My (Michał) 2019 short summary and plans for 2020

As you had the chance to read in Marcin’s article, 2019 was full of events and showed that 18xx does not have to be as niche as it was before. Marcin was lucky that he managed to fit into this period with free time, and his 69 games are impressive. For me, unfortunately, it wasn’t so good and I finished last year with only 20 games played. I hope that in this year I will have enough time to play all titles unplayed by my which we both have in our collections. I also hope that I will find enough time for new articles, because I have not yet described my first impressions of several titles, including 18Scan, 18FL, 18BL or 1817!

Since I’m going to write about these games, I will not discuss them here extensively. However, I can admit that basically my taste of 18xx is similar to Marcin’s (except maybe 18Mex, which is 10/10 for me, and Marcin doesn’t want to play so much). Last year there was no hit 18xx like 18Mex;) but there were several solid titles.

Good:
1817 – so far I have only played once, the game lasted over 13 hours and was so exhausting that I had no energy to enjoy my win. Nevertheless, the title is so interesting that it will appear from time to time on our tables.
1883 – a game-legend 😉 which is basically due to two elements – publishing errors and event cards. The first element can be repaired with the fix kit that we offer in the store (or you can wait for the fix kit from the publisher), the second – just do not use these cards. As we eliminate these 2 problems, the game turns out to be really cool with interesting mechanisms.
18Scan – small, fast, inconspicuous. For now it looks like the best option if you have free 2 hours.
1836 – in two words: a crazy game

Neutral:
18FL – Marcin didn’t like 18FL completely, although it may be the result that I won 2 times;) For me this game is strange. On the one hand, it’s interesting because on such a narrow map author make an 18xx game. On the other hand, if you have other titles to choose from, then you will certainly find something more interesting among them. Interesting fact: this is the 3rd game we’ve played in which the destruction on the map is done (tracks). Do you know what other 2 titles I thinking about?

Bad:
18BL – Second game from Marflow Games which I had the opportunity to play and the another which I don’t like at all. I have the impression that when you randomly draw your place at the beginning of the game, you may not have a chance to win.

But our world of 18xx is not only new titles, but also all activities on FB, Twitter and YouTube. Yes, I know that on YouTube you will find only one video from 1883 unboxing, but I hope that soon there will be a video from 1862 and 1844/54.

One of the most important things from last year for us was also run a Patreon account in the middle of the year, where you can help us financially (specifically me, Marcin is fully responsible for the shop). Thank you to all supporters, both those who support us at high levels, those who give us a dollar, and those who simply quote us, recommend our store, and the blog itself. We hope that the number of patrons will increase this year, what allow us to go to a foreign 18xx con! In addition, these funds will allow us to spend more time on other activities for 18xx players, mainly 2 new ones.

One of these activities is to prepare (based on your own experience) 18xx gaming guide. It’s about the description of individual elements of the game, with many pictures and an explanation of their functions. E.g. a large chapter about tracks, their types, how build them in different games, etc.

The second project that I have started and our patrons (being a Patron is cool;)) is known about it is a mobile app, a kind of helper for 18xx games. Since creating this application is learning for me through fun and I am not a developer by profession, I would ask for your understanding. In this application I plan to collect for specific titles such information as: shortcut of rules, tile manifest or FAQ. An application which will save you time looking for answers for your questions on BGG. What’s more, it is assumed to be a free application, so any form of support from your side is welcome. I don’t want to promise any deadlines, but it’s definitely something I want to develop.

I hope that 2020 will be filled with 18xx 🙂


Jak mieliście już szansę przeczytać w artykule Marcina, rok 2019 był pełen wydarzeń i pokazał, że 18xx nie musi być dalej tak niszowe, jak było dotychczas. Marcin miał szczęście, że udało mu się wpasować w ten okres z czasem wolnym, i jego 69 rozgrywek robi wrażenie. U mnie niestety nie było tak dobrze i zeszły rok zakończyłem z raptem 20 rozegranymi partiami. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nadgonić czas i poznać wszystkie tytuły, które oboje mamy w kolekcji. Również mam nadzieję, że uda się nadrobić zaległości z publikowaniem artykułów, ponieważ nie opisałem jeszcze moich pierwszych wrażeń na temat kilku tytułów, m.in. 18Scan, 18FL, 18BL czy też 1817!

Ponieważ zamierzam o tych grach napisać, to nie będę ich tutaj szeroko omawiać. Niemniej mogę już przyznać, że zasadniczo mój gust 18xx jest podobny do Marcina (no może za wyjątkiem 18Mex, która dla mnie jest 10/10, a Marcin aż tak chętnie nie chce grać). Co prawda nie było w zeszłym roku jakiegoś wyjątkowego odkrycia na miarę 18Mex 😉 ale pojawiło się kilka solidnych tytułów.

Na plus:
1817 – dotychczas grałem tylko raz, rozgrywka trwała ponad 13h i była tak wyczerpująca, że nie miałem sił cieszyć się ze swojej wygranej. Niemniej to tytuł tak ciekawy, że będzie się pojawiał od czasu do czasu na naszych stołach.
1883 – gra-legenda, co zawdzięcza w zasadzie dwóm elementom – błędom wydawniczym oraz kartom zdarzeń. Pierwszy element można naprawić przy pomocy zestawu naprawczego, który oferujemy w sklepie (lub poczekać na wersję od wydawcy), drugi – wystarczy tych kart nie używać. Jak wyeliminujemy te 2 problemy to gra okazuje się na prawdę fajna z ciekawymi mechanizmami.
18Scan – mała, szybka, niepozorna. Na razie wygląda na najlepszą opcję na wolne 2h.
1836 – w dwóch słowach: szalona gra

Neutralnie:
18FL – Marcinowi 18FL zupełnie nie podeszło, choć to może wynik tego, że to ja 2 razy wygrałem 😉 Dla mnie ta gra jest dziwna. Z jednej strony ciekawa, bo na takiej wąskiej mapie zrobić grę 18xx to sztuka. Z drugiej strony, jeśli ma się inne tytuły do wyboru, to na pewno wśród nich znajdziemy coś ciekawszego. Ciekawostka: to 3 gra, którą poznaliśmy w którym następuje niszczenie połączeń kolejowych (torów). Czy wiecie o jakie inne 2 tytuły mi chodzi?

Na minus:
18BL – 2 gra z Marflow Games w którą miałem okazję zagrać i druga, która zupełnie mi się nie podoba. Mam wrażenie, że jak źle wylosujesz swoje miejsce na początku gry, to możesz nie mieć szans na wygraną.

Ale świat 18xx to nie tylko nowe tytuły, to również wszelkie aktywności zarówno na FB, Twitterze i YouTube. Co prawda na YouTube znajdziecie tylko jeden filmik z unboxingu 1883, ale mam nadzieję, że wkrótce trafi tam filmik z 1862 oraz 1844/54.

Istotną dla nas sprawą jest uruchomienie w połowie roku konta na Patreon, gdzie możecie nas wspomóc finansowo. Dziękujemy wszystkim wspierającym, zarówno tym, którzy wspierają nas na wysokich poziomach, tych, którzy dają nam dolara, jak i tych, którzy po prostu nas cytują, polecają nasz sklep, jak i sam blog. Mamy nadzieję, że liczba patronów się zwiększy w tym roku, dzięki czemu będzie nas stać, by wyjechać na zagraniczny konwent 18xx! Dodatkowo te środki pozwolą nam przeznaczyć więcej czasu na inne aktywności dla graczy 18xx, głównie tych nowych.

Jedną z tych aktywności jest plan przygotowania (bazując na własnych doświadczeniach) poradnika do gier 18xx. Chodzi o opis poszczególnych elementów gry, z wieloma ilustracjami i wyjaśnieniem ich funkcji. Np. duży rozdział o torach, ich rodzajach, trybach budowania w różnych grach, co pozwalają osiągnąć, na co zwracać uwagę itp.

Drugim projektem, który mam rozpoczęty i nasi patroni (bycie Patronem jest fajne ;)) o nim wiedzą jest aplikacja mobilna, swoisty pomocnik do gier 18xx. Ponieważ tworzenie tej aplikacji jest dla mnie nauką przez zabawę i nie jestem developerem z zawodu to prosiłbym o wyrozumiałość. W aplikacji tej planuję gromadzić dla konkretnych tytułów takich informacji jak: skrót zasad, tile manifest czy faq. Aplikacja, która w razie wątpliwości zaoszczędzi Wam czasu na szukanie odpowiedzi na Wasze pytania na BGG. Co więcej, w założeniu będzie to aplikacja darmowa, więc każda forma wsparcia z Waszej strony jest mile widziana. Nie chcę obiecywać jakichś terminów, ale na pewno jest to rzecz, którą chciałbym rozwijać.

Mam nadzieję, że rok 2020 będzie wypełniony 18xx 🙂

Leave a Reply