1883 – What is in the rules? / Co tam w instrukcji piszczy?

Most of the 1883 rules are consistent with what we know from other 18xx games. We have here, among others:

 • companies flow out after purchasing the president’s certificate (as in 1846)
 • for the stock price to grow, the company must pay a dividend equal to or greater than the current stock price
 • the company can be closed on the stock exchange and after which it can be restarted
 • player can posses 60% of shares in one company
 • maximum 50% shares from one company in Bank Pool
 • bankruptcy of the player does not stop the game (he drops out of the game)

But there are also a number of new and unusual solutions. Some will certainly not please experienced players, although it seems that some of these rules can be omitted:

 • in the stock exchange round you can buy a political support card and a government concession (a player can have up to 9 political support cards)
 • The initial price can be set to 65, 85 or 100. From the green phase you can also give 110, and from brown 150.
 • concessions give the opportunity to get a bonus for building a specific connection. There is a catch here, however, because we have a certain number of ORs for it. If we do not make up in time, it’s not enough that we will lose the license, we will pay the penalty.
 • on the map we can find a large route created by the government, which is available to everyone. If we are only able to start a connection from it, regardless of whether an intermediate station will be blocked, we will reach the destination.
 • in addition to the usual trains we know, there are also 2G ​​trains. Although trains are difficult to name because they do not have a locomotive! So how are they going? They are able to move only from the point above, to the point below. This is, as the author points out, in line with the history of railways in those area. Importantly, company can only have as much 2G trains as company have trains of 2 and/or 3. Roughly speaking, we must have a normal train that would be able to carry wagons on such an elevation. And then riding down, which is fraught with risk! To check if such a train without a locomotive reached the target, you have to throw a d10 cube. Score 1-7 is a success, 8-9 is a non-income ride, but 10 … well, the brakes have failed and the train is destroyed!
 • we have a co-operative element, because the CCFR company is managed at the beginning of the game by all players (each OR witch other president). Only when full capitalization is achieved, one player becomes its president permanently (unless he sells shares). Interestingly, such a temporary president can pay dividends to everyone (everyone has a 10% shares), or … he can steal all the profit! In this case, however, he is removed from the chairman’s position and loses his 10% shares.
 • we also have a bus company and two companies that can connect to each other.

At the end I left what will probably be widely discussed among 18xx fans:

 • random events – with the exception of the first OR, at the beginning of each OR the event card is drawn and everyone applies its effect. Some effects can be compensated by having a political support card, but not all of them. We will find here such events as: air raid, where tracks are destroyed; Railway accident as a result of which the company loses its share price; World War II, where the railway company must “give back” the train for the needs of the army…

As you can see there are really many new elements, for me, the most interesting is that you can rob a company and concessions that have limited time to implement. One will not like these ideas, but I belong to the second group of people – those who want to have a variety of titles in 18xx. This title will surely be a treat for people who in the 18xx would like to find a larger historical stuff, and yet when the railway barons created their empires, they did not see that a war would break out, or that every locomotive would get to the station …
On the other hand, for classic 18xx fans, I can say that after reading the rules I am overwhelmed by the belief that you will be able to give up random elements, and the game’s balance will not suffer.

Just to remembered – you can pre-order 1883 on the Aleph Game website at a quite affordable price – 55 euro (+ shipment).

RULEBOOK
“We (Aleph Game) have quickly edited the rulebook we used in final playtests.
There is a lot to do, but the mechanics are all fixed.”

RULEBOOK 1883 ENGLISH (playtest draft)


Większość zasad 1883 jest zgodna z tym, co znamy z innych gier 18xx. Mamy tu m.in.:

 • firmy wypływają już po zakupieniu certyfikatu prezesa (jak np. w 1846)
 • by cena giełdowa rosła, to firma musi wypłacić dywidendę równą lub większą od aktualnej ceny giełdowej
 • firma może zostać zamknięta na giełdzie, po czym będzie można ją ponownie uruchomić
 • limit 60% akcji w jednej firmie
 • limit 50% akcji na rynku (Bank Pool)
 • bankructwo gracza nie kończy gry (odpada on z gry)

Ale jest też szereg nowości i nietypowych rozwiązań. Niektóre z pewnością nie spodobają się doświadczonym graczom, aczkolwiek wydaje się, że niektóre z tych zasad można będzie pominąć:

 • w rundzie giełdowej można kupić kartę politycznego wsparcia oraz rządową koncesję (gracz może mieć max. 9 kart politycznego wsparcia)
 • Cena początkowa może być ustawiona na 65, 85 lub 100. Od fazy zielonej można też dać 110, a od brązowej 150.
 • koncesje dają możliwość zgarnięcia bonusu za wybudowanie konkretnego połączenia. Jest tutaj jednak haczyk, ponieważ mamy na to określoną liczbę OR. Jeśli się nie wyrobimy w czasie to nie dość, że stracimy koncesję to jeszcze zapłacimy karę.
 • na mapie znajdziemy już utworzoną przez rząd dużą trasę, która jest dostępna dla wszystkich. Jeśli tylko jesteśmy w stanie rozpocząć z niej połączenie, to niezależnie czy będzie zablokowana jakaś stacja pośrednia, dojedziemy do celu.
 • oprócz zwykłych pociągów, które znamy, są również pociągi 2G. Choć pociągami trudno je nazwać, ponieważ nie posiadają one lokomotywy! Jak więc jadą? Otóż są w stanie poruszać się tylko z punktu położonego wyżej, do punktu niżej. Jest to, jak zaznacza autor, zgodne z historią kolejnictwa na tamtych terenach. Co istotne, pociągi 2G można mieć tylko tyle, ile mamy maksymalnie pociągów 2 i/lub 3. Fabularnie to ujmując, musimy mieć zwykły pociąg, który byłby w stanie na takie wzniesienie zawieźć wagony. A potem już jazda w dół, która jest obarczona ryzykiem! By sprawdzić, czy takie pociąg bez lokomotywy dotarł do celu trzeba rzucać kostką 10 ścienną. Wynik 1-7 to sukces, 8-9 to przejazd bez dochodu, natomiast 10… no cóż, zawiodły hamulce i pociąg zostaje zniszczony!
 • mamy element kooperacyjny, ponieważ firma CCFR jest na początku gry zarządzana wspólnie (co OR zmienia się jej prezes). Dopiero w momencie osiągnięcia pełnej kapitalizacji jeden gracz zostaje jej prezesem na stałe (chyba, że sprzeda akcje). Co ciekawe, taki tymczasowy prezes może wypłacać dywidendę wszystkich (każdy ma 10% udziałów), albo… może cały zysk ukraść! W takiej sytuacji zostaje jednak usunięty z funkcji prezesa i traci swoje 10% udziałów.
 • mamy również firmę autobusową oraz dwie spółki, które mogą się ze sobą połączyć.

Na sam koniec zostawiłem to, co będzie zapewne szeroko dyskutowane wśród fanów 18xx:

 • wydarzenia losowe – za wyjątkiem pierwszej OR, w każdej następnej na początku pociąga się kartę wydarzeń i stosuje jej efekt. Niektóre efekty można zniwelować posiadając kartę politycznego wsparcia, ale nie wszystkie. Znajdziemy tutaj takie wydarzenia jak: nalot lotniczy, gdzie zostają zniszczone torowiska; wypadek kolejowy w wyniku którego firma traci na wartości; II Wojna Światowa, gdzie spółka kolejowa musi “oddać” pociąg na potrzeby wojska…

Jak widzicie liczba nowych elementów jest na prawdę spora, niektóre z nich nie przypominają zupełnie tego co znaliśmy do tej pory. Dla mnie najciekawiej zapowiada się możliwość obrabowania spółki, którą wspólnie zarządzamy oraz koncesje, które mają ograniczony czas na realizację. Jednym się nie spodobają te pomysły, natomiast ja należę do drugiej grupy osób – tych, które chcą w 18xx mieć wybór różnorodnych tytułów. Ten tytuł na pewno będzie gratką dla osób, które w osiemnastkach chciałyby znaleźć też większy aspekt fabularny, a przecież gdy baronowie kolejowi tworzyli swoje imperia to nie widzieli, że wybuchnie wojna, albo, że każda lokomotywa dojedzie cało do stacji…
Natomiast fanom klasycznych 18xx mogę powiedzieć, że po lekturze instrukcji nachodzi mnie przeświadczenie, że będzie można zrezygnować z elementów losowych, a balans gry na tym nie ucierpi.

Dla przypomnienia – na stronie Aleph Game trwają zapisy na zakup gry, w całkiem przystępnej cenie – 55 euro (+ przesyłka)

INSTRUKCJA
“My (Aleph Game) na szybko zedytowaliśmy instrukcję, którą używaliśmy podczas ostatecznych testów.
Nadal jest z nią sporo do zrobienia, lecz możecie poczytać już o mechanice.”

RULEBOOK 1883 ENGLISH (playtest draft)

4 thoughts on “1883 – What is in the rules? / Co tam w instrukcji piszczy?”

 1. Nawet jeśli nie przypadło mi do gustu kilka pomysłów z 1883, to i tak uważam, że to świetna wiadomość dla wszystkich fanów 18xx – wydawanych jest coraz więcej innowacyjnych, nieszablonowych tytułów, a to właśnie dzięki innowacjom to nasze 18tkowe poletko ma największe szanse dalej rosnąć i przyciągać nowych graczy. Oby tak dalej.

  1. Dokładnie tak jak mówisz, warto by kolejne osiemnastki nie były tylko powtórką z tego co już było. Aleph Game kolejny tytuł już ma zapowiedziany na stronie, ale mamy informację, że to nie koniec 😉

 2. I think, it is a good mix of 1849 and 1841 for most of those elements.
  Plus those random events. I’m curious to see how they fit in the overall scheme, but I feel it is not much far from a 1817 where you attack shorting, and lose and go out of the game at 2/3 of it. Not random, but much more wargam-y

  1. That’s funny but many weeks ago I was wondering how it would be to play 1849 when eruption of the volcano would be randomly chosen (for exaple there will be a ‘eruption track’ on the board and every OR players should roll dice to determine, how close is volcano to erupt).

Leave a Reply