News from RailsOnBoards

This time I decided to write a few words about ourselves and about what will happen in the future on the blog. I think it can be a constant topic which we will update from time to time.

As you probably noticed, our blog has been a bit quieter lately. Some of us have less time, Michał has been very busy with his work for some time, but Galatolol, who studies in France, joined us, so we could say that this is our first foreign editor. It’s such a small success.

But we need more editors, more people who will be able to share their knowledge, so we’ve added the opportunity to receive a discount in our store, in exchange for an article to be published. Remember that you can write about a lot of aspects, it can be a report from a convent with 18xx, it can be a description of your favorite title and why this is the title, it can be a shorter description of your top 18xx list or a story about how it happens that you are an 18xx gamer. There are many possibilities…

I think the biggest obstacle to writing is probably the time. Writing one text, it is translation and proofreading, etc. takes me about 3-4 hours. When I started writing anything about board games, these were short reports from our meetings. To encourage others to contact us and play the titles we like. I could write to them the other day, such a short text took me about an hour. I did not know that I would run an international blog one day. Three years ago, I did not even know what 18xx are, and now I am writing about them.
I am so fortunate that I travel to work by train every day. 80 minutes a daily. It gives 400 minutes a week. I devote all this time to writing. I could drive a car, but such a ride is very monotonous, every day the same boring road and I would be only 10 minutes faster. It would be 300 wasted minutes weekly and I’m glad I’m not wasting them.

Our primary intention to create this blog was to popularize 18xx games in Poland. In order to encourage Polish players to these games. After a few months, we were very surprised that we have so many readers from around the world. Most from the United States and over all Europe, but also from such distant and exotic places as Australia, Japan or New Zealand. It was amazing. So we started writing in Polish and English, first Elemele. I had big concerns with that. I’m still learning English and reading instructions is not the same as writing in a foreign language.
Since we still have many Polish readers, I decided to translate texts from Polish to English. Then they pass my control, especially the 18xx terms and the grammar control. These are the necessary points after which the text takes its final shape. Probably sometimes with mistakes. I hope they are not the biggest ones, if so then we really need someone to check the text and correct our mistakes.

What are we going to write about in the near future …
Above all, about new games.
The list of games in our waiting room is growing very fast. Now we are playing one new title monthly and there are no signs that we should slow down in the near future. There are several longers and very long titles waiting in our queue, some of them are very demanding. For me, they are 1817 and 18Ruhr. Elemele has got 18OE and a fast 18Scan. Galatolol will show us 18xx from Splotter, it will be UR 1830 BC.
We will also have a new game from Marflow Games: 18BL. This title will bring us a friend who was in Essen. Thanks to his help, my collection will also include 1835 and 1856.
Does anyone count this?
I just mentioned 8 titles! We will play them until June 2019. In each of them, I want to play so much and discover them. Most probably in 1817, but it will have to wait for a while because I’m afraid of it a bit. I have so big expectations for it that I have to be well prepared for the first game, not to spoil it, especially with some misunderstood rule. In addition, we recently got to know two longer titles: 18CLE and 18Ireland. Each of them we played only once, so we will come back to them through subsequent meetings.
Firstly we want to show you something fast and very new from this whole collection so we will play 18Scan (as a fast title) and 18BL (as a new one). 18BL is an absolute novelty and we want to quickly describe our first impressions of this game.

The next year will be dominated by titles that we will receive from Golden Spike Games. There will be up to 5 games! Some of them were ready for shipment a month ago, but due to the cosmic prices of the shipment from the USA to Poland, we decided to add two more games to our order. This way the average shipping cost will be lower. GSG currently has a small embarrassment in order fulfillment and waiting time is 6 months. If it goes well, we will receive our large package around May 2019. There will be 18GB – a new title, and few good oldies: 18FL, 1841, 1832 and 18PA.
It looks that it will be so good year 🙂

Now a few words about our store.
We are very pleased that we met with such a warm welcome from you. Our statistics of a web view have gone crazy for a while and we’ve broken the record of pages per day views. We are happy that you support us. Thanks to you, we will be able to continue to develop and do the things that fascinate us most.
First of all, we want to expand the assortment of the store, but we are wondering which way to go. On the one hand, we would like to offer you elements that you could print on request: boards, boxes and stickers. But it is a big challenge and we do not want at some point it turns out that you have to wait several months to complete the order. Because your orders have exceeded our capabilities.

So most likely it will be other wooden elements that may be useful for board games. Maybe additional colors? Despite the fact that production takes place in Poland, we wait about two months for the implementation of the order. Mainly because we order small quantities, like several thousand pieces and that quantity must be combined with other orders. So the first changes in our store will appear not so fast.
And t-shirts, we have plans to add them to our store. But we do not want it to be a simple design with our logo, but to make it something a bit more. Ideas are, time is missing.
And something else, which we will write about in a few weeks, will we see if you like this idea?

And the last thing which I learned during preparing your orders. Smaller orders are sent by priority registered mail. Such shipments are registered in all countries with one small exception. The USPS post ceased to register them several years ago, due to the savings its implemented. Yes, it’s a pity and we do not know what we can do with it now? There is an option for the more expensive shipment, which is still registered, but for small orders it is quite unprofitable. So I hope that your parcels will arrive so quickly that you will not have to follow them.

Now really the last thing ;), thanks to my friend Maciek I can show you 2 photos from Spiel in Essen.

 

Translated by Google


Co u nas słychać?
Tym razem postanowiłem napisać kilka słów o nas samych, o tym, co w przyszłości będzie działo się na blogu oraz o naszej przyszłości (tutaj może być trochę tajemniczo).
Jak pewnie zauważyliście, na naszym blogu zrobiło się ostatnio trochę ciszej. Niektórzy z nas mają mniej czasu, Michał jest od jakiegoś czasu bardzo zajęty swoją pracą, ale dołączył do nas Galatolol, który studiuje we Francji, można by więc powiedzieć, że jest to nasz pierwszy zagraniczny redaktor. To taki mały sukces. Bardzo chcemy was zachęcić do pisania, dlatego dodaliśmy możliwość otrzymania rabatu w naszym sklepie, w zamian za artykuł do publikacji. Pamiętajcie, że możecie pisać o bardzo wielu aspektach, może to być relacja z konwentu, na którym były osiemnastki, może to być opis waszego ulubionego tytułu i dlaczego właśnie to ten tytuł, może to być krótszy opis waszej listy top 5 osiemnastek lub historia o tym, jak poznaliście 18xx. Możliwości jest bardzo dużo. Myślę, że największą przeszkodą w pisaniu jest chyba czas. Napisanie jednego tekstu, jego tłumaczenie i korekta, itd zajmuje mi około 3-4 godzin. Gdy zaczynałem cokolwiek pisać o planszówkach, to były to krótkie relacje z naszych spotkań. Po to, aby zachęcić innych do kontaktu z nami i zagrania w tytuły, które lubimy. Mogłem je napisać na drugi dzień, taka krótka relacja zajmowała mi około godziny. Nie miałem wtedy pojęcia, że kiedyś będę prowadził międzynarodowego bloga o 18xx. Trzy lata temu nawet nie wiedziałem czym są 18xx, a teraz piszę o nich z perspektywy jeszcze nie doświadczonego, ale przynajmniej już niepoczątkującego gracza.
Mam takie szczęście, że do pracy codziennie podróżuję pociągiem. 80 minut dziennie w obie strony. Daje to 400 minut tygodniowo. Cały ten czas poświęcam na pisanie. Mógłbym jeździć samochodem, ale taka jazda jest bardzo monotonna, codziennie ta sama nudna droga i byłbym tylko 10 minut szybciej. Byłoby to 300 zmarnowanych minut. Szkoda tego czasu i cieszę się, że się on nie marnuje.

Naszą pierwotną intencją powstania tego bloga, było popularyzowanie tematyki 18xx w Polsce. Po to, aby zachęcić polskich graczy do tych gier. Po kilku miesiącach byliśmy bardzo zaskoczeni tym, że mamy tylu czytelników z całego świata. Najwięcej ze Stanów Zjednoczonych i całej Europy, ale także z tak odległych i egzotycznych miejsc jak Australia, Japonia czy Nowa Zelandia. To było niesamowite. Więc zaczęliśmy pisać po polsku i angielsku, najpierw Elemele. Ja miałem z tym duże obawy. Angielskiego cały czas się uczę i czytanie instrukcji to nie to samo co pisanie w obcym języku.
Ponieważ dalej mamy wielu polskich czytelników, to zdecydowałem się na tłumaczenie tekstów z polskiego na angielski. Potem przechodzą one moją kontrolę, szczególnie terminów osiemnastkowych i kontrolę gramatyki. To takie niezbędne punkty, w których czasie, tekst nabiera ostatecznego kształtu. Pewnie z błędami, ale mam nadzieję, że przymykacie na nie oko.

O czym będziemy pisać w najbliższym czasie…
Przede wszystkim o kolejnych grach.
Lista gier w naszej poczekalni bardzo szybko rośnie. Teraz gramy jeden nowy tytuł miesięcznie i nic nie zapowiada, abyśmy w najbliższym czasie mieli zwolnić tempo. W kolejce czeka kilka dłuższych i bardzo długich tytułów, niektóre z nich są bardzo wymagające. U mnie są to 1817 oraz 18Ruhr. U Elemele czeka 18OE oraz szybka osiemnastka 18Scan. Galatolol w najbliższym czasie pokaże nam UR: 1830 BC.
Będziemy mieć też nowość od Marflow Games czyli 18BL. Ten tytuł przywiezie nam kolega, który był w Essen. Dzięki jego pomocy w mojej kolekcji znajdą się także 1835 i 1856.
Ktoś to liczy?
Właśnie wymieniłem 8 tytułów! Jeden miesięcznie daje nam zapełnioną listę nowości (haha czasami staroci, bo 35 i 56 to jedne z najstarszych osiemnastek) do czerwca 2019. Wow, wow i jeszcze raz wow. W każdy z nich bardzo bardzo chcę zagrać i odkryć co w sobie kryje. Najbardziej chyba w 1817, ale on będzie musiał jeszcze chwilę poczekać, bo trochę się go boję. Mam wobec niego tak duże oczekiwania, że muszę dobrze przygotować się do pierwszej gry, aby jej nie zepsuć, szczególnie jakąś źle zinterpretowaną regułą. Poza tym ostatnio poznaliśmy dwa dłuższe tytuły: 18CLE i 18Ireland. Każdy z nich zagraliśmy tylko raz, więc przez kolejne spotkania będziemy do nich wracać. W pierwszej kolejności z tej całej kolekcji nowości chcemy wam pokazać coś szybkiego i bardzo nowego, będą to czyli 18Scan (jako szybki tytuł) i 18BL (jako nowy). 18BL to absolutna nowość i chcemy szybko wam opisać nasze pierwsze wrażenia z tej gry.
Przyszły rok będzie z kolei zdominowany tytułami, które otrzymamy od Golden Spike Games. Będzie to aż 5 gier! Część z nich była gotowa do wysyłki już miesiąc temu, ale z uwagi na kosmiczne ceny przesyłki z USA, zdecydowaliśmy się na dodanie do naszego zamówienia jeszcze dwóch gier. Po to, aby średni koszt przesyłki był, chociaż troszkę niższy. GSG ma obecnie mały zator w realizacji zamówień i czas oczekiwania wynosi 6 miesięcy. Jeśli dobrze pójdzie to naszą wielką paczkę otrzymamy w okolicach maja 2019. Jest w niej tegoroczna nowość: 18GB, a poza tym kilka dobrych staroci: 18FL, 1841, 1832 i 18PA.
Ja już przebieram nogami na myśl o tylu nowych tytułach.

Teraz kilka słów o naszym sklepie.
Bardzo nam miło, że spotkał się on z tak gorącym przyjęciem z waszej strony. Statystyki oglądalności na chwilę oszalały i pobiliśmy rekord wyświetleń. Cieszymy się, że nas wspieracie. Dzięki wam będziemy mogli dalej się rozwijać i robić rzeczy, które nas najbardziej pasjonują.
W pierwszej kolejności chcemy poszerzać asortyment sklepu, ale zastanawiamy się jeszcze, w którą stronę pójść. Z jednej strony chcielibyśmy zaproponować wam elementy, które moglibyście drukować u nas na życzenie: plansze, pudełka i naklejki. Jest to duże wyzwanie i nie chcemy, aby w pewnym momencie okazało się, że na realizację zamówienia musicie czekać kilka miesięcy. Bo wasze zamówienia przerosły nasze możliwości. Więc najprawdopodobniej najpierw będą to inne drewniane elementy, które mogą przydać się wam przy grach planszowych. Być może dodatkowe kolory? Po to, abyście mogli jak najlepiej dobrać drewienka do tytułu, który macie lub chcecie mieć na półce. Pomimo tego, że produkcja odbywa się w Polsce, to na realizację zamówienia czekamy około 2 miesięcy. Głównie dlatego, że zamawiamy małe ilości, po kilka tysięcy sztuk i muszą być one łączone z innymi zamówieniami. Pierwsze zmiany w naszym sklepie pojawią się więc dopiero w przyszłym roku.
No i koszulki, cały czas myślimy nad jakimś pomysłem i jego realizacją. Nie chcemy, aby był to prosty wzór z naszym logo, ale aby było to coś odrobinę więcej. Pomysły są, czasu brak.
I coś jeszcze, o czym napiszemy w ciągu kilku tygodni, zobaczymy czy ten pomysł wam się spodoba?

6 thoughts on “News from RailsOnBoards”

  1. When did you receive your 1817? I ordered it a _long_ time ago. I think it goes now into years rather than months, but no contact since. I emailed to DTG recently about it but no reply… 🙁

    And 18Ruhr is on my to-play list as well. I’m very curious how it will compare to 18Harz.

    1. Adam, to buy 18xx games in these days you need to order them from All-Aboard Games or Golden Spike Games… They both have many titles published by DTG.

Leave a Reply