Fuck-ups (part one and maybe not the last one?)

Recently, we played titles that we have described to you many times (89, Mex, 22, 48), so it makes no sense to come back to them again. I would just say that some of our latest games are really amazing. This what happens at the table, when we all know each other well, our characters and when we know more about our weaknesses, and the fact that we know the game mechanics very well, means that we have entered a completely new level and our games have acquired a completely new character, psychological.

However, today’s topic is completely different. When I was running the store and even earlier, when I was making Print and Play games for myself, various things happened to me many times. Sometimes nice, but these we forget the fastest, and we remember the mishaps best. I will describe some of them to you, and if you like this topic, there I will go back to it in the next few months.

At the beginning, I will describe my last adventure with wooden elements that I offer in our shop. Some of the colors that I ordered are dyed only on my order, the manufacturer mixes the colors according to his own recipe and stores this recipe in his safe. Of course, this is only a theory, because this year I have already found out that the colors I ordered were very different from the previous ones. I ordered turquoise and I got a dark green. I ordered a bright green and I got a green one that wasn’t much different from regular green, but it was nothing.

Because when the light green turned out to be quite different than it should be, I sent it back and I started to panic. Because I waited for this color for a very long time, and all the light green discs that I had at home had been finished. It was a moment when I would have to suspend the shop, because light green is the basis of many sets that I prepared. The authors love this color and probably do not know what problems the producers have with it 😉

So I wrote a letter to the producer and asked him for a quick rescue. Mr. Adam surprised me a lot because I got a new green product within a few days! The big package was picked up by my Ania and she only confirmed me by phone that it was the right color. Ufff, I was saved. However, when I came back from work and I started to watch it more closely, it turned out that all the discs, exact ALL, were larger than they should have been and they were the EGG shape! Yes, the discs, which should be 15 mm in diameter, were 16 mm and almost 17 mm long! They were not discs, but eggs! I don’t know, how it was possible. I assumed two options: either the producer made full out of me and he played on time by sending me a defective product, or he used waste and hoped that I would not notice the difference.

In the evening I wrote to him a long letter, fortunately, before sending it, my Ania removed some of the most offensive sentences. I slept through the night and in the morning I called the boss of bosses asking if he had a ruler and could use it?

And do you know what? After his explanation, I felt very stupid. I did not anticipate this option in any of my scenarios. It turned out that the tokens swell unevenly during dyeing. The larger the token is, the more it distorts. So, it is therefore necessary to dry them. Because I was running out of time, the manufacturer sent the goods without drying them, which normally takes two days. I did quick tests and put a few tokens on the monitor; it turned out that they returned to standard sizes within a few hours!

It was one of those stories that had a good end.

The second story is about Print-n-Play games. I printed my first 18xx game on a glossy foil. You know what a failure it was for me when I couldn’t take a good shot while playing so that light did not reflect. Unfortunately, I didn’t read it anywhere, and the printing house suggested that the glossy foil would be the best. Within another month, I created another copy of 1889, this time on a matt foil. I printed everything, the board, cards, tracks and veneer of the box. When after 2-3 months we went back to this game, it turned out that the board would not open as it should, as if the foil had shrunk! I started to look for information on this subject on the internet, and it turned out that the foil swells during printing (like tokens during painting), then it returns to its original size for a long time. I conducted various experiments and found a way to avoid the swelling. I peeled it off from the back paper and left it for 2-3 days loose in a safe place. At that time, the foil was shrinking much faster because it was not limited and I could stick it on the cardboard after a few days.

Just in case, I left a small gap between the cardboards, because the foil still gently shrunk for some time.
It seemed to me that the problem was resolved, but unfortunately, we recently unfolded the game that I did with all these safe margins and it turned out that the foil shrinks all the time! I can notice (even on very small elements, such as track tiles) that the film has shrunk and a white border grows around the tile.

Unfortunately, nowadays foil printing has become incredibly popular, every printing house has it on its offer and if you want to print a larger format, they suggest foil. But they do not know anything about its properties and it is not even known how the board will look like in 10 years, because its manufacturers give it a 2-year warranty.

As a consolation, I would say that the warranty applies to the exposure of the film to the sun. The paper will probably look just as bad at that time. In some cases, however, shrinking of the foil has its advantages; if you intend to make from it the veneer of the box, or if the board will not fold, then it is the perfect material.

Meanwhile, I have a break from creating Print-n-Play games. I was very satisfied with this, but running the store and normal work absorbed my time enough. However, when I look at the add-ons that you can buy and I see how popular they are among players, my satisfaction is even greater.
Did you like this text? I have a few more stories like that, if you want to read them, let me know what you think about it?


Original text

Ostatnio gramy w tytuły, jakie wielokrotnie wam już opisywaliśmy (89, Mex, 22, 48), więc po raz kolejny nie ma sensu do nich wracać. O tych ostatnich grach powiem tylko, że niektóre nasze rozgrywki są naprawdę niesamowite. To, co się dzieje przy stole, gdy wszyscy się już dobrze znamy, gdy więcej wiemy o naszych słabościach i cechach charakteru, oraz to, że bardzo dobrze znamy mechanikę gry, powoduje, że weszliśmy na zupełnie nowy poziom i nasze gry nabrały zupełnie nowego charakteru: psychologicznego.

Dzisiejszy temat będzie jednak zupełnie inny. Przy okazji prowadzenia sklepu i nawet jeszcze wcześniej, gdy robiłem dla siebie gry Print and Play, wielokrotnie przydarzały mi się różne niespodzianki. Czasami miłe, ale o takich najszybciej się zapomina, za to wpadki do dzisiaj pamiętam. Kilka z nich wam opiszę, a jeśli będzie się wam ten temat podobać, to na pewno coś jeszcze do opisania się znajdzie.

Na początek moja ostatnia przygoda z drewnianymi elementami, jakie wykorzystuję w zestawach. Część z kolorów, jakie zamawiam, jest farbowana tylko na moje zamówienie, kolory według własnej receptury miesza własnoręcznie producent i tę recepturę przechowuje w swoim sejfie. Oczywiście taka jest tylko teoria, bo w tym roku już dwukrotnie przekonałem się, że kolory, jakie zamówiłem, bardzo różniły się od tych wcześniejszych. Zamówiłem turkusowy, a dostałem ciemny zielony. Zamówiłem jasny zielony, a dostałem zielony, który niewiele różnił się od normalnego zielonego, ale to nic.

Bo gdy ten jasnozielony okazał się całkiem inny, niż być powinien, to go odesłałem i wpadłem w panikę. Bo na ten kolor czekałem już bardzo długo, dużo dłużej niż przewidywały wszelkie terminy i już dawno zużyłem wszystkie jasnozielone krążki, jakie miałem. To był moment, w którym musiałbym zawiesić działalność, bo jasnozielony to podstawa bardzo wielu zestawów, jakie przygotowuję. Autorzy uwielbiają ten kolor i chyba nie wiedzą jaki problem mają z nim producenci 😉

Napisałem więc błagalny list do producenta i poprosiłem o szybki ratunek. Pan Adam bardzo mnie zaskoczył, bo nowy zielony towar dostałem w ciągu kilku dni! Towar odebrała moja Ania i tylko telefonicznie potwierdziła, że to ten kolor. Ufff, byłem uratowany. Gdy jednak wróciłem z pracy i zacząłem go dokładniej oglądać, to okazało się, że wszystkie krążki, dokładne WSZYSTKIE, każdy jeden, był większy niż powinien i był JAJOWATY! Tak, krążki, które miały mieć 15 mm średnicy, miały z krótszej strony 16 mm, z dłuższej prawie 17 mm! To były nie walce, ale jajka! Nie dość, że większe to jeszcze jajowate. Nie wiem, jak to było możliwe? Zakładałem dwie opcje: albo producent zrobił sobie ze mnie jaja (jak widzicie dosłownie) i gra na czas wysyłając mi wadliwy towar, albo użył odpadów i liczył na to, że nie zauważę różnicy.

Wieczorem napisałem do niego długi list, na szczęście przed jego wysłaniem, moja Ania usunęła z niego kilka najbardziej obraźliwych zdań. Załamany przespałem noc i rano zadzwoniłem do szefa szefów z pytaniem, czy ma linijkę i potrafi jej używać?

I wiecie co? Po jego wytłumaczeniu zrobiło mi się bardzo głupio. Tego wariantu nie przewidywałem w żadnym scenariuszu. Okazało się, że tokeny podczas farbowania pęcznieją i to nierównomiernie. Im większy token tym bardziej się zniekształca. Konieczne jest więc ich suszenie. Ponieważ tak zależało mi na czasie, to producent wysłał towar bez jego suszenia, które normalnie trwa dwa dni. Zrobiłem szybkie testy i kilka żetoników umieściłem na monitorze, okazało się, że w ciągu kilku godzin wróciły do standardowych rozmiarów!

To była jedna z tych historii, które mają dobry koniec.

Druga historia będzie o grach Print-n-Play. Pierwszą grę 18xx z mapą wydrukowałem na folii błyszczącej. Wiecie, jaka to była dla mnie porażka, jak nie mogłem zrobić dobrego ujęcia podczas grania, tak aby światło nie odbijało się od planszy! Niestety jakoś nigdzie tego nie doczytałem, a drukarnia zasugerowała, że błyszcząca folia będzie najlepsza. W ciągu miesiąca zrobiłem więc nową kopię gry, tym razem na folii matowej. Tak było wydrukowane wszystko, plansza, karty, tory i okleina pudełka. Gdy 2-3 miesiące po zrobieniu tej gry (w międzyczasie powstały oczywiście kolejne tytuły wydrukowane oczywiście na folii), wróciliśmy do niej. Okazało się, że plansza nie chce się otworzyć, tak jak powinna, tak jakby folia się skurczyła! Zacząłem panicznie szukać na ten temat informacji w internecie i okazało się, że folia podczas druku puchnie (podobnie jak żetony podczas malowania), potem przez długi czas wraca do swojego pierwotnego rozmiaru. Przeprowadziłem różne eksperymenty i znalazłem sposób, aby jej puchnięcie ominąć, otóż, odklejałem ją z podkładu i zostawiałem na 2-3 dni luzem w bezpiecznym miejscu. W tym czasie folia kurczyła się dużo szybciej, bo nie była niczym ograniczona i mogłem po kilku dniach, naklejać ją na tekturę.

Na wszelki wypadek, zostawiałem między tekturami, małą przerwę, bo folia mimo wszystko dalej się delikatnie kurczyła jeszcze przez jakiś czas.
Wydawało mi się, że problem jest załatwiony, ale niestety, ostatnio rozłożyliśmy grę, którą zrobiłem z zachowaniem tych wszystkich bezpiecznych marginesów ponad rok temu i okazało się, że folia kurczy się cały czas!

Niestety obecnie, druk na foli stał się niesamowicie popularny, każda drukarnia ma ją w swojej ofercie i jak chcesz wydrukować większy format, to proponują oni folię. O jej właściwościach niestety już nic nie wiedzą i nawet nie wiadomo, jak za 10 lat będzie taka plansza wyglądała, bo jej producenci dają na nią 2 lata gwarancji.

Na pocieszenie powiem, że gwarancja dotyczy wystawienia folii na działanie słońca. Papier w tym czasie wyglądałby pewnie równie kiepsko. W pewnych przypadkach kurczenie folii ma jednak swoje zalety, jeśli zamierzacie zrobić z niej okleinę pudełka, lub plansza nie będzie się składać, to jest to idealny materiał.

Ja tymczasem mam przerwę od tworzenia gier Print-n-Play. Miałem z tego ogromną satysfakcję, ale prowadzenie sklepu i normalna praca wystarczająco absorbują mój czas. Gdy jednak patrzę na dodatki, jakie możecie kupić i widzę, jak są one popularne wśród graczy, to moja satysfakcja jest jeszcze większa.

Podobał wam się ten tekst? Takich opowieści mam jeszcze kilka, jeśli chcecie je przeczytać, to dajcie znać co o nim myślicie?

2 thoughts on “Fuck-ups (part one and maybe not the last one?)”

  1. Dla mnie szczególnie druga część jest pouczająca. Jestem przed pierwszym pnp “na poważnie” i ta informacja o kurczącej się folii jest o tyle ważna że na pierwszy strzał wezmę tytuł z małą, nierozkladaną planszą ewentualnie zrobię jakąś formę modułowej. Zastanawia mnie jeszcze czy jeśli drukujesz na papierze klejonym później do tektury i całość zabezpieczasz folią przezroczystą /np żetony/ to czy też trzeba się liczyć z kurczliwością i czy ma ona wpływ na ewentualne odkształcenia.

    1. Taka folia jest bezpieczna, z tego co widzę, to także bardzo delikatnie się kurczy, ale przyklejona do papieru, który jako podłoże ma jeszcze tekturę, nie powoduje jego odkształcania.

Leave a Reply