Michał’s statistics from 2018Q1-2 / Statystyki Michała z 2018Q1-2

The year 2018 is the first full year with 18xx games. The first half-year in many aspects pierced the whole year 2017 (well, almost the whole, because my adventure began in March).

Number of games in 2018Q1-2

As you can see, the most games took place in May and in March. March could be a surprise here, although after analyzing the details it is not. It was an intense period because this month we played in Michał’s from Olkusz house twice. This place has an advantage over the others, because it is quite far away from us, so we are going there for the whole day of playing, interrupted only by a portion of pizza 🙂
And in May there were two meetings in my apartment and two at Marcin’s. We put on the table a quick (with one exception) titles, which allowed us to play two games at each meeting. In May, we played: 3x 18Mex, 2x 1860, 1893 Cologne, 1857 and 1844. Half year and 31 plays 🙂

Number of games in 2018Q1-2 per game

The leader and not only for this quarters is 18Mex. As for me, the perfect game, which I can always play, in every configuration of the number of players. When I was preparing these statistics, I was surprised that I won only three times the game I love so much! Even so, every party was full of emotions and even though it seemed identical at first, it soon turned out that it was a semblance. As mentioned by Marcin, we have several more titles to play, but I doubt that some of them will dethrone 18Mex.

Number of my wins

8 wins in 31 games is not a great result, which is much worse than last year’s (over 40% of wins). Where does the fall of my “form” come from? Apart from the obvious fact that my co-players are getting better, the element of testing various tactics in games has come. In the first months of I actively invested in other players companies, while they were afraid of buying more than 10% of the shares of other players companies in the early stages. A painful example from the game in 1857 has knocked me off from this tactic and I do not play that much anymore 🙂

Places of plays

The most common place where we were playing was Marcin’s flat, which for 18xx games is probably always available, which only makes me wonder how he convinces his wife 😉 I have managed to organize 4 meetings, which is not so easy because my 6 year old daughter would like to play with us. For now, we “employ” her to prepare the tiles 🙂
However, this statistic shows the most important thing in my opinion – we are able to play everywhere 🙂 In the first half of 2018 I took part in 22 meetings, which took place in 9 different places!

2-players games

We all know that playing 18xx with two players is not the best option for these games. I am even more happy that if in 2017 in 9 months I played 7 times, then in 6 months of 2018 I played only 3 times. This only proves that we have more and more people with whom we can play in 18xx! Let’s hope that there will be more and more of them. My private goal is to try each of our games in every possible configuration of the number of players. Can we do this? We’ll see.

Games played for the very first time in the 2018Q1-2

This will be in another article 🙂


Rok 2018 jest pierwszym pełnym rokiem z grami 18xx. Pierwsze półrocze pod wieloma względami przebiło cały rok 2017 (no, prawie cały, ponieważ moja przygoda zaczęła się w marcu).

Liczba rozgrywek w ciągu 2018Q1-2


Jak widać, najwięcej rozgrywek miało miejsce w maju oraz w marcu. Marzec mógłby być tu pewnym zaskoczeniem, aczkolwiek po analizie szczegółów już takowym nie jest. Był to intensywny okres ponieważ w tym miesiącu dwukrotnie graliśmy u Michała w Olkuszu. Ta miejscówka ma przewagę nad pozostałymi, ponieważ z racji, że jest dosyć od nas oddalona, to jedziemy tam po prostu na cały dzień grania, przerywanego tylko porcją pizzy 🙂
Natomiast maj to dwa spotkania w moim mieszkaniu i dwa u Marcina. Na stół trafiały wtedy szybkie (z jednym wyjątkiem) tytułu, co pozwoliło przy każdym spotkaniu rozegrać wtedy dwie partie. W maju zagraliśmy: 3x 18Mex, 2x 1860 oraz 1893 Cologne, 1857 i 1844. Pół roku i 31 rozgrywek 🙂

Liczba rozgrywek w ciągu 2018Q1-2 wg gry

Liderem i to nie tylko tego roku jest u mnie 18Mex. Jak dla mnie gra idealna, w którą mogę zagrać zawsze, w każdej konfiguracji liczby graczy. Gdy przygotowywałem te statystyki to sam się zdziwiłem, że w grę którą tak uwielbiam wygrałem tylko 3 razy! Mimo to, każda partia była pełna emocji i mimo, że na początku wydawała się identyczna, to szybko okazywało się, że były to pozory. Jak już wspomniał Marcin, do ogrania mamy jeszcze kilka tytułów ale wątpię, by jakiś zdetronizował 18Mex.

Liczba moich wygranych

8 wygranych na 31 partii to nie jest rewelacyjny wynik, który jest znacznie gorszy od mojego zeszłorocznego (ponad 40% zwycięstw). Skąd taki spadek “formy”? Oprócz oczywistego faktu, że moi współgracze są coraz lepsi to doszedł element testowania różnych taktyk w grach. W pierwszych miesiącach podczas rozgrywek aktywnie inwestowałem w spółki innych graczy, podczas gdy oni bali się skupować więcej niż 10% akcji firm innych graczy w początkowych etapach. Bolesny przykład z rozgrywki w 1857 wybił mi tą taktykę z głowy i raczej już tak nie gram 🙂

Miejsca rozgrywek

Najczęstszym miejscem w którym gramy to mieszkanie Marcina, które dla osiemnastek jest chyba zawsze dostępne, co mnie tylko zastanawia, jak on swoją żonę przekonuje 😉 U mnie udało się zorganizować 4 spotkania, co nie jest aż takie łatwe z racji, że moja 6 letnia córka chciałaby grać z nami. Na razie udaje się ją “zatrudnić” do rozkładania kafli 🙂
Natomiast ta statystyka pokazuje najważniejszą moim zdaniem sprawę w tym temacie – jesteśmy w stanie zagrać wszędzie 🙂 W pierwszej połowie 2018 roku brałem udział w 22 spotkaniach, które odbyły się w 9 różnych miejscach!

Rozgrywki 2-osobowe

Wszyscy wiemy, że granie 18xx na dwie osoby to nie jest szczyt możliwości tych gier. Tym bardziej cieszy mnie, że o ile w 2017 roku w ciągu 9 miesięcy takich rozgrywek odbyłem 7, to przez 6 miesięcy 2018 roku zebrało się ich tylko 3. Świadczy to tylko o tym, że coraz więcej mamy osób z którymi możemy zagrać w 18xx! Miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Moim prywatnym celem jest spróbowanie każdej z naszych gier w każdej możliwej konfiguracji liczby graczy. Czy to się uda? Zobaczymy.

Gry poznane w pierwszej połowie 2018 roku

A o tym będzie kolejny artykuł 🙂

Leave a Reply