18FL – when your hotels are better than stations

18FL is one of the next games of our favorite author David Hecht, which we met recently. 1836jr appeared as the first one 2 years ago. This title made us that we fell in love with 18xx and it is the most played 18xx game in our group. Then there were 18Ardennes, 18PA and recently 18FL. All of the last three titles are very similar to one another: the stock market mechanics disappeared (especially in 18Ardennes). The most important factor in these games is the good operation of the companies. Companies always start as 5-stock ones and during the game, they may or must be converted to 10-share companies (then they receive the remaining half of the capital). The risk of bankruptcy is very limited in these games and operations on the stock market, stock trading, the collapse of the share price by our opponents and all stock exchange mechanisms as we know it from 1830, practically do not exist in these games. For some players it will probably be a plus (e.g. for my wife who does not like aggressive playing 1830), for others it is a minus (because the risk of bankruptcy and walking on a thin ice is the coolest thing known in 18xx games).

I will try to compare these three games, but today let’s focus on 18FL, because we did not have the opportunity to introduce it to you before.

What’s interesting about 18FL?:

 • an extremely small map, one of the smallest ones I’ve seen, it’s cool to look at it ;
 • there are only 6 companies in the game so this title works only for 3-4 players ;
 • at the beginning of the game, we can only run 5-share companies, they flow at 60% of shares sold (certificates are 20% ones), in subsequent phases they can be transformed into 10-share companies (then the company gets the other half of capital) ;
 • the stock market is one-dimensional (right-left), during the sale of shares, the price drops only by 1 place, regardless of the number of shares sold ;
 • companies can build up to two yellow tracks (with a map of this size, which is in 18FL it means very fast development) ;
 • small brown towns bring in $ 20 income ;
 • instead of the station, companies can build a hotel near a small town (it gives $10 income up to the 5th phase, then $20) ;
 • building a hotel or station costs $20 for each hex (counting on the tracks) to the nearest station of the company ;
 • trains do not include small towns/hotels to the length of the route ;
 • the 4-train is permanent (like in 18Ardennes and 18PA), there is also an interesting 3X train, which doubles income from three cities ;
 • the share price may increase by 2 places if the dividend is 2x larger ;

In our game, I liked the element of route construction (similarly in 18PA), how we can expand it, so that our first trains could count as many small cities as possible. The least favorite for me were permanent 4-trains, through which we focused all our attention, not on the survival of our companies and how to raise capital for further business, only on purchasing the most suitable trains for our companies. We have a dilemma: to wait for 3X (it costs only $700) or to buy two slightly weaker permanent trains for my company?

It seems to me that 18FL can surprise only during the first few games, then knowing the map and buying the right trains at the right moment would be crucial for winning. It is a downside of this game, because the stock market element known from 1830 (which is equally strong in 1836jr) gives the game an additional character, it is a huge area, but 18FL loses its. The time is the plus of the game. We played 18FL twice and the second time we played the whole game in 2 hours! Can you imagine that? 2 hours for the entire game! This is the shortest time I have ever met.

A large part of the common elements that occur in the 18FL are repeated in 18PA and 18Ardennes, which could be said that the three titles are Hecht’s trilogy. Each of them has slightly different dynamics and length of the game. 18FL takes 2-3 hours, 18PA takes about 3-4 hours, and for the last 18Ardennes you have to book 5 hours. Which one is the most interesting one? You will find out in the next episode 😉
In any case, I can easily say that the 18FL did not impress me and will not be the leader of the three. It could be a good game when you don’t have enough time during the meeting, because you have only two hours left and you will not be able to play anything else or the second option: that you will play it in a company that does not like ‘aggression’, this second option explains why 18FL can be admired.

First game:

Number of players: 3
Game time: 3 hours 7 minutes
Results: Elemele 9794 / Magole 8952 / Michał from Olkusz 9720
BGG rating: 7
Game type (stock / engineering): 40% / 60%

Second Game:

Number of players: 3
Game time: 2 hours 2 minutes
Results: Elemele 8698 / Magole 6352 / Michał from Olkusz 6258
BGG rating: 6.5
Game type (stock / engineering): 40% / 60%


Oryginal text:

18FL jest jedną z kolejnych gier naszego ulubionego autora Davida Hechta, jaką mieliśmy okazję ostatnio poznać. Najpierw 2 lata temu pojawiła się 1836jr. Ten tytuł spowodował, że pokochaliśmy osiemnastki i jest on najczęściej graną 18xx w naszej grupie. Potem były 18Ardennes, 18PA i ostatnio właśnie 18FL. Wszystkie te trzy ostatnie tytuły są do siebie bardzo podobne po jednym względem: mechanika giełdy schodzi na drugi plan (najbardziej w 18Ardennes). Najważniejsze w nich jest właściwe operowanie spółkami. Firmy zawsze startują jako spółki 5-akcyjne i w czasie gry, mogą być lub muszą być skonwertowane do 10-akcyjnych firm (wtedy otrzymują pozostałą połowę kapitału). Ryzyko bankructwa jest w tych grach bardzo ograniczone i operacje na giełdzie, handel akcjami, zbijanie ceny akcji przeciwników i wszystkie giełdowe mechanizmy, jakie znamy z 1830, w tych grach praktycznie nie istnieją. Dla niektórych graczy pewnie będzie to plus (np. dla mojej żony, która nie lubi agresywnego grania w 1830), dla innych minus (bo przecież ryzyko bankructwa i chodzenie nad przepaścią jest w 18xx najfajniejsze).

Kiedyś spróbuję przygotować porównanie tych trzech gier, ale dzisiaj skupmy się na 18FL, bo nie mieliśmy okazji, aby go wam przedstawić.

Co w 18FL jest ciekawego?:

 • wyjątkowo mała mapa, jedna z najmniejszych, jakie widziałem, fajnie się prezentuje ;
 • w grze jest tylko 6 firm (gdyby było ich więcej, to na takiej małej mapie byłaby ostra sieczka na stacje) więc tytuł ten działa tylko dla 3-4 graczy ;
 • na początku gry możemy uruchomić tylko firmy 5-akcyjne, wypływają one przy 60% sprzedanych akcji (certyfikaty są 20%), w kolejnych fazach można je przekształcić na firmy 10-akcyjne (wtedy firma dostaje drugą połowę kapitału) ;
 • giełda jest 1 wymiarowa (prawo-lewo), przy sprzedaży akcji kurs spada tylko o 1 miejsce, niezależnie ile akcji sprzedaliśmy ;
 • firmy mogą kłaść do 2 żółtych torów (przy mapie tej wielkości, jaka jest w 18FL oznacza to bardzo szybką zabudowę) ;
 • brązowe małe miasteczka przynoszą $20 dochodu ;
 • firmy zamiast stacji mogą wybudować hotel przy małym miasteczku (daje on do 5 fazy $10 dochodu, potem $20) ;
 • budowa hotelu lub stacji kosztuje $20 za każdy heks (licząc po torach) do najbliższej stacji tej firmy ;
 • pociągi do długości trasy nie liczą małych miasteczek/hoteli ;
 • 4-pociąg jest już permanentny (podobnie jak w 18Ardennes i 18PA), jest także ciekawy 3X-pociąg, który liczy podwójnie trzy miasta/dalekie trasy;
 • kurs akcji może wzrosnąć o 2 miejsca, jeśli dywidenda jest 2x większa ;

W naszej grze najbardziej podobał mi się element budowy trasy (podobnie w 18PA), tego, jak możemy ją rozbudować, aby nasze pierwsze pociągi zaliczyły jak największą ilość miasteczek. Najmniej przeze mnie ulubionym były permanentne 4-pociągi, przez nie całą naszą uwagę skupiamy nie na przetrwaniu naszych firm i myśleniu jak zdobyć kapitał na dalszą działalność, tylko na zakupieniu najbardziej odpowiednich pociągów dla swoich spółek. Mamy dylemat: czy poczekać aż będzie dostępny 3X (który kosztuje tylko $700), czy też kupić dla swojej spółki dwa trochę słabsze permanentne pociągi?

Wydaje mi się, że gra może zaskakiwać tylko przez pierwszych kilka rozgrywek, potem znajomość mapy oraz zakup odpowiednich pociągów w odpowiednim momencie, będzie kluczowy dla wygranej. Jest to minusem tej gry, bo element giełdy znany z 1830 (który jest równie mocny w 1836jr) nadaje grze dodatkowego charakteru, jest to olbrzymi obszar/płaszczyzna, jak zwał tak zwał, ale 18FL traci na jego braku. Plusem jest czas gry. W 18FL graliśmy dwa razy i za drugim razem całą grę zagraliśmy w 2 godziny! Wyobrażacie to sobie? 2 godziny na całą 18xx! To najkrótsza osiemnastka, jaką do tej pory poznałem.

Duża część wspólnych elementów, które występują w 18FL, powtarza się w 18PA i 18Ardennes, przez co można by powiedzieć, że te trzy tytuły to trylogia Hechta. Każdy z nich ma trochę inną dynamikę i długość rozgrywki. 18FL to 2-3 godziny, 18PA trwa około 3-4 godzin, na ostatni 18Ardennes trzeba sobie zarezerwować 5 godzin. Który z nich jest najciekawszy? Dowiecie się w kolejnym odcinku 😉
W każdym razie mogę śmiało powiedzieć, że 18FL mnie nie zachwycił i nie będzie liderem tej trójki. Będzie on dobry do tego, aby czasami domknąć nim jakieś spotkanie, bo zostały nam tylko dwie godziny i nic innego nie zmieścimy. Bądź druga możliwość: że będziemy grać w towarzystwie, które nie lubi ‘agresji’, to drugie wytłumaczenie wyjaśnia czemu niektórym 18FL może przypaść do gustu.

Leave a Reply