18VA old shiny game

What I like about the 18xx system is that these games keep surprising you. Despite the fact that I have already played 47 different titles (so many games I have entered in the ScorePal application), I am still discovering such titles that bring something completely new. In the case of 18VA it is interesting because the game is from 2001 and I bought it sight unseen. I was tempted by good reviews and I decided to take my chance. The game was released by Golden Spike Games and it is available in really good quality. Professionally prepared factory-made board and all other components laminated. The only downside is the waiting time. I waited a year and a half for my order!

The author of the game is David Hecht. He has a total of 10 games, incl. 1826, 18EU, 18Scan, 18West, and of course 1836jr. From this list, two of my favorites so far have been the 18Scan and the 1836jr. Will 18VA join this list?
Read it, please.

What’s interesting about 18VA:

 • Very original private companies:
  The first one gives an additional +$10 token of income for any selected location;
  The second one is a $200 discount when buying the train (this company has a face value of $ 60),
  The third one gives an additional station that does not block the passage or increases the train limit by 1.
  The last company is a B&O president’s certificate, which we bid together with private companies;
 • The auction of private companies is also unique because we are bidding on all companies at the same time until all players say ‘pass’. Then the order is determined by the amount of capital and the player with the most cash starts. Sometimes it’s worth saying ‘pass’ just to be sure we’re going to be first, but among the 7 companies that are in the game, there are so many interesting options that even as the last one, we don’t have a poor choice.
 • All corporations except B&O start as Five-Share corporations (40% president’s certificate plus three 20% certificates). During the game, at the beginning of OR, we can convert to Ten-Share. But as long as we have a 5-share company, the CEO certificate gives us 40% of the dividend paid. This is a very tempting solution and we usually did the conversion at the last moment of the game. It is automatic after purchasing the first 5-train.
 • Incremental capitalization (as in 1849). Companies are launched from the moment the CEO certificate is purchased, but there is one difference from 1849 or 1846 because only those shares that are on the stock exchange bring income to the company. This makes it a bit more difficult to collect for some small expenses, not to mention large investments.
 • There is one price for all shares (stock price); Such a solution creates many interesting options, e.g. if the price increases systematically, we or other players will be able to supply our company with a significant amount of cash, but this is only a theory because the share price only rises when the dividend is higher than the stock exchange price. In addition, a lot has happened in our games on the stock exchange. Which means price drops. I only played it twice but in both games, the companies changed their CEOs and the stock rounds were very exciting. So, incremental capitalization played the most important role, because you can easily start two companies, but with only the president’s certificate, there is a risk that one of these companies will be quickly stolen from us.
 • A small but very interesting map, on its eastern side there are ports and long routes that give you additional income if we put our station there. There are mines on the west side, which can only be reached by special freight trains, but if we place our station there, our company gets additional income at the time of paying the dividend, it depends on the type of the train and it ranges from $20 (for the cheap 1G-train) to $100 (for the 5G-train).
  Both sides of the map are very tempting, on both sides we have interesting bonuses, but we have to decide to buy the right transport, either a regular train or the G-train at the same price, which has one less range but does not count mines and small towns to train limit.
 • When it comes to trains, the most powerful of them is 4D, so it is easy to count the routes. If we have enough money for such a train of course. If not, we go bankrupt and we are out of the game. This was the case in our second game when the host bankrupted, so he helped us count the routes. There seems to be a lot of cash and nice bonuses in 18VA, but that’s just an illusion as the game uses the same rule as 1836jr. So a company may only buy a second train from the bank in the same operating round if it is a different level. At the beginning, the game develops a bit slowly, to at some point speed up and make us start to sweat and count if we have enough money to buy a good permanent train.

It all makes a very interesting mix, and I wonder how many other games have benefited from the different mechanisms found in this tiny title. The game joined the list of my favorite ones. Despite the map size, it is not the fastest 18xx. Our two games lasted an average of just over 4 hours each, but this is the perfect title for a night-time game.

The abbreviation of rules developed by Scott Petersen helped us a lot to play the game, thanks to which we did not have to read the entire rulebook. There were a few questions about the details related to the ports and mines, but other than that, it is enough to play the game. Such detail should be included in every 18xx 🙂

I haven’t written anything about the downsides of the game, but I don’t really see any, maybe only the availability of the game could be better, but if you fell in love with 18xx then a few months of waiting won’t make any difference to you, and you will just get a bigger appetite for the game that is beautifully prepared for you by Jeff from GSG 🙂

My BGG rating: 9.5
Game type (stock / engineering): 60% / 40%

First game:

Number of players: 3
Game time: 4 hours 16 minutes
Results: Michał z Olkusza 8080 / Marcin 6705 / Andrzej 6395

Second game: 

Number of players: 4
Game time: 3 hours 58 minutes
Results: Andrzej 5984 / Jarek 5299 / Marcin 5073 / Michał z Olkusza 0

 


Original test:

W systemie 18xx podoba mi się to, że te gry ciągle zaskakują. Pomimo tego, że zagrałem już w 47 różnych tytułów (tyle gier mam wpisanych w aplikacji ScorePal), to ciągle odkrywam takie tytuły, które wnoszą coś całkiem nowego. W przypadku 18VA jest to o tyle ciekawe, że gra jest z 2001 roku i kupiłem ją trochę w ciemno. Skusiły mnie dobre opinie i postanowiłem zaryzykować. Grę wydaje Golden Spike Games i jest ona dostępna w naprawdę dobre jakości. Profesjonalnie przygotowana fabrycznie wykonana plansza i laminowane wszystkie inne komponenty. Jedynym minusem jest czas oczekiwania, ja na swoje zamówienie czekałem półtora roku!
Autorem gry jest David Hecht. Ma on na swoim koncie łącznie 10 gier, m.in. 1826, 18EU, 18Scan, 18West, no i oczywiście 1836jr. Z tej listy moim ulubionymi dotychczas były dwie: 18Scan i 1836jr. Czy 18VA dołączy do tej listy?
Przeczytajcie…

Co ciekawego jest w 18VA:

 • Bardzo oryginalne spółki prywatne:
  Pierwsza daje dodatkowy znacznik +10 dochodu dla dowolnej wybranej lokacji;
  Druga to $200 rabatu przy zakupie pociągu (ta firma ma cenę nominalną $60),
  Trzecia daje dodatkową stację, która nie blokuje przejazdu lub zwiększony o 1 limit pociągów.
  Ostatnia firma to certyfikat prezesa B&O, który licytujemy razem z firmami prywatnymi;
 • Licytacja firm prywatnych też jest wyjątkowa, bo licytujemy jednocześnie wszystkie firmy do momentu, gdy wszyscy gracze powiedzą pass. Potem kolejność jest ustalana na zasadzie ilości kapitału i zaczyna gracz z największą ilością gotówki. Czasami warto spasować, tylko po to, aby być pewnym, że będziemy pierwsi, ale wśród 7 firm biorących udział w grze, jest tyle ciekawych opcji, że nawet jako ostatni, nie wybieramy słabej spółki.
  Wszystkie firmy za wyjątkiem B&O startują jako firmy 5-udziałowe (40% udział prezesa plus trzy 20% certyfikaty). W czasie gry na początku OR możemy zrobić konwersję do 10 akcyjnej firmy. Ale tak długo, jak mamy spółkę 5-akcyjną, to certyfikat prezesa daje nam 40% wypłacanej dywidendy. Jest to bardzo kuszące rozwiązanie i konwersję robiliśmy przeważnie w ostatnim momencie gry. Jest ona automatyczna po zakupieniu pierwszego 5-pociągu.
 • Przyrostowa kapitalizacja (tak jak w 1849). Firmy są uruchamiane od momentu zakupienia certyfikatu prezesa, ale jest jedna różnica w stosunku do 1849 czy 1846, bo tylko te akcje, które są na giełdzie, dają dochód firmie. Przez to trochę trudniej jest uzbierać na jakieś drobne wydatki, nie mówiąc o dużych inwestycjach.
 • Jest jedna cena wszystkich akcji (giełdowa); Takie rozwiązanie powoduje dużo ciekawych opcji, np. jeśli kurs będzie systematycznie wzrastał, to my lub inni gracze będą mogli zasilić naszą firmę w pokaźną ilość gotówki, ale to tylko teoria, bo kurs akcji rośnie tylko wtedy, gdy dywidenda jest wyższa od kursu giełdowego. Poza tym, w naszych rozgrywkach bardzo dużo działo się na giełdzie. Co oznacza spadki kursu. Grałem tylko dwa razy, ale w obu grach firmy przechodziły z rąk do rąk i rundy giełdowe były bardzo emocjonujące. Tutaj największą rolę odgrywała przyrostowa kapitalizacja, bo łatwo można uruchomić dwie firmy, ale mając w nich tylko 40% udziałów, jest ryzyko, że jedną z tych firm ktoś szybko nam podbierze.
 • Mała, ale bardzo ciekawa mapa, po jej stronie wschodniej są porty i dalekie trasy, które dają dodatkowy dochód, jeśli umieścimy tam naszą stację. Po stronie zachodniej są kopalnie, do których możemy dojechać tylko specjalnymi pociągami towarowymi, ale jeśli umieścimy tam naszą stację, to nasza firma dostaje w czasie wypłaty dywidendy dodatkowy dochód, zależy on od rodzaju pociągu i wynosi od $20 (dla taniego 1G-train) do $100 (dla 5G-pociągu).
  Obie strony mapy są bardzo kuszące, z jednej i drugiej strony mamy ciekawe bonusy, ale musimy zdecydować się na zakup odpowiedniego transportu, albo zwykły pociąg, albo w takiej samej cenie G-pociąg, który ma o 1 mniejszy zasięg, ale za to nie liczy do zasięgu kopalni i małych miasteczek.
 • Jeśli mowa o pociągach, to najmocniejszy z nich to 4D, łatwo więc policzyć trasy o ile na taki pociąg uzbieramy. Jeśli nie, to bankrutujemy i odpadamy z gry. Tak było w naszej drugiej grze, kiedy odpadł gospodarz i do końca gry pomagał nam liczyć trasy. Wydaje się, że w grze jest dużo gotówki i ciekawych bonusów, ale to tylko złudzenie, bo gra korzysta z takiego samego limitu co 1836jr. Czyli możemy kupić tylko jeden pociąg danego typu (z danej fazy) w czasie OR. Gra na początku rozwija się trochę mozolnie, by w pewnym momencie przyśpieszyć i spowodować, że zaczynamy się pocić i liczyć czy starczy nam kapitału na kupno dobrego permanentnego pociagu.

To wszystko powoduje bardzo ciekawy mix i zastanawiam się, ile innych gier skorzystało z różnych mechanizmów, jakie znalazły się w tym malutkim tytule z 2001 roku. Gra dołączyła do listy moich ulubionych tytułów. Pomimo rozmiarów mapy, nie jest ona najszybszą osiemnastką. Nasze dwie gry trwały średnio niewiele ponad 4 godziny każda rozgrywka, ale jest to idealny tytuł na wieczorne spotkanie.

W grze bardzo pomógł nam skrót zasad, jaki opracował Scott Petersen, dzięki temu nie musieliśmy czytać całej instrukcji. Było wprawdzie kilka pytań o detale związane z portami i kopalniami, ale poza tym, jest on wystarczający do tego, żeby zagrać grę. Taki detal powinien być dołączany do każdej 18xx obowiązkowo 🙂

Nie napisałem nic o minusach gry, ale tak naprawdę nie widzę żadnych, no może jedynie dostępność gry mogłaby być lepsza, ale jeśli pokochaliście 18xx, to kilka miesięcy czekania, nie sprawi wam żadnej różnicy, a tylko nabierzecie większego apetytu na grę, którą dla was pięknie przygotuje Jeff z GSG 🙂

Leave a Reply