1830 as never before (means with new technology)

I would never have imagined that I would be so happy at the thought of a face-to-face meeting. All because of fucking covid, who scares everyone during this year and changes our plans. However, we decided that we couldn’t wait any longer and we agreed to play for the first time this fall, right away for the entire Saturday.

The first title was one of the favorite classics, i.e. 1830 with which we started our adventure with 18xx. This time, however, Michał from Olkusz prepared a surprise for us, on which he had been working for several months. Anyway, Michał has been very mysterious lately and we didn’t know where his project was going. To tell the truth, I was expecting some kind of app, but it turned out that his idea changed a lot and Michał transformed his old TV into a huge touchscreen. All thanks to the infrared sensors located along the edge of the screen. Technically a very simple universal solution, this way you can make any screen a touchscreen. Michael’s idea is that he will provide a free editor that will allow you to transfer parts of the game to play on such a touchscreen.
In our game, the entire map, i.e. building routes, building stations and calculating routes for trains, was done on the touch screen. Everything else required components from the game, i.e. the stock market, stock certificates, company cards, train cards, poker chips, etc. It was very cleverly divided, the map and tracks were left in the box because the touch screen was responsible for it. The rest was as always.

The second most important change was the automatic route counting, this was done by the application. It was necessary to indicate the company, the number of its trains and voilà! We like this element, especially in the second part of the game.

Michał’s idea consists of two elements: mechanics that allows you to transform any screen into a touchscreen and an application that will allow this touchscreen to be used to play 18xx. The mechanics is ready, only the application need to be improved, which in the next version will allow everyone to build their own maps and track sets. As for the game itself, you will need some elements from the box. This is Michał’s idea, and where has this technology been going, we don’t know yet.

Our game was the first test of the application, so a few things need to be slightly tweaked. The game itself was very successful and it was the drug-out fight until the end.
That Saturday we played back in 1817 and it was one of my most interesting games in 18xx. We’ll be returning to both titles soon, and I will soon describe more about the games themselves.

Read more about Michal project: 18blaster.com


Original text:

Nie przypuszczałbym kiedyś, że tak bardzo będę mógł się cieszyć na myśl o spotkaniu face-to-face. Wszystko przez pieprzonego covida, który w tym roku wszystkich straszy i zmienia nasze plany. Stwierdziliśmy jednak, że dłużej nie dany rady czekać i umówiliśmy się na pierwsze granie tej jesieni, od razu na całą sobotę.

Pierwszym tytułem był jeden z ulubionych klasyków, czyli 1830 od którego zaczynaliśmy naszą przygodę z 18xx. Tym razem jednak Michał z Olkusza przygotował nam niespodziankę, nad którą pracował od kilku miesięcy. Michał zresztą był ostatnio bardzo tajemniczy i nie wiedzieliśmy w którą stronę jego projekt zmierza. Prawdę mówiąc, spodziewałem się jakiejś apki, tymczasem okazało się, że jego pomysł mocno się zmienił i Michał przerobił swój stary telewizor w olbrzymi dotykowy ekran. Wszystko za sprawą czujników podczerwieni, umieszczonych wzdłuż obwódki ekranu. Technicznie bardzo proste uniwersalne rozwiązanie, w ten sposób możecie z każdego ekranu zrobić ekran dotykowy. Pomysł Michała jest taki, że udostępni bezpłatny edytor, dzięki któremu będzie można przenieść część gry na taki dotykowy ekran.

W naszej rozgrywce cała mapa, czyli budowanie tras, stawianie stacji oraz liczenie trasy dla pociagów, robiliśmy na ekranie dotykowym. Cała reszta wymagała komponentów z gry, czyli planszy giełdy, certyfikatów akcji, kart spółek, kart pociągów, żetonów pokerowych itp. Było to bardzo sprytnie podzielone, mapa i tory, zostały w pudełku bo za to odpowiadał dotykowy ekran. Reszta była taka jak zawsze.

Drugą najważniejszą zmianą było automatyczne liczenie tras, to robiła aplikacja. Konieczne było wskazanie firmy, ilości jej pociągów i voilà. Ten element szczególnie w drugiej części gry, przypadł nam najbardziej do gustu.

Pomysł Michała składa się z dwóch elementów: mechaniki która umożliwia przerobienie dowolnego ekranu na dotykowy oraz aplikacji, która będzie pozwalała ten ekran dotykowy wykorzystać do grania w 18xx. Mechanika jest gotowa, pozostała aplikacja, która w kolejnej wersji ma umożliwić każdemu budowanie własnych map i zestawów torów. Dalej do gry, będą koniecze pewne elementy z pudełka. Taki jest pomysł Michała, a dokąd będzie zmierzała ta technologia, tego jeszcze nie wiemy.

Nasza gra była pierwszym testem aplikacji, więc kilka rzeczy wymaga delikatnych poprawek. Sama gra natomiast była bardzo udana i do końca była zacięta walka.
W tamtą sobotę zagraliśmy jeszcze w 1817 i była to jedna z moich najciekawszych rozgrywek w 18xx. Do jednego i drugiego tytułu wkrótce wrócimy i wkrótce opiszę więcej o samych tych grach.

Leave a Reply