1846 one mistake to lose the game

Is the time of 2-player games coming? I do not know? Perhaps? Because vacation are coming. Some of the players then leave and it may be hard to find the third player to 18xx.
Such a foretaste of the vacation we felt already last week, one of the players at the last moment stated that he gives up and we stayed two.
Elemele then proposed 1846, and that we have not played this title for a long time (especially the variant for two players), so I said OK.

The beginning was very promising, Elemele launched ‘Grand Trunk‘, I ‘New York Central‘. My company quickly chased away the income of ‘Grand Trunk’ and soon it turned out to be a real gold. Income from my very simple and short routes were at this stage of the game (phase 2) very high. Elemele had to do something about it. So he started the PRR, which I blocked immediately before reaching the rich Cleveland. In the next OR Elemele started ‘B&O‘ and then I got the very stupid idea that I would try to take over that company. Because he probably will not sell his own shares to raise funds to buy 50% of B&O’s shares. Yes, I am surprised by my stupidity and the fact that I did not even know when the B&Q shares ended. Suddenly Elemele held 50% of B&O shares in his hands, and I had the second 50% of shares. He was its president and he had a company filled fresh cash. I could not do anything about it. At this point, I lost the game. Of course, in the next stock round, I became its president when it was already out of cash. I have to finish the game, or go bankrupt as soon as possible.

Why did I make this mistake? Because there was only one company to run, Chesapeake & Ohio, it starts in a weak place on the board and would operate in a place distant from my first company. Now I think that it would have a chance for good routes, but then I panicked and made a stupid move.

So if you lose, if you see that the game has no sense, that you will not catch up with the leader, that you got a gift like me. It’s better to go bankrupt, draw conclusions for the future and play again some time.

Game time: 1 hour 50 minutes

Results: Michał (Elemele) 3129 Marcin (Magole) 160

Translated by Google


Czy nadchodzi czas 2-osobowych rozgrywek? Nie wiem? Być może? Bo nadchodzą wakacje. Część graczy wtedy wyjeżdża i może być kiepsko, aby znaleźć tego trzeciego.
Taki przedsmak wakacji poczuliśmy już w zeszłym tygodniu, jeden z graczy w ostatnim momencie stwierdził, że rezygnuje i zostaliśmy we dwójkę.

Elemele zaproponował wtedy 1846, a że dawno tego tytułu nie graliśmy (szczególnie wariantu na dwóch graczy), więc powiedziałem OK.
Początek był bardzo obiecujący, Elemele uruchomił Grand Trunk, ja New York Central. Moja firma szybko dogoniła dochodami Grand Trunk i wkrótce okazało się, że to prawdziwa żyła złota. Dochody z moich bardzo prostych i krótkich tras były na tym etapie gry (faza 2) porażająco wysokie. Elemele musiał coś z tym fantem zrobić. Uruchomił więc PRR, które natychmiast zablokowałem przed dotarciem do bogatego Cleveland. W następnej OR Elemele stwierdził, że uruchamia B&O i wtedy wpadłem na bardzo głupi pomysł, że spróbuję mu tę firmę przejąć. Bo pewnie nie będzie wyprzedawał własnych akcji, aby zebrać fundusze na skupienie 50% akcji B&O. Tak, jestem zaskoczony swoją głupotą i tym, że nawet nie zorientowałem się, kiedy skończyły się akcje B&O. Nagle Elemele trzymał 50% akcji B&O w ręku, a ja miałem drugie 50%. On był jej prezesem i miał spółkę zapełnioną po brzegi, czystą i świeżutką gotówką. Nic z tym nie mogłem zrobić. W tym momencie przegrałem grę. Oczywiście w następnej rundzie giełdowej zostałem jej prezesem, gdy była już wyczyszczona z gotówki. Pozostało mi skończyć grę, czyli zbankrutować jak najszybciej.

Czemu zrobiłem ten błąd? Bo została tylko jedna spółka do uruchomienia, Chesapeake & Ohio, zaczyna ona w słabym miejscu na planszy i działałaby w miejscu odległym od mojej pierwszej spółki. Teraz myślę, że miałaby szansę na dobre trasy, ale wtedy wpadłem w panikę i zrobiłem głupi ruch.

Więc jeśli przegrywacie, jeśli widzicie, że gra nie ma już sensu, że nie dogonicie prowadzącego, że dostaliście prezent tak jak ja. To lepiej zbankrutować, wyciągnąć wnioski na przyszłość i zagrać za jakiś czas jeszcze raz.

Czas gry: 1 godzina 50 minut

Wyniki: Michał (Elemele) 3129 Marcin (Magole) 160

Leave a Reply