After a whole day of playing – a short summary of our housecon

The whole Saturday of playing, this time at my house with a team: Tolis (Grzesiek), Elemele (Michał) and me Marcin or magole.
During the entire meeting, we played 3 18xx games! We started after 11 in the morning and finished at 3am :). Have you counted how many hours of playing it was?
The first title was chosen by Tolis, he wanted to play some novelty, he chose 18Mex and …. during the translation of the rules, Tolis remembered that he already played the title. Haha, yes, fortunately we do not have to introduce ourselves, every time we meet 😉
I won in the first game, I was also the president of the state company, which I used a little differently than other shareholders wanted 😉
This company has the feature that it buys and sells trains at nominal price, it can be used to buy back from other companies, trains that are to be scrapped soon. In this way, the other companies get an easy money to change their fleet. The state company somehow had to deal with this problem (and other shareholders). The only beauty was the face of the other shareholders who thought that by investing in state company, they were doing the business of life 😉

Time of play: 3 hours 53 minutes
Amount of SR/OR: 8/13
Results: magole 6418, Elemele 4886, Tolis 3854

In order for Tolis to remember well that 18Mex has already played, we played it again. Yeah, 18Mex for the second time. In fact the beginning of the game was almost identical. But this time Tolis won. All I can say is that I tried to make a quick train rush to make someone go bankrupt. Unfortunately, there must be more than one player, want to play in such a way that train rush is really fast and painful.
What will I say about this game? 18Mex is one of my favorite 18xx, relatively fast, with a very nice map, it seems to me that I’m beginning to learn about its different opening patterns. On my list it is in the top of the 18xx games (hehe, now there are 7 titles).

Time of play: 3 hours 44 minutes
Amount of SR/OR: 8/13
Results: Tolis 5940, Elemele 5640, magole 5113
BGG rating: 9 (no change)

We chose the last title unfortunatly, instead of playing the long 18xx first, we left it at the end of the meeting. In this way, around 20PM, we set up 1844. So far, I have played this title only twice and each time it was a difficult meeting. This game has got so much chrome, so many possibilities that it is difficult to do something sensible at the first meeting. That’s why I did not have my own opinion about it yet. Is it enough to tell you that there are 6 types of companies in this game? Yes, a massacre, what kind of company to open at the beginning and which one to choose? I will not say anything, because after my 3 games I do not know much, but it seems to me that the biggest opportunities at the beginning of the game have Pre-SBB. They will be merged into the state-owned SBB company at a later stage (which can be used to buy back their old trains at their nominal price, haha, unfortunately I forgot to do it before Elemele became its president).
I have the impression that I am beginning to appreciate long titles more and more, they give more possibilities. Just operating a few companies at the same time is a lot of fun for me. After the last game this title went to my top 18xx, currently there are: 1822, 1836, 1830, 1844, 1849, 1889, 18Mex.

Time of play: 6 hours 44 minutes
Amount of SR/OR: 10/19
Results: Tolis 11829, magole 10213, Elemele 9216
BGG rating: 9 (goes up)

Translated by Google


Cała sobota grania, tym razem u mnie (magole) w składzie: Tolis (Grzesiek), Elemele (Michał) i ja Marcin lub magole.
W ciągu całego spotkania zagraliśmy 3 osiemnastki! Zaczęliśmy po 11tej rano i skończyliśmy po 3 nad ranem :). Policzyliście ile to godzin grania?
Pierwszy tytuł został wybrany przez Tolisa, chciał on zagrać jakąś nowość, wybrał 18Mex i …. w czasie tłumaczenia zasad, Tolis przypomniał sobie, że już w ten tytuł grał. Haha, tak, na szczęście przedstawiać się na nowo, za każdym razem, gdy się spotykamy, jeszcze nie musimy 😉
Ja wygrałem w pierwszej rozgrywce, byłem też prezesem państwowego molocha, którego wykorzystałem trochę inaczej niż chcieli to inni udziałowcy 😉
Mianowicie firma ta ma taką cechę, że kupuje i sprzedaje pociągi w cenie nominalnej, można to wykorzystać, aby odkupić od innych własnych spółek, pociągi, które mają być wkrótce zezłomowane. Dostają one w ten sposób łatwą kasę na wymianę taboru. Firma państwowa jakoś musiała sobie z tym problemem poradzić (i inni gracze, którym było to bardzo nie po myśli). Spowodowało to, że przez jakiś czas, wstrzymywałem w niej dywidendę, aby uzbierać fundusze na permanentne pociągi. Piękna była tylko mina pozostałych udziałowców, którzy myśleli, że inwestując w nią, robią interes życia 😉

Czas gry: 3 hours 53 minutes
Ilość rund giełdowych/operacyjnych: 8/13
Wyniki: magole 6418, Elemele 4886, Tolis 3854

Aby Tolis dobrze zapamiętał, że 18Mex już grał, to zagraliśmy go jeszcze raz. Sytuacja się prawie powtórzyła, w zasadzie początek gry mieliśmy prawie identyczny. Tym razem Tolis pokazał pazurki i wygrał. Dopowiem tylko tyle, że próbowałem zrobić szybki train rush, aby ktoś zbankrutował. Niestety, musi więcej niż jeden gracz, chcieć grać w taki sposób, aby train rush był naprawdę szybki i bolesny.
Co powiem o tej grze? 18Mex to jedna z moich ulubionych osiemnstek, stosunkowo szybka, z bardzo fajną mapą, wydaje mi się, że zaczynam poznawać jej różne schematy otwarcia. Na mojej liście jest ona w top 5 (hehe, teraz rozpycha się tam już 7 tytułów).

Czas gry: 3 hours 44 minutes
Ilość rund giełdowych/operacyjnych: 8/13
Wyniki: Tolis 5940, Elemele 5640, magole 5113
Ocena BGG: 9 (bez zmian)

Ostatni tytuł wybraliśmy trochę niefortunnie, zamiast najpierw zagrać w jakąś długą 18xx, to zostawiliśmy ją na koniec spotkania. W ten sposób w okolicach godziny 20tej, rozłożyliśmy 1844. Do tej pory grałem w ten tytuł tylko 2 razy i za każdym razem było to ciężkie spotkanie. Ta gra jest taką kobyłą, z taką ilością możliwości, że ciężko jest w niej przy pierwszym spotkaniu robić coś sensownego. Dlatego nie miałem dotychczas wyrobionego o niej własnego zdania. Czy wystarczy, że wam powiem, że w tej grze jest 6 rodzajów spółek? Tak, masakra, jakiego rodzaju spółkę otworzyć na początek i którą z nich wybrać? Nie będę nic podpowiadał, bo po moich 3 grach dalej niewiele wiem, ale wydaje mi się, że największe możliwości na początku gry mają spółki Pre-SBB. Będą one w późniejszym etapie gry scalone do państwowej spółki SBB (którą można wykorzystać do tego, aby odkupiła od naszych firm, ich stare pociągi w cenie nominalnej, haha, niestety zapomniałem to zrobić, zanim jej prezesem został Elemele).
Mam wrażenie, że zaczynam coraz bardziej doceniać długie tytuły, dają one więcej możliwości i są bardziej mięsiste. Samo operowanie kilkoma spółkami jednocześnie, jest dla mnie dużą frajdą. Po ostatniej rozgrywce ten tytuł trafił do mojego ścisłego top osiemnastek, aktualnie są tam: 1822, 1836jr, 1830, 1844, 1849, 1889, 18Mex.

Czas gry: 6 hours 44 minutes
Ilość rund giełdowych/operacyjnych: 10/19
Wyniki: Tolis 11829, magole 10213, Elemele 9216
Ocena BGG: 9 (idzie w górę)

Leave a Reply