1841 & 18IrePL first impressions

This title has been waiting a long time on my shelf for the first game, but recently it is only worse with my reading of the rules set, because I stopped going to work by train and I either work remotely or commute by car. So more titles are waiting for their turn, including 1832 which I would love to play, but there is also small success. Because we met with players from Krakow who had already played 1841 and thanks to them, we were able to get to know this title without going through the rules set.

There were 6 of us and we played the full variant twice, but each time only until some point in the game, in which you could already see either someone’s bankruptcy (it does not end the game) or someone’s the winner. The game made an amazing impression on me, because I do not understand what it is about and how to use its mechanics, so it is still a mystery to me, and I like such titles the most. Because I know that I will have a lot of fun playing this game before I get to know it well.

Mechanically, this title eludes any comparison, maybe its depth touches 1817. It certainly has the same possibilities and it has an equally long rules set 😉

I won’t describe the whole mechanics, because we haven’t practiced some things, so I didn’t get to know them and for example I don’t know how merging companies works. But the main challenge in 1841 is to run companies owned by other companies owned by other ones. Yes, mother companies set up daughter companies, and those ones launch new and one ones. This is ridiculous because in fact, we ourselves had only shares in the parent companies in our game. Meanwhile, twice as many companies were launched and ours managed theirs. Everything felt like leverage. From our initial small capital, large amounts could be quickly turned over, but in fact, these large amounts were only in the companies, because the mother companies received benefits from the daughter ones and their dividends.

The way it works is that the parent company sells its shares on the stock market (which causes its stock price to drop), but if it started from a high level, e.g. $200, then after selling 5 shares, it gets $1000! Thanks to this money, it starts another one, buying only 2-3 shares in it, at twice the price! That’s $400 for each share. Then the daughter company sells its shares and gets 5 x $400 !!! All of this for our initial $400, which was enough to start the mother company. So we put $400 into the company, and after a while we had $2000 (in our companies)!
It only looks so beautiful in my description, because in fact, even this large cash ends at some point, and each of these companies must have a train and we are ultimately responsible for its purchase. You can merge these companies with each other, but only if they have a common route, which is not so easy. And don’t forget one thing, we still only have the 20%-30% of shares in the parent company.

There is a lot of history in the full game and at one point, after purchasing the first 4-train, there is a ‘Sicilian Connection’ event where rail companies from the southern corner of the map merged together. After this event in both games, one of the players was left without any company. And the second time it was me. I wasn’t really left with anything because I had over $400 in my wallet, but it was a lot less than at the beginning of the game and my condition looked very much like the rest of the players! It was as if we were not multiplying the money, but only fighting to maintain even the same state that was before. At that time, I had three options: either to start a new company that would not even have enough money to buy a train, or to buy opponents’ shares, or to wait. I chose on the last option, because I had been watching what was happening for a long time and most of the companies were struggling to survive, and we were still in the 4-train stage! We played for another hour or so and when we saw the winner and those whose companies were on the verge of bankruptcy, we stopped the second game.

I’m afraid still I don’t know ANYTHING about 1841 yet. This is magic for me and I am happy like a child who got a new toy because I know I still have a lot to discover. Now I will read the instruction to note down main rules and to remember everything till the game is new in my mind. We will definitely come back to this title soon.

I know one of the authors has been working on a new version of 1841 which is supposed to be simpler and probably will be stripped off real story that is now in the game. This may be a plus, because it will surely attract new players, but from what I’ve heard, it’s in a very early phase and we’ll probably have to wait a long time for the final effect.

Game: 1841
Number of players: 6
Results: game unfinished (first & second game)
Game time: first: 1 hours 49 minutes; second: 3 hours 17 minutes (games unfinished)
BGG rating: 10
Game type (stock / engineering): 90% / 10%

We also played 1830 and 18IrePL. And I will only briefly describe the latter title. This is a shortened version of 18Ireland, with some changes, a bit polished, in which the most emphasis is connecting companies. There are two biggest differences:

 1. in 18IrePL there is one type of tracks, while in 18Ireland there are narrow-gauge tracks also;
 2. large companies can only be launched by merging two small ones.

There are many more differences, the map, trains, and stock exchange. But these two are the most crucial. The author left from 18Ireland those elements that in his opinion were the most interesting and made his own title with a few new elements, e.g.

 • the map is changeable, in each game there are randomly selected places where two long routes will appear. I liked this element very much, because theoretically it means that each time the game will force a different strategy for individual companies.
 • mid-sized companies come out in random order and you can only buy the one that is first in the stack. In theory, I wouldn’t mind if all companies were leveled, but when combined with random long distance routes, this can make some companies very weak while others will be very strong. The first player to buy such a strong company will have a big bonus over the rest. In our game, I was the first one and I had the choice to either pass the entire stock round or to buy the first weak company, I thought I would make up the difference during the game, but the opponents’ initial advantage was decisive for my result.

From what I noticed, the game is constantly undergoing major changes and some tweaks are made after each game. In my opinion, the element of hostile merger of companies is still not enough visible and here I would see some improvements. It’s too early for me to judge a game that has been emerging. I know what Janek (Galatolol) likes, so I know that when the game will be ready, then it will be a much more stock-based title than an engineering one, and for sure hostile takeovers will shine and it will be a key element in the game.


Original text

Ten tytuł długo czekał na mojej półce na pierwszą rozgrywkę, ale ostatnio z moim czytaniem instrukcji jest tylko gorzej, bo przestałem jeździć pociągiem do pracy i albo pracuję zdalnie, albo dojeżdżam autem. Więc kolejne tytuły czekają na swoją kolej, jest wśród nich 1832, w które bardzo chciałbym zagrać, ale jest też mały sukces. Bo spotkaliśmy się z graczami z Krakowa, którzy grali już w 1841 i dzięki nim, mogliśmy poznać ten tytuł bez przedzierania się przez instrukcję.

Graliśmy w 6 osób, dwa razy pełny wariant, ale za każdym tylko do jakiegoś momentu gry, w którym było już widać albo czyjeś bankructwo (nie kończy ono gry) albo czyjaś wyraźną wygraną. Gra zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, m.in. dlatego, że nie ogarniam, o co w niej chodzi i jak wykorzystać jej mechanikę, więc jest dla mnie zagadką, a takie tytuły lubię najbardziej. Bo wiem, że będę miał z tej gry bardzo długo frajdę, zanim dobrze ją poznam.

Mechanicznie ten tytuł wymyka się jakimkolwiek porównaniom, może swoją głębią dotyka 1817. Na pewno ma takie same możliwości i równie długą instrukcję 😉

Nie opiszę wam całej mechaniki, bo niektórych rzeczy nie przećwiczyliśmy, więc ich nie poznałem i nie wiem, jak np. działa łączenie firm. Ale głównym wyzwaniem w 1841 jest operowanie firmami, których właścicielami są inne firmy, których właścicielami są inne firmy. Tak, firmy matki, zakładają firmy córki, które uruchamiają kolejne firmy. Jest to śmieszne, bo tak naprawdę, my sami mieliśmy w naszej grze, tylko udziały w spółkach matkach. Tymczasem było uruchomionych dwa razy więcej firm i nasze firmy zarządzały swoimi spółkami. Miałem wrażenie, że wszystko opierało się na dźwigni finansowej. Z początkowego małego kapitału, można było szybko obracać dużymi kwotami, ale tak naprawdę, te duże kwoty były tylko w firmach, bo korzyści z firm córek i ich dywidendę dostawały firmy matki.

Działa to w ten sposób, że firma matka sprzedaje swoje akcje na giełdzie (co powoduje spadek jej kursu), ale jeśli zaczynała z wysokiego poziomu, np. $200, to po sprzedaży 5 akcji, dostaje ona $1000! Dzięki tym pieniądzom uruchamia kolejną firmę, kupując w niej tylko 2-3 udziały, w dwukrotnie wyższej cenie! Czyli po $400. Po czym firma córka sprzedaje swoje akcje i dostaje z nich 5 x $400!!! Wszystko to za początkowe $400, bo tyle wystarczało do uruchomienia firmy matki. Czyli my włożyliśmy do firmy $400, by po chwili mieć w firmach $2000!.
To tylko tak pięknie wygląda w moim opisie, bo tak naprawdę, nawet ta duża kasa kończy się w pewnym momencie, a każda z tych firm musi mieć pociąg i to my ostatecznie za jego zakup odpowiadamy. Można te firmy ze sobą połączyć, ale tylko jeśli będą one miały wspólną trasę, co nie jest już takie proste. I nie zapomnijcie o jednej rzeczy, my ciągle mamy tylko te 20%-30% w firmie matce.

W pełnym wariancie gry jest dużo historii i w pewnym momencie, po zakupieniu pierwszego 4-pociągu występuje wydarzenie ‘sycylijskie połączenie’, które polega na łączeniu firm kolejowych z południowego narożnika mapy. W obu grach po tym wydarzeniu ktoś z graczy zostawał bez firm. I za drugim razem to byłem ja. Nie zostałem tak naprawdę z niczym, bo miałem w portfelu ponad $400, ale było to dużo mniej niż na początku gry i mój stan wyglądał bardzo podobnie jak pozostałych graczy! Wyglądało to tak, jakbyśmy nie pomnażali kasy, tylko walczyli o utrzymanie choćby tego stanu, który był wcześniej. Ja miałem wtedy trzy opcje albo uruchomić nową firmę, która nie miałaby nawet wystarczającej kasy do kupienia pociągu, albo kupić akcje przeciwników, albo przeczekać. Zdecydowałem się na ostatnią opcję, bo już dłuższą chwilę obserwowałem, co się dzieje i większość firm walczyła o przetrwanie, a byliśmy dopiero w fazie 4-pociągu! Graliśmy jeszcze jakąś godzinę i w momencie, gdy widać było już wygrywającego i tych, których firmy były na granicy bankructwa, przerwaliśmy drugą grę.
Myślę, że o 1841 jeszcze nie wiem NIC. To jest czarna tajemna magia i cieszę się jak dziecko, które dostało nową zabawkę, bo wiem, że jeszcze mam dużo do odkrycia. Teraz gdy już musnąłem zasady w czasie gry, to przeczytam instrukcję, żeby wszystko na świeżo sobie zanotować i zapamiętać. Na pewno do tego tytułu jeszcze nie raz wrócimy.

Wiem, że jeden z autorów pracuje nad nową wersją 1841, która ma być prostsza i pewnie będzie pozbawiona części prawdziwej historii, która teraz jest w grze. To może być jakiś plus, bo na pewno przyciągnie to nowych graczy, ale z tego, co słyszałem, jest to dopiero bardzo wczesna faza i na końcowy efekt pewnie będziemy musieli jeszcze długo poczekać.

Zagraliśmy jeszcze w 1830 i 18IrePL. I tylko krótko opiszę ten ostatni tytuł. To skrócona wersja 18Ireland, z pewnymi zmianami, troszkę jeszcze nie doszlifowana, w której najbardziej zaakcentowane jest łączenie firm. Są dwie największe różnice:

 1. w 18IrePL jest jeden rodzaj torów, gdy tymczasem w 18Ireland są jeszcze tory wąskotorowe;
 2. duże firmy mogą być uruchomione tylko poprzez połączenie dwóch małych firm.

Różnic jest dużo więcej, inna mapa, inne pociągi, inna giełda. Ale te dwie są najbardziej kluczowe. Autor zostawił z 18Ireland te elementy, które jego zdaniem były najciekawsze i zrobił z nich swój własny tytuł z kilkoma elementami, których w 18Ireland nie było, np.

 • mapa jest zmienna, w każdej grze losowane są miejsca, w których pojawią się dwie dalekie trasy. Ten element bardzo mi się spodobał, bo teoretycznie powoduje, że za każdym razem gra będzie wymuszać inną strategię dla poszczególnych firm.
 • średnie firmy wychodzą w kolejności losowej i można kupić tylko tą, która jest pierwsza na stosie. Teoretycznie nie miałbym nic przeciwko, jeśli wszystkie firmy byłyby wyrównane, ale w połączeniu z losowymi dalekimi trasami, może to powodować, że jedne firmy będą bardzo słabe, gdy tymczasem inne będą bardzo silne. Pierwszy gracz, który kupi taką silną firmę, będzie miał duży bonus w stosunku do reszty. W naszej grze ja byłem pierwszym graczem i miałem do wyboru albo spasować w całej turze, albo kupić pierwszą słabą firmę, myślałem, że odrobię różnicę w czasie gry, ale widać było, że początkowa przewaga przeciwników była dla mojego wyniku decydująca.

Z tego, co zauważyłem, gra przechodzi ciągle duże zmiany i po każdej grze wprowadzane są jakieś poprawki. Moim zdaniem element wrogiego łączenia firm, jest jeszcze trochę za słabo widoczny i tutaj widziałbym jakieś usprawnienia. Za wcześnie jest mi oceniać grę, która dopiero powstaje. Wiem, co lubi Janek (Galatolol), więc wiem, że gdy gra będzie gotowa, to będzie to tytuł dużo bardziej giełdowy niż inżynieryjny i na pewno wrogie przejęcia będą błyszczały i będzie to element kluczowy dla rozgrywki.

First game:

Second game:

3 thoughts on “1841 & 18IrePL first impressions”

 1. Czy 18IrePL jest planowany udostępnienie jakiegos PnP lub np. zrobienie jakiegoś wydania w MBPrint lub innej drukarni ?

  1. Tak, będzie jako PnP. W tej chwili nie udostępniam plików, bo najzwyczajniej w świecie gra ciągle ulega zmianom, więc bez sensu byłoby drukować.

Leave a Reply