When to finish the game?

Our first games in 18xx were very, very long and it took a long time to learn a few ‘tricks’ to know when to say ‘pass’ or when to pull out a calculator and count the last rounds on paper. Recently, we just had two interesting cases that I wanted to describe briefly to show you when to interrupt the game and not tire yourself for the next few hours.

The first title is 1856. We only played it for the third time, after a very long break, and my companies were the first to start the operational round. With the possibility of building routes for two trains in the near future, both my companies bought 2 x 2 trains. It was probably the biggest possible mistake in 1856, because this way my companies had to borrow money for a 3-train and soon it turned out that they were so indebted that they would have a problem with buying a 4-train, and the permanent train was even more expensive !! The situation for the second player was equally unfavorable, only the companies of Michał from Olkusz had two trains (3-train and 4-train) and he had a clear advantage over us. In prospect we had either a game for the next 2-3 hours, during which Michał would be triumphant and so he would announce his victory at the end, or stop the game and play another title.

You can probably guess what we chose, but such a solution is not obvious. Having only played euro games for a few years, we never stopped playing just because someone was losing. At the very beginning, when we entered the world of 18xx, we always played until the very end. Euro games, however, have one feature that makes them very different from 18xx: they are shorter and balanced very well. Yes, there are even two qualities, but the truth is just like that. You don’t have to stop playing euro game, because even if someone loses, you won’t be bored for 2-3 hours or more. Secondly, victory points in euro games are often hidden or counted at the end of the game and it is not really known who is winning or losing. The loser may even have the illusion that he is doing very well. Meanwhile, in 18xx, at some point the difference between the players is very apparent sometimes. And when you can see that you are losing, the desire to participate in such a game disapeares very quickly.

The second game I wanted to cover is 1899, but the case that happened in this game actually comes up very often in other games as well. It’s about playing the last operational rounds on a piece of paper. When we are 100% sure the bank will break, but we still have 2-3 long rounds ahead of us. It used to be that we built the tracks until the very end, we added this way only $10 income more here and there, not really changing the final score, but extending the game time by another 30 minutes or more. Now we often decide to count the results on paper. Besides the fact that it speeds up the game and cuts the boring ending. Adding up the dividend income on paper allows us to see what the difference is between players in this income. And playing in a normal way, we wouldn’t see it (unless we put money earned in this way aside, preferably for a separate pile).

If you’re starting your adventure with 18xx, you’ve already played 1-2 games and they were too long, then consider such simple solutions. I know that this is not always the case, but if it does, don’t be scruples. Especially if you still have time to play another 18xx, or it is already 2 am and you have a perspective of waking up in the morning 😉


Original text: 

Nasze pierwsze gry w 18xx były bardzo, bardzo długie i dużo czasu musiało upłynąć, zanim nauczyliśmy się kilku ‘sztuczek’, dzięki którym wiemy, kiedy powiedzieć pass, bądź kiedy wyciągnąć kalkulator i policzyć ostatnie rundy na papierze. Ostatnio mieliśmy właśnie dwa ciekawe przypadki, które chciałem wam w skrócie opisać, aby pokazać, kiedy przerwać grę i nie męczyć się przez kilka kolejnych godzin.

Pierwszym tytułem jest 1856. Graliśmy w niego dopiero po raz trzeci, po bardzo długiej przerwie i moje firmy jako pierwsze zaczynały rundę operacyjną. Mając w niedalekiej perspektywie możliwość wybudowania tras dla dwóch pociągów, obie firmy kupiły po 2 x 2-pociągi. Był to chyba największy możliwy błąd w 1856, bo w ten sposób moje firmy musiały pożyczać pieniądze na 3-pociąg i wkrótce okazało się, że są one tak zadłużone, że będą miały problem z kupieniem 4-pociągu, a przecież permanentny pociąg był jeszcze droższy! Sytuacja u drugiego gracza była równie niekorzystna, jedynie firmy Michała z Olkusza miały po dwa pociągi (3-pociąg i 4-pociąg) i miał on nad nami zdecydowaną przewagę. W perspektywie mieliśmy albo grę przez kolejne 2-3 godziny, w której czasie Michał święciłby triumfy i tak ogłosiłby na koniec swoje zwycięstwo, albo przerwanie gry i rozegranie kolejnego tytułu. Pewnie domyślacie się, co wybraliśmy, ale takie rozwiązanie nie jest oczywiste. Grając przez kilka lat tylko w gry euro, nigdy nie przerywaliśmy rozgrywki, tylko dlatego, że ktoś przegrywa. Na samym początku, gdy wchodziliśmy w świat 18xx, graliśmy zawsze do samego końca. Gry euro mają jednak jedną cechę, która je od 18xx bardzo różni: są krótsze od 18xx i są często bardzo zbalansowane. Tak, to nawet dwie cechy, ale prawda jest właśnie taka. Nie trzeba przerywać euro gry, bo nawet jak ktoś przegrywa, to nie będzie się nudził przez 2-3 lub więcej godzin. Pod drugie punkty zwycięstwa w grach euro są często ukryte lub są liczone na koniec gry i tak naprawdę nie wiadomo kto wygrywa, lub przegrywa. Przegrany może nawet mieć złudzenie, że nieźle mu idzie. Tymczasem w 18xx czasami w pewnym momencie różnica pomiędzy graczami jest bardzo widoczna. A gdy widać, że przegrywamy, to ochota uczestniczenia w takiej grze bardzo szybko się ulatnia.

Druga gra, którą chciałem opisać to 1899, ale ten przypadek, który się w tej grze wydarzył, tak naprawdę bardzo często pojawia się też w innych rozgrywkach. Chodzi o rozegranie ostatnich rund operacyjnych na kartce papieru. Gdy wiemy, że bank pęknie na 100%, ale mamy przed sobą jeszcze 2-3 długie rundy. Dawniej zdarzało się, że do samego końca ulepszaliśmy tory, dodawaliśmy to tu, to tam po $10 dochodu, tak naprawdę niewiele zmieniając wynik, ale wydłużając czas gry o kolejne 30 i więcej minut. Teraz często decydujemy się na podliczenie wyników na papierze. Poza tym, że przyśpiesza to grę i ucina nudną końcówkę, to sumowanie dochodu z dywidend na papierze, pozwala nam zobaczyć, jaka jest różnica w tym dochodzie pomiędzy graczami. A grając normalnie, tego byśmy nie widzieli (chyba że będziemy odkładać zarobione w ten sposób pieniądze, na osobną kupkę).

Jeśli zaczynacie przygodę z 18xx, rozegraliście już 1-2 gry i były one za długie, to zastanówcie się właśnie nad takimi prostymi rozwiązaniami. Wiem, że nie zawsze jest taka sytuacja jak opisana powyżej, ale jeśli się wydarzy, to nie miejcie skrupułów. Szczególnie jeśli macie jeszcze czas na to, żeby zagrać inną osiemnastkę, lub jest już 2 w nocy i macie w perspektywie poranną pobudkę 😉

2 thoughts on “When to finish the game?”

  1. Um. In 1856 it’s not a problem with heavily indebted companies, just drop them into the GCR when the first 6-train hits. There may have been a problem with you starting two companies early – in a 3-player game I’d expect each player to start one company each that buys up the 2T&3Ts, then start another which buys 4Ts and/or 5Ts – these should be kept debt free and have an eye out for how to pay for a permanent if they started with a 4T. Then the 6T comes, GCR starts and takes over the initial companies, and then it, together with the second wave runs to the end. If you called the game at the 4Ts, you really hadn’t started the game at all.

    1. Your strategy is much more better.
      In our game my companies had only 3-trains (one per company) and my oponent companies had one train more per company. His profit was much more bigger then mine :/

Leave a Reply