1849 : when you can close a company and you do it 5 times too many!

1849 has already been described by us several times, but so far only in Polish, so I think it’s time to let other readers know our opinion about this title, because it is really worth it. This is one of my favorite 18xx games, despite the fact that it rarely goes to the table and that I have been ” gifted ” a few times. Once I got a bankrupt company, once my colleague kindly closed one of my successful companies. It’s probably a’good’ feature of the game, because if it gives such possibilities, it means to me : it is worth having it on the shelf, because it is a gutsy game, not a flimsy one in which we only build tracks and count income. In 1849 you have to watch yourself, one certificate in a colleague’s company too much or an own company with share price in one column too much to the left (i.e., one in which you can close the company) means that we can expect trouble.

The game only works for 3-4 players. Depending on the number of players, there are five or six companies in the game. Each of them operates on a small and very expensive map of Sicily. There are two key places where we can count on more profits, a line along the north coast where Palermo is located and the south, where there are several more profitable cities. In addition, there are mountains, very expensive and each upgrade is paid!
In 1849, there are two types of tracks : the narrow-gauge tracks whose construction is cheaper and normal tracks, whose construction costs can be horribly expensive. Because building an ordinary track in the mountains and hills is four times more expensive than the cost of the gauge track! Of course, trains run on such tracks, but this time, the trains do not count the number of cities, but the number of tiles instead. On the narrow-gauge tracks, they go TWO TIMES SLOWER! So the 4H train can go only three tiles on narrow tracks! Very, very little.

The capitalization of companies is partial, which is what you probably know from 1846. Companies get capital only from those shares that will be bought by the players. Unsold shares are in the company’s treasury and, at the time of payment of the dividend, they give the company a profit. Companies may also sell shares on the stock exchange, but this is done on a normal rules and may cause strong perturbations in the share price of such a company.

Another thing is the two-dimensional stock market with the option of closing the company. Michal used this mechanism in our last game, not once. When we opened the company as high as possible, so that they had a large cash pool for investments, Michal opened the company as cheaply as possible, then his new company sold shares on the stock exchange, took a loan, transferred capital to other Michal’s companies, and it was closed. It was nearly 1000 lires of pure cash, which Michal supplied his main company, but it had serious consequences for his final result : because until his main company had several trains, its stock price could always grow. From the moment of the game, when his main company had only one train, it was always sooner or later bought by the newly founded company, and stock price of the main company fell down this way. Additionally, in such a transaction, Michal lost on the two shares of the president, which he had to buy from his own cash to run the company. Because during our game he made such a transaction at least 6 times, you can count the property he lost on it! It can be seen in his results, although Michal claimed that he only made a mistake at one point and if it were not, the game would look quite different. It seems to me that this strategy is doomed to failure, but maybe you have different experiences from 1849 and you will share them?

Best features, 1849 :

 • relatively fast, you can play it during 3-4 hours, but with exceptionally arduous players it can be even 5 hours;
 • it can be a game with very fast train rush, what Galatolol showed us recently, as well as with slow and tense progress, everything depends on the players’ experience.
 • random arrangement of companies at the beginning of the game, can be launched only in a random order, which strongly changes the game and makes it good to think about the order that will be after the auction of private companies.
 • the companies are started after purchasing the first certificate and they pay for the set of stations immediately.
 • small limit of certificates, only 11 with 4 players, so everyone diversifies their wallet so that they have only the most valuable shares – what makes stock trading flourish,
 • loans that save companies from bankruptcy, but they place heavy burdens on revenues – 10 % interest must be repaid each OR.
 • 3 types of tracks, on which trains run at different speeds, it seemed a minus to me at first, because spreading all the tracks on the table took up a lot of space, but now we stack them with the same number of turnouts and in this way the game is much simpler.
 • the possibility of trading stations between companies if they have a connection (I do not know if some other 18xx allows it? ).
 • the possibility of closing an unprofitable company (through the appropriate place on the stock exchange), the company is reset and can be restarted.
 • the game ends immediately also when a company reaches the maximum price on the stock exchange.

Minuses:

 • bankruptcies are possible, but they do not end the game, the bankrupt can go back home or take out a loan for further game.
 • three types of tracks and a place needed for their set up (they can be stacked with the same number of turnouts);

The game is available in the form of PnP, so that is an additional boost for all talented board players who would like to put it together, you can also buy it from AAG, but now the AAG store is closed, so you’ll be willing to do it yourself.
I currently know two versions of the dynamics of the game, it can be very fast, with a brutal train rush when we are sweating and we only hope that at some point someone will buy our shares and in this way we will raise money for investments or slower gaming in which everything takes place equally interesting and gives more time to collect capital for trains.

This question is also for the players who have already discovered all the secrets of 49. Do I buy shares from companies, just to sell them in the stock market, until their stock price is relatively low? We give them capital for development in this way, but on the other hand, we halt the growth of their stock price. The companies may buy back such shares later, but only one share in every OR, so it is a kind of restriction for them.

Last game:
Game time: 3 hours 29 minutes
Scores: Marcin 6839 / Jarek 4916 / Michał z Olkusza 1673

My statistics after 6 games:
BGG rating: 10
Game type (stock exchange / engineering): 50% / 50%
The shortest game time: 2 hours 34 minutes
The longest game time: 4 hours 38 minutes
Medium game time: 3 hours 28 minutes


Original version:

1849, gdy możesz zamknąć firmę i zrobisz to o 5 razy za dużo!
1849 zostało już przez nas kilkukrotnie opisane, ale dotychczas tylko w języku polskim więc myślę, że przyszła kolej, aby także inni czytelnicy poznali naszą opinię o tym tytule, bo naprawdę warto. To jedna z moich ulubionych osiemnastek, pomimo tego, że rzadko trafia na stół i tego, że kilka razy zostałem w niej nieźle ‘obdarowany’. Raz dostałem w spadku firmę bankruta, raz kolega uprzejmie zamknął jedną z moich dobrze prosperujących spółek. To chyba ‘dobre’ cechy gry, bo jeśli daje ona takie możliwości, to dla mnie samego oznacza jedno: warto ją mieć na półce, bo jest to krwista osiemnastka, a nie wymoczek, w którym tylko budujemy tory i liczymy dochody. W 1849 trzeba się pilnować, jeden certyfikat w spółce kolegi za dużo lub kurs akcji własnej spółki w jednej kolumnie za bardzo na lewo (czyli ta, w której można zamknąć firmę) oznacza, że możemy spodziewać się kłopotów.

Gra działa tylko dla 3-4 graczy. W zależności od ilości graczy jest w niej 5 lub 6 firm w grze. Każda z nich działa ma bardzo ciasnej i bardzo drogiej mapie Sycylii. Są dwa kluczowe miejsca, w których możemy liczyć na większe zyski, to linia wzdłuż północnego wybrzeża gdzie jest Palermo i południowego, gdzie jest kilka bardziej dochodowych miast. Poza tym są góry, bardzo wysokie więc drogie i każda przebudowa kafelka jest płatna!
Z ciekawostek, które są w 1849 to dwa rodzaje torów. Są tory wąskotorowe, których budowa jest tańsza oraz tory normalne, których koszt budowy może być czasami horrendalnie drogi. Bo budowa zwykłego toru w górach i wzniesieniach jest cztery razy droższa niż położenie tam toru wąskiego! Po takich torach oczywiście poruszają się pociągi, ale tym razem, pociągi nie liczą ilości przejechanych miast ale liczą ilość przejechanych kafelków. Przy czym na torach wąskotorowych jadą DWA RAZY WOLNIEJ! Czyli pociąg 4H może przejechać tylko 3 kafelki po wąskich torach! Bardzo, bardzo mało.

Kapitalizacja spółek jest niepełna, czyli taka, jaką pewnie znacie z 1846. Firmy dostają kapitał tylko z tych akcji, które zostaną zakupione przez graczy. Niesprzedane akcje znajdują się w skarbcu firmy i w czasie wypłaty dywidendy dają dochód danej firmie. Firmy mogą też sprzedawać akcje na giełdzie, ale odbywa się to na normalnych zasadach i może spowodować mocne perturbacje kursu akcji takiej spółki.

Kolejną rzeczą jest giełda, potężna i szaroka, dwu wymiarowa z opcją zamknięcia firmy. Ten mechanizm próbował w naszej ostatniej grze wykorzystać Michał, gdy my otwieraliśmy firmy jak najdrożej, aby miały one duży zasób gotówki na inwestycje, to Michał otwierał firmy jak najtaniej, po czym taka firma sprzedawała akcje na giełdzie, brała pożyczkę, transferowała kapitał do innej ze spółek Michała i była zamykana. Było to nie bagatela prawie 1000 lirów czystej gotówki, którą Michał zasilał swoją firmę, ale miało poważne konsekwencje dla jego końcowego wyniku: bo dopóki jego firma matka miała kilka pociągów, to zawsze jej kurs mógł rosnąć. Od pewnego momentu gry, jego główna firma miała tylko jeden pociąg, który był zawsze prędzej czy później kupowany przez nowo założoną firmę, więc jej kurs często spadał. Dodatkowo na takiej transakcji Michał tracił na dwóch akcjach prezesa, które musiał kupić z własnej gotówki, aby uruchomić firmę. Ponieważ w czasie naszej gry zrobił taką transakcję przynajmniej 6 razy, to możecie policzyć jaki majątek na tym stracił! Widać to w jego wyniku, chociaż Michał twierdził, że tylko w jednym momencie zrobił błąd i gdyby nie to, to gra wyglądałaby całkiem inaczej. Mnie wydaje się jednak, że ta strategia jest skazana na niepowodzenie, ale może macie inne doświadczenia z 1849 i się nimi podzielicie?

Najlepsze cechy 1849:

 • stosunkowo szybka, można zagrać w 3-4 godziny, przy wyjątkowo mozolnych graczach może to być 5 godzin;
 • może to być gra z bardzo szybkim train rushem, co pokazał nam niedawno Galatolol, jak i z wolnym i budującym napięcie postępem, wszystko zależy od doświadczenia graczy;
 • losowe ułożenie spółek na początku gry, które mogą być uruchomione tylko w losowo ustalonej kolejności, co mocno zmienia grę od samego początku i powoduje, że dobrze trzeba przemyśleć kolejność, jaka będzie po zakończeniu aukcji firm prywatnych,
 • spółki są uruchamiane po zakupieniu pierwszego certyfikatu i od razu płacą za komplet stacji.
 • masakryczny limit certyfikatów, tylko 11 przy 4 graczach, więc każdy dywersyfikuje portfel, tak aby mieć tylko te najbardziej wartościowe akcje – przez co handel na giełdzie kwitnie,
 • pożyczki, które ratują firmy przed bankructwem, ale mocno obciążają dochody – sukcesywnie trzeba z nich spłacać 10% odsetki;
 • 3 rodzaje torów, po których z różną prędkością jeżdżą pociągi, wydawało mi się to na początek minusem, bo rozłożenie na stole wszystkich torów zajmowało masę miejsca, ale teraz układamy je w stosy z takimi samymi miastami/rozgałęzieniami i w ten sposób gra jest dużo prostsza;
 • możliwość handlu stacjami pomiędzy spółkami, jeśli mają wspólne połączenie (nie wiem, czy jakaś inna 18xx na to pozwala?);
  – możliwość zamknięcia nierentownej firmy (poprzez odpowiednie miejsce na giełdzie), spółka jest resetowana i można ją uruchomić od nowa;
  – gra kończy się natychmiast także w momencie, gdy jakaś ze spółek osiągnie maksymalną cenę na giełdzie.

Minusy:
– bankructwa są możliwe, ale nie kończą gry, bankrut może wrócić do domu lub wziąć pożyczkę na dalszą grę;
– trzy rodzaje torów i miejsce potrzebne na ich rozłożenie (można je poskładać w stosy torów z taką samą ilością rozjazdów);

Gra jest dostępna w postaci PnP, więc jest to dodatkowa zachęta dla wszystkich uzdolnionych planszówkowiczów, którzy chcieliby ją samodzielnie poskładać, możecie ją zakupić także od AAG, ale obecnie sklep AAG jest zamknięty, więc chętnym pozostaje własnoręczne rzeźbienie.
Ja obecnie znam dwie wersje dynamiki rozgrywki w 1849, może ona być bardzo szybka, z brutalnym train rushem i wtedy pocimy się i mamy tylko nadzieję, że w pewnym momencie ktoś kupi nasze akcje i w ten sposób uzbieramy pieniądze na inwestycje, lub wolniejszą rozgrywkę, w której wszystko rozgrywa się równie ciekawie i daje więcej czasu na to, aby zebrać kapitał na pociągi.
Pozostaje też pytanie to tych graczy, którzy odkryli już wszystkie sekrety 49. Czy skupować akcje od firm, po to, aby zaraz sprzedać je na giełdzie, dopóki ich kurs akcji jest stosunkowo niski? Dajemy im w ten sposób kapitał na rozwój, ale z drugiej strony hamujemy wzrost ich kursu akcji. Spółki mogą takie akcje później odkupić, ale tylko jedną na OR więc jest to dla nich pewnego rodzaju ograniczenie.

1 thought on “1849 : when you can close a company and you do it 5 times too many!”

 1. In my experience it often takes a lot of time to transfer money, as it takes at least 3 ORs. In the first OR a company cannot sell stock. In the second OR it can, but buying trains is before selling stock. So only in the third OR can you transfer money gained from stock selling.

Leave a Reply