this part of the game and the most happens then. The second half of the game is usually counting only which could be boring. In addition, some of us have a very annoying tendency to improve the route to the very end to earn $ 10 more and more. This makes that the end, which is boring, is boring even more. I would like to cut this part of the game myself, but is it really a good solution?

For people who have little experience with 18xx games this can be a very tempting move, but what will be its impact on the overall game balance?
Let’s think about this a little bit. For some reason, the author predicted the bank size very well, and usually the end of the game is cutting coupons only, a return on investment from the purchase of very expensive permanent trains.

What will happen if the bank is smaller? The most expensive permanent trains we bought in the last rounds will go several times less. So invest in them will probably not be profitable and the whole balance of the game will change. If permanent trains go a few times less, then the most expensive permanent trains, maybe nobody wouldn’t like to buy. This can cause the end of the game to be quite disturbed, and some players will move one permanent train between companies just because it will not be profitable to buy a diesel one. The assumptions adopted by the authors, the size of the bank established, is such that the most expensive trains are launched at least several times and this way however their purchase is profitable.

Sometimes it is even worth paying extra for such a permanent train from your own pocket, because it will bring a good return on capital. The smaller bank will mean that the main goal of the game will be to buy the cheapest permanent trains, perhaps the company that buys them as the first one will also be the winning one. Such a perspective will completely change the depth of the game, this what the author has planned. The most valuable and profitable companies will probably be the first companies launched.

There is one more factor: starting businesses late in the game will be much less profitable. Such companies often do not have a route and must build it or have to connect to an existing route. It always takes several operational rounds, sometimes there is another company of the same player in the same area that will help it. Either way, a smaller bank is a greater risk for such companies.

What can we advise you?

  1. If you start the adventure with 18xx, then you can actually reduce the bank by several thousand in your first games. Until you learn mechanics, you won’t feel that you are missing something that way.
  2. If games with a large bank are too long for you, if their ending is too monotonous, then there are several titles that have such a calibrated bank that they last short enough and you do not have to limit them: 1836jr, 1848, 1889, 18Mex or 18Scan. They all last for 3-4 hours, and if someone has gone bankrupt, then you can play again even sooner.
  3. If you see that some player has an obvious advantage, then think about whether it is better not to start the game again. Often experienced players see at some point that someone is no longer to catch up, that someone else has lost and will definitely end as the last, then the end of the game is only boring counting points, because it is known that not much will change in the result. This is a tip for experienced players, because more than once or twice we had such a situation that the player who seemed to be losing, after buying permanent trains took first place at the end of the game.

The end of the game can also be interesting. Then, usually companies with permanent trains refine their routes, while other players try to cut off these companies from the best cities. If all players follow the rules, which are described in each instruction: that is, players do not prolong their moves unnecessarily, think about what they want to do during the turn of another player, then the end of the game can also be interesting.


Oryginal text:

Czy można zmniejszyć bank w grach 18xx?

Ostatnio czytałem bardzo ciekawą dyskusję na Slacku na grupie poświęconej 18xx. Dotyczyła ona tematu, czy można zmniejszyć bank w grze, po to, aby skrócić czas gry i obciąć ‘nudną’ końcówkę, w której czasie niewiele się już dzieje. Dla mnie osobiście także początek gry, jej pierwsza połowa jest najbardziej emocjonująca, najlepiej się wtedy bawię, najwięcej się wtedy w grze dzieje. Druga połowa gry to przeważnie nudne liczenie. Dodatkowo niektórzy z nas mają bardzo upierdliwą tendencję do ulepszania trasy do samego końca, aby zarobić jeszcze $10 więcej i więcej. Powoduje to, że końcówka, która jest nudna, jest jeszcze nudniejsza. Ja sam bym wtedy chętnie obciął tę część gry, ale czy to jest na pewno dobre rozwiązanie?

Dla osób, które mają małe doświadczenie z grami 18xx może to być bardzo kuszące posunięcie, ale jaki będzie jego wpływ na balans całej gry?
Zastanówmy się nad tym trochę. Autor z jakiegoś powodu przewidział taki, a nie inny bank, przeważnie końcówka gry to odcinanie kuponów, to zwrot z inwestycji z zakupu bardzo drogich permanentnych pociągów.

Co będzie, jeśli bank będzie mniejszy? Najdroższe permanentne pociągi, które zakupiliśmy w ostatnich rundach, pojadą kilka razy mniej. Czyli inwestycja w nie będzie prawdopodobnie nieopłacalna i zmieni się cały balans gry. Jeśli permanentne pociągi pojadą kilka razy mniej, to tych najdroższych permów, być może nikt nie będzie chciał kupić. Może to spowodować, że całkiem zaburzony będzie koniec gry, niektórzy gracze będą przerzucali jednego perma pomiędzy firmami, tylko dlatego, że nie będzie opłacalny zakup Diesla. Przyjęte przez autorów założenia, wielkość ustalonego banku, jest taka, aby te najdroższe pociągi były uruchomione przynajmniej kilka razy i aby ich zakup był jednak opłacalny.

Czasami warto nawet dopłacić do takiego permanentnego pociągu z własnej kieszeni, bo przyniesie on dobry zwrot kapitału. Mniejszy bank spowoduje, że głównym celem gry będzie zakup najtańszych permów, być może ta firma, która je zakupi, będzie wygrywającą. Taka perspektywa całkiem zmieni głębokość gry, to co autor zaplanował. Najbardziej wartościowe i dochodowe będą prawdopodobnie pierwsze uruchomione firmy.

Jest jeszcze jeden czynnik: uruchomienie firm w późnej fazie gry będzie dużo mniej opłacalne. Takie firmy często nie mają trasy i muszą ją wybudować lub muszą podłączyć się do istniejącej trasy. Trwa to zawsze kilka rund operacyjnych, czasami w ich okolicy działa inna firma tego samego gracza, która pomoże w potrzebie. Tak czy inaczej, mniejszy bank to większe ryzyko dla takich spółek.

Co możemy wam poradzić?

  1. Jeśli zaczynacie przygodę z 18xx, to faktycznie możecie na początek, w waszych pierwszych grach, zmniejszyć bank o kilka tysięcy. Dopóki nie nauczycie się mechaniki, to nie poczujecie, że coś w ten sposób tracicie.
  2. Jeśli gry z dużym bankiem są dla was za długie, jeśli ich końcówka jest za bardzo monotonna, to jest kilka tytułów, które mają tak skalibrowany bank, że trwają odpowiednio krótko i nie musicie go ograniczać: 1836jr, 1889 lub 18Mex. One wszystkie trwają 3-4 godziny, pod warunkiem, że nikt nie zaliczył bankructwa. Wtedy po błyskawicznych dwóch godzinach możecie zagrać raz jeszcze.
  3. Jeśli widzicie, że jakiś gracz ma ewidentną przewagę, to zastanówcie się, czy nie lepiej jeszcze raz zacząć grę. Często doświadczeni gracze widzą w pewnym momencie, że ktoś jest już nie do dogonienia, że ktoś inny przegrał i będzie miał na pewno ostatnie miejsce, wtedy końcówka gry robi się nudnym liczeniem punktów, bo i tak wiadomo, że niewiele się w grze zmieni. Jest to porada dla doświadczonych graczy, bo nie raz i nie dwa razy mieliśmy taką sytuację, że graczowi, który wyglądało na to, że przegrywa, permanentne pociągi pozwoliły odrobić wszystkie straty i zajął on na końcu gry pierwsze miejsce.

Końcówka gry też może być ciekawa. Wtedy przeważnie firmy posiadające permanentne pociągi dopieszczają swoje trasy, z kolei inni gracze, starają się odciąć te firmy od najlepszych przejazdów. Jeśli wszyscy gracze kierują się zasadami, jakie są opisane w każdej instrukcji: czyli niepotrzebnie nie przedłużają swoich ruchów, myślą nad tym, co chcą wykonać podczas tury innego gracza, to taka końcówka gry może być także ciekawa.

3 thoughts on “Can you reduce the bank size in 18xx games?”

  1. I like the endings in Mike Hutton’s games [1860, 1862] where the final trains put the game into a mode where everything gets frozen except train buying and a number of ORs can be handled with next to no re-calculations. The bigger trains still get to be useful .

  2. Another tip would be to spreadsheet the last few ORs instead of cutting the bank – just pay out the last run(s) X times.

Leave a Reply