Game day: UR 1830 BC, 1857 and 1848

I played in UR 1830 BC.
What does it mean? In short, it is an 18xx, which takes place in 1830 BC. Splotter Spellen (because it’s their game) managed to move mechanics of 18xx to times when nobody even dreamed about trains and the stock market.
In sequence…

First, about who played: it was me, Galatolol (Janek) and Tolis (Grzesiek), who used to have UR’a a long time ago, and even once tried to play it, but he and his friends did not know 18xx and after a full day of learning the game mechanics, they passed. Tolis then played once more, but nothing sparked and the game went to the new owner. Meanwhile, our new editor Galatolol, decided to make the game himself and we played his PnP version. As you can see from the photos, the game looks very nice. Some of the illustrations are from BGG, but apparently, the original version is even prettier.

There were no trains and railways 3,800 years ago, so how does this game work in ancient times?
Instead of trains, we have channel builders and many other interesting changes that Galatolol has already described so I will not repeat myself. Read his summary here: https://www.railsonboards.com/2018/11/07/ur-1830-bc-1857-1848-australia/

Knowing 18xx, this Splotter is a piece of cake. At the moment, I see only one minus. It is the condition of the end of the game, which ends when no drop of water flows through our kingdoms to the lands beyond the map in the south. Then they rebel and invade us and the game ends. The problem I see is that during the game we decide how much and what infrastructure we will build and we can theoretically try to extend the game a little or finish it sooner. The attempt to convert the result ends with paralysis and either we will play with a timer (hourglass) or computer. Personally, I prefer the first option. In classical 18xx, there was no such problem before.

In summary, UR has something extraordinary about us and we enjoy the game very much. Galatolol left a copy for us and we will be returning to it in the next meetings.

My BGG rating: 8

Game time: 2 hours 43 minutes
Results: Tolis – 3912 / Galatolol – 3846 / Magole – 3016

The next title was Argentina (1857). The most bloody 18xx, every second game is bankruptcy and pulling teeth. Our game, however, was exceptionally gentle, no one company went into the yellow area, no one was threatened with bankruptcy, we all played very conservatively and for my taste, the game went a little too long. With 3 players who do not like life on the edge and risk, this title is only good. It was difficult to play differently, at one key moment of the game, only one 4-train was left in the bank. Nobody wanted to buy it. The order of the companies and the capital that the companies had at their treasury made us block each other. So we collected money and emotions fell down like the prices in Wallmart 😉
The second thing is the board, it used the set of tiles from 1830, but the map from 1830 I like a lot more. Why? I do not know? Maybe it’s a question of the number of cities or the length of the routes? Summary: the rating decreases slightly and the title has less and less chance of taking a place in my top list od 18xx games.

Game time: 3 hours 52 minutes
Results: Galatolol 8870 / Magole 8456 / Tolis 7953
BGG rating: 7

The last game: Australia 1848.
I like this title more and more. We had to pick up companies and a fierce battle for permanent trains. Galatolol devoted one of his companies, he sucked it out of the cash and it was soon absorbed by the Bank of England. It was painful, thus his certificate limit decreased by 1 more than the rest of the players. Now I know that we played badly and should fall 2 more!, but we played badly and Galatolol’s company got such a capital injection that I followed in his footsteps. Because I remembered what was one week earlier when I wanted to save all my companies. The capital collection lasted too long and ended with a poor result at the end of the game. The prices of my shares have dropped, and investors were wondering if I could save them. A clever solution suggested JC. There is a special Ghan train in 1848, which only travels between the company station and Adelaide. It does not count towards the train limit and each company can only have one Ghan. It also does not exempt from the obligation to have a permanent train, but if all of my companies have Ghan, there is no risk of bankruptcy. Because one permanent train will suffice, which I will pass through between companies until I collect the appropriate cash. There is only one problem with this solution, while other players with a set of permanent trains can leave me far behind. And there will be poverty when we count the score.
We forgot about one more thing: bonuses for driving more than one K tile. I had no mention of it in my short rules set, and no one paid attention, that this score is on the board. Agrrrr!
Massacre, how often you play with bad rules? When do you forget this or that? It’s good that it does not threaten to confiscate games because I would have empty shelves 😉

To sum up: Australia came to my best-of list. Now there are also: 1822, 1830, 1836jr, 1844, 1849, 1889 and 18Mex.

Game time: 3 hours 46 minutes
Results: Magole 9346 / Galatolol 7061 / Tolis 6495
BGG rating: 9

Translated by Google


Zagrałem w UR 1830 BC
Co to znaczy? Krótko mówiąc, to osiemnastka, której akcja rozgrywa się 1830 lat przed naszą erą. Panom ze Splotter Spellen (bo to ich gra) udało się bardzo sprytnie przenieść mechanikę 18xx to czasów, gdy o pociągach nikt nawet nie marzył. Nie tylko pociągi zostały przeniesione, ale nawet giełda i kursy akcji.
Po kolei…
Najpierw o tym, kto wystąpił na graniu: byli to Tolis (Grzesiek), który kiedyś dawno, dawno temu miał UR’a i nawet w niego zagrał. Za pierwszym razem chłopcy nie znając 18xx, polegli na tej próbie i po całym dniu rozkminiania mechaniki, poskładali zabawki. Tolis potem jeszcze zagrał, ale nic nie zaiskrzyło i gra trafiła do nowego właściciela. Tymczasem nasz nowy redaktor Galatolol (Janek), postanowił własnoręcznie grę uczynić i zagraliśmy w jego wersję PnP. Jak widzicie ze zdjęć, gra prezentuje się wyjątkowo ładnie. Część ilustracji pochodzi z BGG, ale podobno oryginalna wersja jest jeszcze ładniejsza.

Kolejnym tytułem była Argentyna czyli 1857. Najbardziej krwawa osiemnastka, co druga gra to bankructwo i zgrzytanie zębami. Nasza rozgrywka była jednak wyjątkowo łagodna, żaden kurs nie wszedł do żółtego obszaru, nikt nie był zagrożony bankructwem, wszyscy graliśmy bardzo zachowawczo i jak na mój gust, gra ciągnęła się trochę zbyt długo. Przy 3 graczach, którzy nie lubią życia na krawędzi i ryzyka, ten tytuł jest tylko dobry. Ciężko było grać inaczej, w pewnym kluczowym momencie gry, w banku został tylko jeden 4-pociąg. Nikt nie chciał go kupić. Kolejność firm i kapitał, jakim firmy dysponowały powodował, że sami siebie nawzajem blokowaliśmy. Jeśli ja bym go kupił, to odsłoniłbym przeciwnikom pole do zakupów i w ostateczności sam bym został z jedną firmą bez permanentnego pociągu i gotówki. Więc ciułaliśmy kasę i emocje spadły jak ceny w Lidlu 😉
Drugą rzeczą jest plansza, niby czerpie bardzo dużo z 1830, takie same kafelki torów, ale mapa 1830 podoba mi się dużo bardziej. Czemu? Nie wiem? Może to kwestia ilości miast lub długości tras? Podsumowując: ocena delikatnie spada i tytuł ma coraz mniejsze szanse na zajęcie miejsca w mojej top liście.

Czas gry: 3 godziny 52 minuty
Wyniki: Galatolol 8870 / Magole 8456 / Tolis 7953
Ocena BGG: 7

Ostatnia gra: Australia 1848.
Ten tytuł podoba mi się coraz bardziej. Mieliśmy podbieranie spółek i zaciętą walkę o permanentne pociągi. Galatolol poświęcił jedną ze swoich firm, wyssał ją do cna z kasy i została ona wkrótce wchłonięta przez Bank Anglii. To było bolesne, w ten sposób jego limit certyfikatów zmniejszył się o 1 więcej niż reszty graczy. Teraz wiem, że graliśmy źle i powinien spaść o 2 więcej, to byłby cios w plecy i pewnie zastanowiłby się nad tym dwa razy dłużej, ale graliśmy źle i firma Galatolola dostała taki zastrzyk kapitału, że poszedłem w jego ślady, Bo pamiętałem co było tydzień wcześniej, gdy chciałem uratować wszystkie moje firmy. Zebranie kapitału trwało za długo i skończyło się giełdową mizerią. Ceny moich akcji pospadały, a inwestorzy zastanawiali się, czy uda mi się je uratować. Sprytne rozwiązanie zasugerował JC. Jest w 1848 specjalny pociąg Ghan, który jeździ tylko pomiędzy stacją firmy i Adelaidą. Nie liczy się on do limitu pociągów i każda firma może mieć tylko jednego Ghana. Nie zwalnia on też z obowiązku posiadania permanentnego pociągu, ale jeśli wszystkie moje firmy mają Ghana to nie ma ryzyka bankructwa. Bo wystarczy jeden permanentny pociąg, który będę przerzucał między firmami do czasu aż uzbieram odpowiednią gotówkę. Jest tylko jeden kłopot w tym rozwiązaniu, w tym czasie pozostali gracze z kompletem permanentnych pociągów mogą mnie zostawić daleko w tyle. I będzie bieda, gdy podliczymy punktację.
Zapomnieliśmy o jeszcze jednej rzeczy: o bonusach za przejechanie więcej niż jednego K. Nie miałem wzmianki o tym w ściądze, a nikt nie zwrócił uwagi, że ta punktacja jest na planszy.
Masakra, często wam się zdarza grać ze złymi zasadami? Gdy zapominacie tego lub tamtego? Dobrze, że nie grozi to konfiskatą gier, bo miałbym puste półki 😉

Podsumowując: Australia trafiła do mojej czołówki best of tytułów. Teraz poza nią są tam: 1822, 1830, 1836jr, 1844, 1849, 1889 i 18Mex.

Czas gry: 3 godziny 46 minut
Wyniki: Magole 9346 / Galatolol 7061 / Tolis 6495
Ocena BGG: 9

Wracamy do UR’a. Pociągów i kolejnictwa 3800 lat temu nie było więc jak działa osiemnastka w zamierzchłych czasach?
Zamiast pociągów mamy budowniczych kanałów i dużo innych ciekawych zmian, które opisał już Galatolol więc nie będę się powtarzał. Znając 18xx, ten Splotter to bułka z masłem. W tym momencie widzę tylko jeden minus. Jest nim warunek końca gry, która kończy się, gdy żadna kropla wody nie przepłynie przez nasze królestwa do krain leżących na południu poza mapą. Wtedy oni się buntują i nas najeżdżają i gra się kończy. Problem widzę w tym, że sami w czasie gry decydujemy ile i jaką infrastrukturę wybudujemy i możemy teoretycznie grę próbować trochę przedłużyć lub szybciej skończyć. Próba przeliczenia wyniku kończy się paraliżem i albo będziemy grać z jakimś timerem (klepsydrą) albo komputerem. Osobiście wolę tę pierwszą opcję. W klasycznych osiemnastkach takiego problemu wcześniej nie było.

Podsumowując, UR ma w sobie coś niezwykłego i gra nam się bardzo spodobała. Galatolol zostawił nam jej kopię i będziemy wracać do niej w następnych spotkaniach.

Moja ocena BGG: 8

Czas gry: 2 godziny 43 minuty
Wyniki: Tolis – 3912 / Galatolol – 3846 / Magole – 3016

1 thought on “Game day: UR 1830 BC, 1857 and 1848”

Leave a Reply