Is 1836 the best of the 18xx Winsome games ever?

Last Friday we played the newest game from the Winsome 2019 set. The game was released this year in a very small edition and only hit those people who had already bought games directly from the Winsom Games. John Bohrer announced that this year’s set was the last one, but similarly he frightened us a year ago. Meanwhile, a year has passed and we have another 18xx game. I think that 1836 is so unique and interesting that John just could not refrained from publishing it. He could not leave it on the shelf among many other unpublished prototypes, because after playing it, he saw that it was a pearl. Will next year be similar? If the next title will be as interesting as’36, then I think John may surprise us 😉

The author of 1836 is Eddie Robbins and the game needs elements from 1830 to play. You wonder why the title is so special? What would you say if small local companies played a main role in the game? The future of public companies, how profitable they will be and also their routes depend on local companies! This is the most interesting thing about this game!

Some details:

  • There are 10 local companies in the game (they pay 50/50), they have a limit of three trains (they do not have to have a train and have a 2-train since the beginning of the game). They can build up to two tracks in one OR, but only yellow tracks. Local companies are bought in the starting round on the way of traditional betting and it looks like they are worth a lot!
  • For the full first 3 OR, only local companies operate, so when we start public companies, all tracks are practically built! This is the LARGEST snag! When you start your first public company, the last yellow track has been placed a moment ago and a problem arises. What should I do to run any route at all? Because public companies start in the corners of the board and probably local companies, they did not build enough routes for them. In this case, our public company may take over any of the local companies (if the president agrees) paying $ 100 for it. Then it can replace the station marker with its own and think what’s next? In our game only one public company had a route from the beginning, all others was started without a route and the only option to be or not to be for them was to take over a local company.
  • Local companies automatically drop out of the game after the first 6-train. Until then, they are the most profitable element and the key decision is the moment when they will be taken over by the public company.

The most interesting element of the game is the operation of local companies and the construction of their route, I have not encountered any title, in which the construction of the route would be such an important factor and which would make me so much involved.

Despite the fact that I made serious mistakes (e.g. my two local companies were dropping off with good trains), the result was very balanced. All thanks to the fact that I had a large amount of shares in the first public companies, which were opened by Michal from Olkusz and Elemele. In the game there are five public companies, but due to a very tight map, only the first public companies opened by players, have the chance to absorb local companies and have a good position on the map with the ability to generate the largest profits .
This was our first 1836 game and probably in the next games we will discover other dependencies / features that would be worth describing.
This year I have played five 18xx games so far which were completely new for me: 18PA and 18FL (both very similar to each other), 1883 and 18GB.

Only one of them was interesting enough (18GB) to go to my list of the best ones. Now, after one game, 1836 jumped on it (and it’s the only Winsome that’s on it, the other ones I played are: 57 and 68). Each of our three (me and boths Michals) rated 1836 very highly, so we will probably play again soon.

Number of players: 3
Game time: 2 hours 56 minutes
Results: Michał from Olkusz 5319 / Elemele 5169 / Marcin 4978
BGG rating: 9 (for now)
Game type (stock / engineering): 50% / 50%, but investing in relevant opponents shares is probably crucial for winning.

In our store, you can buy game stickers for 1836, I just sent them to print, they contain a set compatible with the colors from Winsome Games, but there are also additional stickers for 1830 sets from various years, so that you can play 1836 with certificates and tokens from any of three editions of 1830.


Original text:

W ostatni piątek zagraliśmy w najnowszego Winsoma. Gra ukazała się w tym roku w bardzo małym nakładzie i trafiła tylko do tych osób, które wcześniej już kupowały gry bezpośrednio od Winsom Games. John Bohrer zapowiedział, że tegoroczny zestaw jest ostatnim, jaki wydaje, ale podobnie straszył nas w zeszłym roku. Tymczasem minął rok i mamy kolejną osiemnastkę. Myślę, że jest ona na tyle unikalna i ciekawa, że po prostu nie mógł jej nie wydać. Nie mógł zostawić jej na półce wśród pewnie wielu innych niewydanych nigdy prototypów, bo po zagraniu zobaczył, jaką dostał perełkę. Czy za rok będzie podobnie? Jeśli kolejny tytuł będzie równie ciekawy, to myślę, że John może nas jeszcze zaskoczyć 😉
Autorem 1836 jest Eddie Robbins i gra potrzebuje do rozgrywki elementów z 1830. Zastanawiacie się, czemu ten tytuł jest taki wyjątkowy? Co byście powiedzieli na to, gdyby w grze główną rolę odgrywały małe firmy lokalne? Od nich zależy, jak potoczą się losy przyszłych firm publicznych i jak bardzo będą one dochodowe, lub czy w ogóle będą miały trasę — bo to w tej grze jest najciekawsze!

Trochę szczegółów:

  • w grze jest 10 firm lokalnych (płacą 50/50), mają limit aż trzech pociągów (przy czym nie mają obowiązku posiadania pociągu i od początku gry mają 2-pociąg). Mogą budować do dwóch torów w jednej OR, ale tylko żółte tory. Są one kupowane w startowej rundzie na drodze tradycyjnej licytacji i wygląda na to, że są wartę naprawdę dużo!
  • przez pierwsze 3 OR, operują tylko firmy lokalne, więc w momencie, gdy uruchamiamy firmy publiczne, to wszystkie tory są już praktycznie wybudowane! W tym właśnie jest NAJWIĘKSZY HACZYK! Gdy uruchamiasz swoją pierwszą spółkę publiczną, to ostatnie żółte tory zostały chwilę wcześniej postawione i pojawia się problem. Co zrobić, aby firma, którą uruchomiliśmy, miała w ogóle jakąkolwiek trasę? Bo startują one w rogach planszy i prawdopodobnie firmy lokalne, nie zdążyły wybudować do nich trasy. W takim przypadku nasza spółka publiczna może przejąć dowolną z małych firm lokalnych (o ile zgodzi się na to jej prezes) płacąc za nią $100. Wtedy może wymienić znacznik stacji na własny i myśleć o tym, co dalej? W naszej grze tylko jedna firma publiczna miała od początku trasę, wszystkie inne startowały bez trasy i jedyną możliwością być albo nie być dla nich, było przejęcie jakiejś firmy lokalnej.
  • firmy lokalne automatycznie odpadają z gry w momencie zakupu pierwszego 6-pociągu. Do tego czasu są najzyskowniejszym elementem i kluczową decyzją jest moment, w którym zostaną one przejęte przez naszą spółkę publiczną.

Najciekawszym elementem gry jest operowanie właśnie firmami lokalnymi oraz budowa trasy, jeszcze nie spotkałem się z żadnym tytułem, w którym budowa trasy byłaby tak istotnym czynnikiem i która by mnie tak bardzo wciągnęła.

Pomimo tego, że zrobiłem kilka bardzo poważnych błędów (np. moje 2 firmy lokalne odpadły z dobrymi pociągami), to wynik był bardzo wyrównany. Wszystko dzięki temu, że miałem duże udziały w pierwszych firmach publicznych, które otworzyli Michał z Olkusza i Elemele. Wszystkich firm publicznych jest 5, ale ze względu na bardzo ciasną mapę, właśnie te pierwsze firmy publiczne, które otwierają gracze, które mają szansę na wchłonięcie firm lokalnych i dzięki temu na dobrą pozycję na mapie, mają największe znaczenie w grze i możliwość generowania największych zysków.

To była nasza pierwsza gra w 1836 i pewnie w kolejnych odkryjemy inne zależności/cechy, które warto jeszcze będzie opisać.

W tym roku zagrałem dotychczas w 5 całkiem nowych dla mnie osiemnastek: 18PA i 18FL (obie bardzo do siebie podobne), 1883 i 18GB. Tylko jedna z nich była na tyle ciekawa (18GB), że trafiła do mojej listy best of. Teraz po jednej rozgrywce, wskoczyła na nią właśnie 1836 (i jest to jedyny Winsome, jaki się na niej znajduje, z tych, w które grałem: 57 i 68). Każdy z naszej trójki zresztą bardzo wysoko ocenił 1836, więc pewnie niedługo zagramy po raz kolejny.

Ilość graczy: 3
Czas gry: 2 godziny 56 minut
Wyniki: Michał from Olkusz 5319 / Elemele 5169 / Marcin 4978
Ocena na BGG: 9 (na razie)
Rodzaj gry (giełdowa/inżynierska): 50%/50%, ale inwestycja w odpowiednie akcje przeciwników ma chyba kluczowe znaczenie dla wygranej.

1 thought on “Is 1836 the best of the 18xx Winsome games ever?”

Leave a Reply