1882 for the second time

Again, 1882 is the hot topic, the first time we played in the dark, a little without knowing what was awaiting us. And the second time was only better, all fears related to the fact that there was only one extremely strong company in the game have been completely dispelled. This title is a brilliant hybrid of 1830. It’s fast and painful. If you like aggressive 18xx with its specific own character, this is something for you.
Some time ago, small title from Winsome Games known as 1857 Argentina, received similar ovations. It is also very aggressive, it also usually goes with someone bankrupt, but there is a very large gap between 1882 and 1857. Namely, the result in 1857 in a game for 4 and more people and who is going to be bankrupt it is a draw. 1857 cannot be taken seriously, because there is simply too much of randomness. Despite the fact that 18xx has no random factor, in 1857 there are simply not enough low-cost permanent trains and it all depends on who buys the cheapest ones. With 8 companies and 4 players, the mechanics is too unpredictable. We do not recommend this title for a smaller number of players.

However, playing in 1882, I had the impression that I was in control of everything and that a lot more was happening, there were more options to choose from during the game, there were more possibilities. In addition, train rush was equally fast and some trains were launched only once, but there was no such randomness as in 1857. The road to bankruptcy was longer and theoretically, you can try to defend yourself against it.

The second interesting difference is the map and route creation, both titles have a modest number of tracks, but 1882 is even more poor, besides, routes in this game are created faster, because you can build two yellow tracks in one move, so even if we open a company that it starts in a place where there is no ready infrastructure, it is created much faster and brings faster income – and this is important if we are to defend ourselves against bankruptcy.

In our last game few times, I earned the bonus from the route between the corners, which gives + $100. Something like that will be impossible in 1857, there the yellow tracks are still built for a long time in the diesel phase (if no one goes bankrupt somehow).
Both games are equally fast, we needed about 1.5-2 hours to play with bankruptcy. The full game is 4-4.5 hours, just like 1857.
Will 1882 always end in bankruptcy among experienced players? We don’t know that yet. The first time we played a little blindly. The second time we were familiar with all the rules very well. So all companies were launched, so there was more capital in the game and train rush was faster. Thanks to the random distribution of several elements, each of our games looked a little different. The second time, the company, which seemed unusually strong during the first game, was a weak point and it could barely manage. Because the environment changed, because the yellow tiles fell faster from NWR area and another company appeared in the same place, which began to make life difficult for the first one. I liked it very much, because the openings would be different and the game would give you more options during the play.
There is another nice element: small initial capital. Even playing in 4 people, only 1 player could start the company after the auction of private companies, this will cause interesting openings in the game.

For me, this is one of the best titles I have learned in the last year (including 2019). Recently I have written a text about whether you can reduce the bank in the 18xx game to limit its playing time and cut off the boring end. I did not recommend this step to you, but as you can see there are titles in which such an operation would not be absolutely necessary.

1857 is now a rarity, it’s hard to find this title somewhere, but I think 1882 will replace it with dignity. 1882 will be released soon by All-Aboard Games and you can preorder it on their website: https://all-aboardgames.com/


Original text:
Znowu 1882 jest na tapecie, za pierwszym razem graliśmy na czuja, trochę nie wiedząc, co nas czeka. Za drugim razem było już tylko lepiej, wszystkie obawy związane z tym, że jest tylko jedna wyjątkowo mocna firma, przy pomocy której można wygrać grę, zostały całkowicie rozwiane. Ten tytuł jest genialną hybrydą 1830. Jest szybki i bolesny. Jeśli lubicie szybkie, agresywne osiemnastki z charakterem, to jest to coś dla was.

Jakiś czas temu podobne owacje dostawała 1857 Argentyna, tytuł od Winsome Games. On też jest bardzo agresywny, on też przeważnie kończy się bankructwem, ale jest pomiędzy 1882 i 1857 bardzo duża przepaść. Mianowicie wynik w 1857 w grze na 4 i więcej osób jest losowaniem, na kogo wypadnie, ten bankrut. W 1857 to jest zabawa, tej osiemnastki nie można brać na serio, bo tam po prostu za dużo o wszystkim decyduje szczęście. Pomimo tego, że 18xx nie mają żadnego czynnika losowego, to w 1857 po prostu jest za mało tanich permanentnych pociągów i wszystko zależy od tego, kto kupi te najtańsze. Przy 8 firmach i 4 graczach mechanika jest zbyt nieobliczalna. Dla mniejszej liczby graczy tego tytułu nie polecamy — to tak, żeby nie było, że przy 3 graczach on działa lepiej.

Natomiast grając w 1882, miałem wrażenie, że nad wszystkim panuję oraz że dużo więcej się dzieje, jest więcej opcji do wyboru w czasie gry, jest więcej możliwości. Poza tym train rush był równie nieobliczalny i niektóre pociągi były uruchomione tylko raz, ale nie było takiego losowania jak w 1857. Droga do bankructwa była dłuższa i teoretycznie, bardziej można próbować się przed nim bronić.
Druga ciekawa różnica to mapa i tworzenie tras, oba tytuły mają skromną ilość torów, ale 1882 jest jeszcze bardziej ubogie, poza tym, trasy w tej grze szybciej powstają, bo można budować dwa żółte tory w jednym ruchu, więc nawet jak otworzymy firmę, która startuje w miejscu gdzie nie ma żadnej gotowej infrastruktury, to dużo szybciej ona powstaje i szybciej przynosi dochody – a to przecież jest istotne, jeśli mamy obronić się przed bankructwem.

W naszej ostatniej grze, udało mi się kilka razy zapunktować za trasę pomiędzy narożnikami, która daje +$100. Zapomnijcie o czymś takim w 1857, tam żółte tory dalej buduje się przez długi czas w fazie Diesli (jeśli jakimś cudem nikt nie zbankrutuje).

Obie gry są równie szybkie, my na grę z bankructwem potrzebowaliśmy około 1,5-2 godzin. Pełna gra to 4-4,5 godziny, podobnie jak 1857.
Czy 1882 będzie zawsze kończyło się bankructwem wśród doświadczonych graczy? Tego jeszcze nie wiemy. Za pierwszym razem graliśmy trochę bez wyczucia, trochę po omacku. Za drugim razem wszystkie zasady już bardzo dobrze kojarzyliśmy. Więc wszystkie spółki zostały uruchomione, więc było więcej kapitału w grze i train rush był szybszy. Dzięki losowemu rozłożeniu kilku elementów, każda nasza gra wyglądała trochę inaczej. Za drugim razem, spółka, która wydawała się w czasie pierwszej gry wyjątkowo mocna, była słabą płotką i ledwo sobie radziła. Bo zmieniło się otoczenie, bo żółte kafelki szybciej spadły i w okolicy pojawiła się inna firma, która tej pierwszej zaczęła utrudniać życie. To mi się bardzo spodobało, bo różne będą otwarcia i gra daje więcej możliwości.
Jest jeszcze jeden fajny element: mały początkowy kapitał. Nawet grając w 4 osoby, tylko 1 z graczy mógł uruchomić firmę po licytacji firm prywatnych, to będzie powodować ciekawe otwarcia w grze.

Jak dla mnie to jest jeden z najlepszych tytułów poznanych w ciągu ostatniego roku (włącznie z 2019 rokiem). Pisałem ostatnio tekst o tym, czy można zmniejszyć bank w grze 18xx, aby skrócić jej czas gry i obciąć nudną końcówkę. Nie polecałem wam tego kroku, ale jak widać są takie tytuły, w których taka operacja nie byłaby absolutnie konieczna.

1857 jest obecnie rarytasem, ciężko jest gdzieś ten tytuł znaleźć, ale myślę, że 1882 godnie go zastąpi. 1882 możecie zamówić od All-Aboard Games na ich stronie : https://all-aboardgames.com/

First game (ended with bankruptcy):
Number of players: 4
Game time: 1 hour 32 minutes
Results: Andrzej 555 / Michał z Olkusza 492 / Marcin z Olkusza 336 / Marcin 0
BGG rating: 9

Second game (ended with bankruptcy):
Number of players: 4
Game time: 2 hour 12 minutes
Results: Marcin 1018 / Michał z Olkusza 638 / Marcin z Olkusza 420 / Andrzej 411
BGG rating: 9.5

1 thought on “1882 for the second time”

  1. I have played only 3 times so far (and none of them actually ended properly) in 1882 but not once have anyone build tracks the way you did on the pictures. Interesting…

    The game itself is indeed a nice variant of 1830. Amongst 18xx I don’t like 1830, I prefer different approches. However, 1882 is a game I’m considering to buy.

Leave a Reply