1846 and 1846 (summary after meeting May 26, 2017)

Friends who visited us yesterday, they live so far that we are joking that they came from abroad, but I have the impression that they liked our meetings a lot 🙂

Namely, Tolis and Ryu decided to see what was going on in 18xx camp, but there were so many people willing to play the boargames yesterday, that our group was playing at two locations simultaneously. One group was playing euro games, and the other one chose railways games. But there were so many railway enthusiasts , that we split into two games and we played: 1846 and 1846. Yes, it’s not a mistake, the second 1846’st was brought by Ryu. (this event is ironic, because three years have passed since then and we have never played two 18xx games simultaneously for the second time!).

About the game itself, I constantly heard that it is fast, easy and pleasant. Nevertheless, we played after a long break and during the game, some difficult questions arose, so the translation of rules, differences and verse instruction took a lot of time and it added at least an hour to the game.

To sum up 1846, this game is not much different from other 18xx, the main differences are:

 • in the stock exchange, which is one-dimensional, there is less possibilities of speculation in shares,
 • shares fall only when the CEO sells them, so … speculation on stocks is dropped even more,
 • there is only one type of cities, because there are only big cities and that’s it – there are more tracks and blocking someone is usually only temporary (but this is an entry of an inexperienced 18xx player and my experience shows that blocking in this game occurs and it is mean as in almost every 18xx game),
 • bankruptcy is possible, but it is difficult to bancrupt and train rush is not as deadly here as in 1830, besides, when the stock price drops to zero, the company is out of the game,
 • obsolete trains are not removed immediately, they run once more before get rusted.

All this and other little things mean that in 1846, you need to focus more on good corporate managing and on investing in those that are the most profitable. Cases when someone put a pig is rather rare. In general, it is a completely different 18xx from e.g. 1889 which recently has been very popular here. Nevertheless, both of these games are suggested for beginners, and both have completely different mechanics and force different way playing and thinking.

And in our game, where Ryu + Tolis were playing together with the hosts, it is me and my Ania. It was interesting game from the beginning. There was a fight for routes, trains and companies. Guests showed claws???, but beware! Not to us, just to each other! Because at the very beginning Tolis blocked Ryu routes, and he could do a microscopic route only. I don’t know how it works? Maybe they decided that the hosts should not be overcome. In any case, Ryu watched how his train immediately finished the route after switching on the engine.
Friendship, however, was not spoiled and the guys returned home as they arrived, i.e. in one car.

What else happened?
Tolis was the first player to open a second company, but it was one of our first games, so the second company started with very little capital, which did not allow too much, and the opening of the company was, hmmm, … not spectacular, his trains often broke and after some time, the threat of bankruptcy hung over Tolis. He was saved by closing the unprofitable company that was out of the game.

So we played very well, because those few hours passed so quickly that when the guests left us, the clock was at a few minutes after 3 AM and the birds were chirping.

In total, we spent almost 5 hours on a full game. I know I promised guests a quick game, but I know that you can play faster. Your second, and then third and fourth game will be faster and instead of six hours, you will be able to count on four with a short pre-game explanation.

The final score was very even: Ryu 5506 / Tolis 5484 / Marcin 5329 / Ania 4340.
Second group: Michał z Olkusza 7414 / Łukasz 6985 / Michał (Elemele) 4475

New comment: I translated this text after three years, we haven’t played 1846 for a long time and I think I would love to return to this title. I am also surprised that our third anniversary went unnoticed and I will try to catch up with it and surprise you with something in the near future.


Original text:

1846 i 1846 (podsumowanie 26 maja 2017)

Wczoraj odwiedziła nas, już chyba po raz trzeci zagranica i mam wrażenie, że im się spodobało 🙂
Mianowicie Tolis i Ryu postanowili zobaczyć co słychać w obozie 18xx, ale chętnych na granie w kolejówki było tylu, że wczorajsze granie naszej grupy odbyło się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. Jedna postawiła na eurasy, druga wybrała koleje. Tych drugich było, ku mej radości, tyle, że podzieliśmy się na dwa składy, a żeby nikomu nie było przykro to na stole wylądowały: 1846 i 1846. Tak, to nie błąd, drugą 46’stkę przywiózł Ryu. (to wydarzenie jest kultowe, bo od tamtej pory minęły trzy lata i jak do tej pory, nigdy po raz drugi nie zagraliśmy jednocześnie w dwie gry 18xx).

O samej grze ciągle słyszy się, że jest szybka, łatwa i przyjemna. Niemniej graliśmy po sporej przerwie i w trakcie gry, pojawiło się kilka trudnych pytań, więc rozłożenie, tłumaczenie różnic i wertowanie instrukcji zrobiło swoje i dodało do gry przynajmniej godzinę.

Podsumowując 1846, to ta gra w liczeniu niczym się za bardzo nie różni od innych 18xx, łatwość gry objawia się:

 • w giełdzie, która jest jednowymiarowa, odpada więc spekulacja akcjami,
 • akcje spadają tylko, gdy sprzedaje je prezes, więc … jeszcze bardziej odpada spekulacja akcjami,
 • miasta są tylko jednego rodzaju, bo są tylko duże miasta i tyle – jest więcej torów i tak naprawdę blokowanie kogoś jest przeważnie tylko chwilowe (ale to jest wpis niedoświadczonego gracza 18xx i doświadczenie wskazuje, że blokowanie w tej grze występuje i jest wredne jak w prawie każdej 18xx),
 • możliwe jest bankructwo, ale jest to trudna sztuka i train rush nie jest tu tak zabójczy jak w 1830, poza tym, gdy cena akcji spadnie do zera, to firma odpada z gry,
 • przestarzałe pociągi nie są od razu usuwane, tylko jeszcze raz jadą.

Wszystko to i jeszcze trochę innych drobnostek powoduje, że w 1846, trzeba bardziej nastawić się na dobre zarządzanie korporacjami i inwestowanie w te, które są najbardziej dochodowe. Przypadki, gdy ktoś komuś podkłada świnię (spółkę bez pociągów i kasy) są raczej rzadkością. Ogólnie to zupełnie inna 18xx od np. popularnej u nas ostatnio Japonii (1889). Niemniej obie te gry są sugerowane dla początkujących, obie mają całkiem inną mechanikę i wymuszają inne zagrania i myślenie.

A w naszym składzie, w którym byli Ryu + Tolis razem z gospodarzami, czyli mną i moją Anią, od początku było ciekawie. Była walka o trasy, pociągi i spółki. Goście pokazali pazurki, ale uwaga! Nie nam, tylko sobie nawzajem! Bo na samym początku Tolis zablokował spółkę Ryu, która przez jakiś czas mogła robić tylko mikroskopijną trasę. Nie wiem jak to działa? Może stwierdzili, że gospodarzy się nie leje? Hehe, w każdym razie Ryu przez chwilę patrzył jak mu pod nosem pociąg konkurencji kursuje, a jego, po włączeniu silnika zaraz kończył trasę.
Przyjaźni to jednak nie popsuło i chłopaki wrócili do domu tak jak przyjechali, czyli jednym autem.

Co się jeszcze wydarzyło?
Tolis jako pierwszy gracz, otworzył drugą firmę, ale to była jedna z naszych pierwszych rozgrywek, więc druga firma wystartowała z bardzo małym kapitałem, który nie pozwalał na zbyt wiele, i otwarcie spółki było, hmmm, … mało spektakularne, pociągi, albo raczej stare kible często się psuły i po jakimś czasie, nad Tolisem zawisła groźba bankructwa. Uratowało go zamknięcie nierentownej spółki, która odpadła z gry.

I tak sobie graliśmy, bardzo przyjemnie, bo te kilka godzin tak szybko upłynęło, że gdy goście nas opuszczali, to na zegarze było kilka minut po 3 nad ranem :D, a ptaszki ćwierkały.

Łącznie zeszło nam prawie 5 godzin na pełną grę. Wiem, że obiecałem gościom szybką grę, ale naprawdę wiem, że można grać szybciej. Jeśli zagracie raz, drugi, trzeci, to potem będzie z górki i zamiast 6 godzin, będziecie mogli liczyć na 4 z krótkim tłumaczeniem zasad przed grą.

Końcowa punktacja była bardzo wyrównana: Ryu 5506 / Tolis 5484 / Marcin 5329 / Ania 4340.
Druga grupa: Michał z Olkusza 7414 / Łukasz 6985/ Michał (Elemele) 4475

Nowy komentarz: ten tekst przetłumaczyłem po trzech latach, dawno nie graliśmy w 1846 i myślę, że naprawdę chętnie bym do tego tytułu wrócił. Jestem też zaskoczony tym, że nasza trzecia rocznica przeszła bez echa i konkursu, postaram się to nadrobić i was czymś zaskoczyć w najbliższym czasie.

2 thoughts on “1846 and 1846 (summary after meeting May 26, 2017)”

 1. Zapraszamy do Sosnowca, ale w Katowicach/Gliwicach też gramy, więc jak będziesz gdzieś w okolicy to wpadaj 😀

Leave a Reply