18Scan: again and again

Recently, 18Scan has landed on the table three times at our meetings. A neat little game that works best for 3-4 players. A long time ago I wrote about it here:
https://www.railsonboards.com/2019/11/07/18scan-first-impression/

Then I described all the features of the mechanics, its pros and cons. Our recent games have not changed anything on this list. The title is still difficult to obtain, if someone wants to buy it, must be patient. Currently, you have to wait about 12 months for the game + shipping time from the US. Now I’m waiting for the order I made in May 2020. 12 months is the waiting time in the queue and currently the package is on its way. Shipping is expensive, and so are games that are handcrafted by the publisher. But they have their own charm and its quality is really decent and it is better than some of the high-volume titles.

Let’s go back to 18Scan. We played the three people each time. Each of our last games ended differently and the winner was someone who chose a completely different strategy! And the last game was so unique in that I need to describe it!

The most traditional game was the first one and we immediately played the second time, which showed us that the author had really thought everything well.
Let me remind you that there are three small companies in this title, they pay 50/50, they have two stations, they normally buy trains and after buying the first 5-train, they convert to a 10% share in a state-owned company. These companies can be acquired at the beginning of the game by auction. So far, each of us has bought one of them, but in that game, I bought two. It gave me a slight advantage in the fact that I will be the president of a state-owned company in the future. The downside was the amount of capital I had left after the auction. I didn’t have cash to start a normal company and I knew that my only chance of winning was the state-owned company. I was saved by the rule that small companies do not have to own a train. They operated 2-trains for a while, and then only one of them had a 3-train. In this way, I made it to the 5-phase.

A state-owned company has the advantage of absorbing the assets of the small companies it connects from, it is getting their stations (usually 5 or 6), trains, plus 700 in cash! In this way, it has a large part of the board under its control, and in fact, he the owner has only one dilemma, whether to hold off capital for investments and buy trains up to his limit (which is 1 more), or use only this what he can buy after starting.

The game ended in a draw, because we thought that my and Andrzej’s results would be very similar, but it surprised me that I achieved such a good result only thanks to investing in two small companies and the only company I operated was a state-owned company. A big plus for the game.

Last week we played again, then with three people, but with a slightly changed line-up. Instead of Andrzej, it was Marcin from Olkusz who played with us. He chose an unusual strategy for a company that operates in the upper right corner of the map. So far, we thought that even in conjunction with a private company that gave +50 income for this corner, this company has no chance, because it is too far to the best places on the map. Our game, however, was so unusual and the 3-trains operated for so long that the worst company in the game turned out to be the best one!

Three games, each completely different and each won by a completely different strategy. In each of these games, winning depended heavily on the interaction with other players, the dynamics of the game, and how fast train rush is. Marcin from Olkusz would not have won if I and Michał would not lengthen the game and not be reluctant to buy the last 4-train. I would not have won a state-owned company if train rush had been slower (it was very fast in that game), because I had only one small company with a 3-train and I was losing in income with my opponents. That’s why I like 18xx so much, these games are incredibly satisfying. Even after many games, you can discover something new in a given title, because never before has anyone played in the way it is today and the game has surprised you once again 🙂

First game: 
Game time: 2 hours 18 minutes (interrupted when it was clear who won).
Results: Marcin (magole) 3, Michał from Olkusz 2, Andrzej 1.

Second game: 
Game time: 1 hour 47 minutes (interrupted when it was clear who won).
Results: Andrzej/Marcin (magole) 2, Michał from Olkusz 1.

Third game: 
Game time: 3 hours 6 minutes.
Results: Marcin from Olkusz 5454, Michał from Olkusz 5163, Marcin (magole) 4512.

My rating on BGG: 9.


Original text:

Ostatnio trzy razy na naszych spotkaniach na stole wylądowała 18Scan. Mała zgrabna gierka, najlepiej działająca na 3-4 graczy. Szybka pełnokrwista osiemnastka. Dawno, dawno temu już o niej pisałem tutaj: https://www.railsonboards.com/2019/11/07/18scan-first-impression/

Wtedy opisałem wszystkie cechy mechaniki, jej wady i zalety. Ostatnie rozgrywki nic na tej liście nie zmieniły. Tytuł jest dalej trudno osiągalny, jak ktoś chce go kupić, to musi uzbroić się w cierpliwość. Aktualnie na grę trzeba czekać około 12 miesięcy + czas wysyłki paczki z US. Teraz czekam na zamówienie, które zrobiłem w maju 2020 roku. 12 miesięcy to czas oczekiwania w kolejce na realizację i aktualnie paczka jest w drodze. Wysyłka jest droga, podobnie gry, które są robione ręcznie przez wydawcę. Ale mają one swój urok i jakość wykonania przez GSG jest naprawdę przyzwoita i jest lepsza od niektórych tytułów wydanych w dużym nakładzie.

Wróćmy do 18Scan. Za każdym razem graliśmy w trzy osoby. Każda z naszych ostatnich gier kończyła się inaczej i wygrywającym była osoba, która wybrała całkiem inną strategię! A ostatnia gra była pod tym względem całkiem wyjątkowa!

Najbardziej tradycyjna była pierwsza rozgrywka i po niej od razu rozegraliśmy drugą grę, która pokazała nam, że autor naprawdę wszystko dobrze przemyślał.

Przypomnę, że w tym tytule są trzy małe firmy, płacą 50/50, mają one po dwie stacje, normalnie kupują pociągi i po zakupieniu pierwszego 5-pociągu, konwertują się na 10% udziały w firmy państwowej. Firmy te możemy pozyskać na początku gry na zasadzie licytacji. Dotychczas każdy z nas kupował jedną z nich, ale w tamtej rozgrywce, ja kupiłem dwie. Dawało mi to delikatną przewagę w tym, że to ja będę w przyszłości prezesem państwowej firmy. Minusem była ilość kapitału, jaki mi został po licytacji. Nie miałem gotówki na uruchomienie normalnej dużej firmy i wiedziałem, że moja jedyna szansa na wygraną, to właśnie firma państwowa. Uratowała mnie zasada, że małe firm nie muszą mieć pociągu. Przez jakiś czas operowały one 2-pociągami, a potem tylko jedna z nich miała 3-pociąg. W ten sposób dotrwałem do fazy piątej.

Firma państwowa ma tę zaletę, że wchłania majątek małych firm, z których się łączy, dostaje ich stacje (przeważnie 5 lub 6), pociągi, plus 700 gotówki! W ten sposób ma pod kontrolą dużą część planszy i tak naprawdę, ma tylko jeden dylemat, czy wstrzymywać kapitał na inwestycje i kupować pociągi do swojego limitu (który jest o 1 większy), czy też jeździć tym, co może kupić po uruchomieniu.

Gra skończyła się remisem, bo uznaliśmy, że wyniki mój i Andrzeja będą bardzo podobne, ale zaskoczyło mnie to, że taki dobry rezultat zdobyłem tylko dzięki inwestycji w dwie małe firmy i jedyna firma, jaką operowałem to spółka państwowa. Duży plus dla gry.

W zeszłym tygodniu zagraliśmy ponownie, dalej w trzy osoby, ale w trochę zmienionym składzie. Zamiast Andrzeja zagrał z nami Marcin z Olkusza. Obrał on niecodzienną strategię na spółkę, która operuje w prawym górnym rogu planszy. Dotychczas wydawało nam się, że nawet w połączeniu z firmą prywatną, która dawała +50 dochodu za ten narożnik, ta firma nie ma szansy, bo ma za daleko do najlepszych miejsc na mapie. Nasza gra była jednak na tyle nietypowa i 3-pociągi operowały tak długo, że najgorsza firma w grze, okazała się najlepszą!

Trzy rozgrywki, każda całkiem inna i w każdej wygrała całkiem inna strategia. W każdej z tych gier wygrana zależała w dużej mierze od interakcji z innymi graczami, od dynamiki gry i tego, jak szybki jest train rush. Marcin z Olkusza nie wygrałby, gdybym ja z Michałem nie wydłużalibyśmy gry i nie ociągali się z zakupieniem ostatniego 4-pociągu. Ja nie wygrałbym firmą państwową, gdyby train rush był wolniejszy (bo w tamtej rozgrywce był on bardzo szybki), bo miałem tylko jedną małą firmę z 3-pociągiem i przegrywałem w dochodach z przeciwnikami. Dlatego tak lubię 18xx, te gry dają niesamowitą satysfakcję . Nawet po wielu rozgrywkach możecie w danym tytule odkryć jeszcze coś nowego, bo nigdy wcześniej nikt nie zagrał w taki sposób jak właśnie dziś i gra po raz kolejny was zaskoczyła 🙂

Leave a Reply