1856 for the first time and certainly not the last

First of all: this game is already 23 years old, the physical copy I got in Essen was made in 1995. If not for the fact that on the same day I got 1835, it would be the oldest game on my shelf. The passage of time is visible on paper that has gently lost its color. In addition, graphics slightly differ from modern editions. My pnp games look much better, but in my games to protect the print, I use a foil that I do not know if it will survive so much time.

Second: playing time, BGG gives 300 minutes. In many threads on the forum people write about 6-8 hours of the game. Sometimes even 10 hours! We really wanted to play this title, but we started after 8pm, so we decided to play with the timers. 2 minutes for every company. With such a limitation, in a situation where we played for the first time and sometimes there were questions that slower the game, we managed to play the whole game in 5 hours!

1856 takes place in Canada and takes a lot from history. The main motive is the nationalization of indebted companies, which in the case of Canada was a huge phenomenon and the game reflects this story very well.

Major changes in mechanics 1856 compared to 1830:

 • each company can take every OR an $100 loan at any time, up to the amount of shares in the hands of players. The interest is $ 10 on the loan and is payable when the trains start. Of course, companies can also pay back loans.
 • capitalization is variable, at the beginning of the game it is an incremental capitalization up to 5 shares. For subsequent shares, the company will get capital after reaching the target, provided that these shares will be purchased by players.
  From the moment of the 5-train, the targets are no matter anymore for new companies, but capitalization is still incremented.
  From the moment of the 6-train capitalization changes to full one, newly founded companies get 100% of the capital after selling 60% of shares.
  Attention! Capitalization does not change for companies that are already running.
 • the stock market allows companies to close, if their stock price drops to the closing area, then such a company is out of the game.
 • only shares that are on the stock exchange bring income to the company when paying dividends (like in 1830).
 • you cannot sell shares purchased in your turn, but other shares even of the same company, previously purchased, can already be sold. So if you want someone to lower the stock exchange rate, you have to plan it first.

The most interesting things happen after purchasing the first 6-train. Starting with the player who bought such a train and clockwise, each player can pay off the debts of the companies he manages, then all indebted companies are nationalized. We exchange the shares in a 2:1 ratio. In this way, the last player may not receive any shares if the number of indebted companies and the number of their shares was greater than the shares of the CGR state company.

A state-owned company operates only permanent trains, if there is no such train at the time of its creation, it drives a virtual train and stops the income and all investments until buying a fixed train, not necessarily the cheapest one. During this time, its share price is frozen. And an important message for fans of trading between companies and monkey business. CGR trades on trains, but only at their nominal price.

These are the most important differences.

After our first game, I liked the capital management the one I had in my own companies and borrowed ones. It seems to me that the key to success is to manage capital so that thanks to loans in one or several of our companies, the other companies will gain. This conclusion comes from our last game, me and Michał (Elemele) did not repay the loans and our companies were assimilated to the CGR state company.
Meanwhile, Michał from Olkusz and Maciek repaid loans, so thanks to that their companies survived.
The difference in the final result was huge 2:1, in favor of assimilation.

Thanks to the borrowed capital, the companies develop much faster, it speeds up the train rush and at the crucial moment, before someone buys a 6-train, we have to move as much capital and trains as possible to the company with which we will stay. We are risking that it may not be enough CGR shares for us and we will lose the borrowed company, but this risk is very profitable.
Therefore, the next games are usually longer than the first game. Because we watch the intentions of our opponents and our capabilities more carefully.

.. and small comparison to 1830 which has the highest rating for me. 30 is terribly aggressive, it is a game of great occasions and lost opportunities. Inequality on the map, both super strong and very weak companies, all this causes that sometimes one company can be potentially very strong and profitable, other times it could be incredibly weak.

It seems that the 56th is much more aligned in this respect. Each company seems attractive and even those that I launched after the 6-train phase were very profitable. On the other hand, the fight for good routes, construction of the route and blocking opponents (as in 1830) lasted until the end of the game, which I liked very much. 56 is quite different, even D trains proved to be a good investment, because the game after purchasing the first diesel is longer than 1830.

1856 got a very high score after the first game and have a chance to increase it after the next games. The only downside was the small number of company markers, to put one from them on the income table. That is why the par prices in our first game were written on a piece of paper. For the next games I will prepare additional tokens soon, you will be able to buy them in our store,

Results: magole 8096 / Elemele 6484 / Michał from Olkusz 4017 / Maciek 3847
BGG rating: 9 
Game time: 5 hours 10 minutes

Translated by Google and corrected by my english teacher


1856 po raz pierwszy i na pewno nie ostatni

Po pierwsze: ta gra ma już 23 lata, fizycznie egzemplarz ktory dostałem w Essen był wyprodukowany w 1995 roku. Gdyby nie to, że w tym samym dniu dostałem 1835, to byłaby to najstarsza gra na mojej półce. To jedna ze starszych osiemnastek. Upływ czasu widać po papierze który delikatnie stracił kolor. Poza tym graficznie trochę brakuje jej do współczesnych wydań. Moje samorobki wyglądają o wiele lepiej, ale w moich grach do zabezpieczenia druku, używam folii która nie wiem czy przetrwa tyle czasu.

Po drugie: czas gry, BGG podaje 300 minut. W wielu wątkach na forum ludzie piszą o 6-8 godzinach gry. Czasami nawet o 10 godzinach! Bardzo chcieliśmy w ten tytuł zagrać, ale zaczynaliśmy po 20tej wieczorem więc postanowiliśmy, że gramy z timerami. Po 2 minuty na ruch firmy. Przy takim ograniczeniu, w sytuacji gdy graliśmy po raz pierwszy i czasami pojawiały się pytania które hamowały rozgrywkę, udało nam się zagrać całą grę w 5 godzin!

Akcja 1856 rozgrywa się w Kanadzie i bardzo dużo czerpie z historii. Głównym motywem jest nacjonalizacja zadłużonych firm, co w przypadku Kanady było ogromnym zjawiskiem i gra bardzo dobrze odzwierciedla tą historię.

Główne zmiany w mechanice 1856 w stosunku do 1830:

 • każda firma może wziąć w dowolnym momencie OR $100 pożyczki na rundę, maksymalnie do ilości akcji w rękach graczy. Odsetki wynoszą $10 od pożyczki i są płatne po uruchomieniu pociągów. Firmy oczywiście mogą także spłacać zaciągnięte pożyczki.
 • kapitalizacja jest zmienna, na początku gry jest to kapitalizacja przyrostowa do 5 akcji. Za kolejne akcje firma dostanie kapitał po osiągnięciu celu pod warunkiem że zostaną te akcje zakupione przez graczy.
  Od momentu 5-pociągu cele przestają obowiązywać, ale kapitalizacja jest dalej przyrostowa.
  Od momentu 6-pociągu kapitalizacja zmienia się na pełną, nowo założone firmy dostają 100% kapitału po sprzedaży 60% akcji.
  Uwaga! Kapitalizacja nie zmienia się dla firm już uruchomionych.
 • giełda umożliwia zamykanie firm, jeśli ich kurs spadnie do obszaru zamykania, to taka firma odpada z gry.
 • tylko akcje które znajdują się na giełdzie przynoszą dochody firmie w momencie wypłacania dywidendy.
 • nie można sprzedawać akcji zakupionych w tej samej SR, ale inne akcje nawet tej samej firmy, zakupione wcześniej można już sprzedać. Czyli jeśli komuś chcemy zbijać kurs to musimy to wcześniej zaplanować.

Najciekawsze rzeczy dzieją się po zakupieniu pierwszego 6-pociągu. Zaczynając od gracza który zakupił taki pociąg i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz może spłacić długi firm którymi zarządza, następnie wszystkie dalej zadłużone firmy są nacjonalizowane. Akcje wymieniamy w stosunku 2:1. W ten sposób ostatni gracz może nie otrzymać żadnych akcji, jeśli liczba zadłużonych firm i liczba ich akcji była większa niż akcji spółki państwowej CGR.

Firma państwowa operuje tylko permanentnymi pociągami, jeśli nie ma takiego w chwili utworzenia to jeździ pociągiem wirtualnym i wstrzymuje dochód i wszystkie inwestycje do momentu zakupienia stałego pociągu, niekoniecznie najtańszego. W tym czasie kurs jej akcji jest zamrożony. I jeszcze ważna wiadomość dla wielbicieli handlu pociągami pomiędzy firmami i machlojek finansowych. CGR handluje pociągami, ale tylko po ich cenie nominalnej.

Takie są najważniejsze różnice.

Po naszej pierwszej rozgrywce najbardziej podobało mi się zarządzanie kapitałem, tym który miałem we własnych spółkach i tym pożyczonym. Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest takie pokierowanie kapitałem, aby dzięki pożyczkom w jednej lub kilku naszych spółkach, pozostałe nasze firmy zyskały. Taki wniosek wypływa z naszej ostatniej gry, ja i Michał (Elemele) nie spłaciliśmy pożyczek i nasze firmy zostały zasymilowane do spółki państwowej CGR.
Tymczasem Michał z Olkusza i Maciek spłacili pożyczki, dzięki temu ich firmy pozostały w grze, ale kapitał zamiast na inwestycje, poszedł na spłatę pożyczek.
Różnica w końcowym wyniku była ogromna 2:1, na korzyść asymilacji.

Dzięki pożyczonemu kapitałowi spółki rozwijają się dużo szybciej, przyśpiesza on train rush i w kluczowym momencie, zanim ktoś kupi 6-pociąg, musimy jak najwięcej kapitału i pociągów przenieść do firmy z którą zostaniemy. Ryzykujemy przy tym, że być może nie starczy dla nas akcji i stracimy zapożyczoną firmę, ale to ryzyko bardzo się opłaca.
Dlatego w 1856 kolejne gry są przeważnie dłuższe niż pierwsza rozgrywka. Bo uważniej obserwujemy zamiary przeciwników i nasze możliwości.

Jeszcze małe porównanie do 1830 które ma u mnie najwyższą ocenę. 30 jest strasznie agresywna, jest to gra wielkich okazji i straconych możliwości. Nierówności na mapie, super mocne i bardzo słabe firmy, to wszystko powoduje, że czasami jedna firma, może być potencjalnie bardzo mocna i dochodowa, innym razem będzie ona niesamowicie słaba.

Wygląda na to że 56tka jest pod tym względem dużo bardziej wyrównana. Każda firma wydaje się atrakcyjna i nawet te które uruchomiłem po fazie 6-pociągu, były bardzo dochodowe. Z drugiej strony do końca gry trwała walka o dobre przejazdy, budowę trasy i blokowanie przeciwników (jak w 1830) co mi się bardzo podobało. 56 jest po prostu zupełnie inna, nawet pociągi D okazały się dobrą inwestycją, bo rozgrywka po zakupieniu pierwszego diesla jest dłuższa niż w 1830.

56 dostała odemnie po pierwszej rozgrywce bardzo wysoką ocenę 9 i ma szansę na jej wzrost po następnych grach. Jedynym minusem była za mała liczba znaczników spółek, do tego aby jeden z nich umieścić na tabeli dochodów. Dlatego ceny emisyjne w naszej pierwszej grze notowaliśmy na kartce. Do kolejnych rozgrywek przygotuję dodatkowe znaczniki, będziecie je mogli wkrótce kupić w naszym sklepie.

Wyniki: magole 8096 / Elemele 6484 / Michał z Olkusza 4017 / Maciek 3847
Ocena BGG: 9
Czas gry: 5 godzin 10 minut

Leave a Reply