1893 Cologne for two players

During my vacations I had the opportunity to several double competitions in heavier titles. My Ania accompanied me, she agrees to play in 18xx from time to time. Our choice was 1893 Cologne. We played in this title 3 times. With no extensions, but it seems to me that they will not change much. What do I think about the game? Theoretically, the box and instructions say that it can be played from 2 to 4 players. I’ve played in every combination and it seems to me that there is only one perfect set of players for this game.

Companies
There are a total of 5 large public companies, 5 small companies and 3 private companies in the game. Only three public companies are available from the beginning of the game, because two more are launched during the game, when 5 small companies are changed into shares in the other two public companies. These two other public companies start rather high on the stock exchange, because with the price of 120 Marks. It seems to me that they are stronger than the other three companies. This is the result of their first location on the map: near the rich Koln, high starting price and additional capital that they get at the time of their launch (400 Marks). So we have 2 strong companies and 3 at least good ones. Each of the other three companies does not have any additional bonuses that would affect its advantage among other.

Trains
The trains are very classic, but there is one nice new thing in them. Older models that are not yet obsolete, we can give away at half its price when we buy a new train. It’s a very nice mechanism. In this way, in 1893 it was rather hard for bankruptcy, the player would have to be extremely careless to bring it. This introduces a factor that from 1893 makes a more engineering game than a stock market one. There is also no diesel, the strongest train is 8 + x, which means it can drive through 8 cities and any number of small towns. A more powerful train would not even be needed, the 8 + x train can drive almost the entire board!

Stock Exchange
Very simple, four-dimensional, but without any areas known from the classic, that is 1830. So we will do little with the limits of certificates. Besides, there are only 5 companies in the game. This amount means that even for 2 players, there is no madness. The second thing: the price falls by 1 place, regardless of how many shares we will sell.

Map
The map is very even. Each company has an equal chance on it, it’s hard to block someone, or cause that we can cut off a region on the board. I love the inequalities of 1830, 1889 or our little master 1836jr. There, the choice of the company is crucial for the game, there are good and very weak companies. In 1893, all companies are very well balanced. It probably stems from the fact of their quantity. Limiting up to 5 companies and up to 4 players at the same time forced the need to maintain a good balance between companies.

Quality
Quality is not much different from the one known from All-Aboard Games. The only drawback can be the glossy laminate that Marflow Games uses. The version we played was laminated by myself. This is a heroic job and I had to put so much time and energy to prepare this copy (and the second game, which is 18Ruhr), that it discouraged me to buy more games without laminate. I hope that in the future we will be able to persuade Wolfram to resume production with matte laminate. Apparently, the first game Marflow had such a laminate, but the wax which is used to tarnish the laminate, oxidized and after some time the elements did not look good.

Game time
A very small bank (7,200 Marek) makes it a very short 18xx game. Experienced players will have around 150 minutes of gameplay. If the players are new or have a tendency to prolong the game, the whole game will last approximately 4 hours. It’s the shortest 18xx I have on the shelf.

Summary
4 players in this game is a crowd, only once played with such a quantity and luckily one of the players decided that he will be only an investor. I definitely do not recommend this game for this amount of players. The 3 players version is working well, but then there is a fight for one of the two companies that consolidate themselves from small businesses. Elemele suggested that the third player could be doomed to fail in the race for the president’s chair in one of them.
The best option is 2 players game, each of them has a very even chance. Is it worth buying only for two-player games? It depends on what titles do you like the most? Engineering or stock market. 1893 is a more engineering game, it is difficult here for bankruptcy, the number of companies and the fact that their price does not decrease in proportion to the number of shares sold, makes the most important is proper management of our own companies, recycling of trains and construction of the route. I would say that the engineering ratio to the stock market is: 75/25.
The second thing is to have an 18xx for every occasion, for a long meeting and for such an instant when you have little time and there are only 2 players.
If you lack the engineering title for short meetings for 2 players, I think that this game fits this sheme in very well.

Translated by Google


1893 Cologne na dwóch
W czasie moich wakacji miałem okazję do kilku dwuosobowych rozgrywek w cięższe tytuły. Towarzyszyła mi moja Ania, która od czasu do czasu zgadza się zagrać w 18xx. Wybór padł na 1893 Cologne. Zagraliśmy w ten tytuł 3 razy. Bez dodatków, aczkolwiek wydaje mi się, że raczej niewiele one zmienią. Co myślę o grze? Teoretycznie pudełko i instrukcja mówi, że może w nią zagrać od 2 do 4 graczy. Grałem już w każdej kombinacji i wydaje mi się, że jest tylko jeden idealny zestaw graczy do tej gry.

Firmy
W grze jest łącznie 5 dużych spółek publicznych i 5 małych jednoakcyjnych firm oraz 3 spółki prywatne. Od początku gry dostępne są tylko 3 firmy publiczne, bo kolejne dwie są uruchamiane w trakcie gry, gdy 5 małych spółek zamienia się na udziały w pozostałych 2 spółkach publicznych. Te dwie pozostałe firmy publiczne, startują raczej wysoko na giełdzie, bo z ceną 120 marek. Wydaje mi się, że są one mocniejsze od pozostałych 3 firm. Jest to wynikiem po pierwsze ich umiejscowienia na mapie: w pobliżu bogatego Koln, wysokiej ceny startowej i dodatkowego kapitału, jaki dostają one w momencie ich uruchomienia. Mamy więc 2 mocne firmy i 3 przynajmniej dobre. Każda z pozostałych trzech firm nie ma jakiś dodatkowych bonusów, które wpływałyby na jej przewagę wśród innych spółek.

Pociągi
Pociągi są bardzo klasyczne, aczkolwiek jest w nich jeden miły nowy akcent. Starsze modele, które nie są jeszcze przestarzałe, możemy oddać za połowę ceny w momencie, gdy kupujemy nowy pociąg. To bardzo fajny mechanizm. W ten sposób w 1893 raczej ciężko o bankructwo, gracz musiałby być wyjątkowo nieuważny, aby do niego doprowadzić. Wprowadza to czynnik, który z 1893 robi bardziej grę inżynierską niż giełdową. Nie ma też Diesla, najmocniejszy pociąg to 8+x, czyli może przejechać przez 8 miast i dowolną ilość miasteczek. Mocniejszy pociąg nie byłby nawet potrzebny, pociąg 8+x potrafi objechać prawie całą planszę!

Giełda
Bardzo prosta, czterowymiarowa, ale bez żadnych obszarów znanych z klasyka, czyli 1830. Czyli z limitami certyfikatów niewiele zrobimy. Zresztą w grze jest tylko 5 firm. Ta ilość sprawia, że nawet na 2 graczy, szaleństwa nie ma. Druga rzecz: cena spada o 1 miejsce, niezależnie ile udziałów sprzedamy.

Mapa
Mapa jest bardzo wyrównana. Każda spółka ma na niej równe szanse, ciężko jest kogoś zablokować, lub spowodować, że uda nam się odciąć jakiś region na planszy. Uwielbiam nierówności jakie daje 1830, 1889 czy nasz mały mistrz 1836jr. Tam, wybór spółki jest kluczowy dla gry, są firmy dobre i bardzo słabe. W 1893 wszystkie spółki są bardzo dobrze zbalansowane. Pewnie wynika to z faktu ich ilości. Ograniczenie do 5 firm i jednocześnie do 4 graczy wymusiło konieczność utrzymania dobrego balansu pomiędzy firmami.

Wykonanie
Jakość niewiele różni się od tej znanej z gier All-Aboard Games. Jedynym mankamentem może być błyszczący laminat, jaki stosuje Marflow Games. Wersja, w jaką graliśmy, była laminowana samodzielnie przeze mnie. Jest to heroiczna praca i po tym ile musiałem włożyć czasu i energii w przygotowanie tego egzemplarza (i drugiej gry, którą jest 18Ruhr), zniechęciło mnie to, do zakupu kolejnych gier bez laminatu. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się namówić Wolframa na wznowienie produkcji z matowym laminatem. Podobno pierwsze gry Marflow miały taki laminat, ale wosk jaki jest użyty do zmatowienia laminatu, utleniał się i po pewnym czasie elementy nie wyglądały dobrze.

Czas gry
Bardzo mały bank (7200 Marek) sprawia, że jest to błyskawiczna osiemnastka. Doświadczonym graczom rozgrywka zajmie około 150 minut. Jeśli gracze będą nowi lub mają tendencję do przedłużania gry, to cała gra będzie trwałą około 4 godzin. To najkrótsza osiemnastka, jaką mam na półce.

Podsumowanie
4 graczy w tej grze to tłum, tylko raz grałem z taką ilością i na szczęście jeden z graczy postanowił, że będzie tylko inwestorem. Zdecydowanie nie polecam tej gry dla takiej ilości graczy. Na 3 graczy już działa nieźle, ale jest wtedy walka o jedną z dwóch firm, które konsolidują się z małych firm. Elemele zasugerował, że trzeci gracz może być skazany na porażkę w wyścigu o fotel prezesa w jednej z nich.
Najlepszym wariantem jest opcja dla 2 graczy, każdy z nich ma wtedy bardzo wyrównane szanse. Czy warto ją kupić tylko dla rozgrywek dwuosobowych? To zależy jakie tytuły najbardziej lubicie? Inżynierskie czy giełdowe. 1893 jest grą bardziej inżynierską, trudno tutaj o bankructwo, liczba spółek i to, że ich cena nie spada proporcjonalnie do ilości sprzedanych udziałów, powoduje że najważniejsze jest odpowiednie zarządzanie własnymi firmami, recykling pociągów i budowa trasy. Powiedziałbym że proporcje inżynierskiej do giełdowej są takie: 75/25.
Druga rzecz, warto mieć osiemnastkę na każdą okazję, na długie spotkanie i na takie błyskawiczne, gdy macie mało czasu i jest tylko 2 graczy.
Jeśli brakuje wam inżynierski tytuł na krótkie spotkania na 2 graczy, to myślę, że w ten schemat 1893 wpasowuje się dobrze.
Jeśli ja miałbym wybrać, to wolę giełdowe osiemnastki, ostatnio zagraliśmy we dwóch w 1830 i gra była fantastyczna, ale o tym wkrótce dopiero napiszemy.

3 thoughts on “1893 Cologne for two players”

  1. I think there are two illegal tile lays visible in some photos:
    G6 cannot run into the gray (and river) of H5.
    M6 cannot run into the river of L5.

    Also there is a red token missing on J5 (the one from the red private).

Leave a Reply