1893 Cologne – First impressions / pierwsze wrażenia

Foreword:

This was our second approach to 1893 Cologne. The first time we wanted to play it was too late and the rules looked complicated. In the end, we managed to play this title, but only in the basic version (without special markers). And to be honest, I was not delighted. And not because I’ve lost. When I analyzed this game, I came to the conclusion that I had no chance of winning. Not because I played badly, but because of the order at the table…

Who was playing?

3 players: Me, Maciek and Marcin

How do we started?

The order of players was as follows: Marcin, then Maciek and me at the end. I think that this order decided about my failure. And this is because only the first two certificates are able to be purchased from large companies and these are not always the presidents certificates. So Marcin took a green company, Maciek took red and I was faced with the choice of whether I want a green or red certificate. I took the green one, due to the fact that part of the map on which it operated seemed more interesting to me than red. Importantly, before the big red and big green company starts operating, this little companies operate separately. Because the green and red company shares were sold out, and I did not want to buy private companies, I decided to open a silver company (Rheinbahn AG). For several operational rounds, the gameplay was ballanced and my gray company was able to reach Koln, which is the most profitable place on the board. Unfortunately, at the same time, a green and red company was created from tiny companies, respectively belonging to Marcin and Maciek. These companies already had tracks and stations from little companies and they also get additional money! Thanks to that, they could exchange trains for new ones, while my gray company was not able to buy a new one. As the president, I was also unable to finance it, so the only option was to go bankrupt.

Some crucial moments:

– Initial player order
– Fast change of trains thanks to which the green and red companies were quickly opened

Conclusion:

1893 Cologne did not impress me. Of course, I will try again, maybe even the next one with the variant, but for now it is an average game for me, which seems to be unbalanced for 3 players. Despite this great disadvantage, you can not miss the interesting elements, the best of which is the possibility of reselling the train for half the price. Comparing it to the real situation, we can imagine that the old train is divided into parts that will be useful for the new train. It is interesting element which allows you to speed up the train rush. On the other hand, such a possibility is unpredictable and looking at the companies of other players, you can not only suggest cash in the treasury, but you also need to take into account the trains owned. My last hope regarding this game are additional variants that I hope will be more playable than the basic version of the game.

Pros:

– Opportunity to buy bonds instead of other players shares
– Possibility to sell trains at half price

Cons:

– Unbalanced auction (with 3 players)
– Uninteresting private companies
– Companies after the merger are too strong (they already have stations, tracks and additional money)

Time of play:

ca. 1 hour 46 minuters

Results:

Maciek 1760, Marcin 1636, Me (Elemele) 520 (bankruptcy)

My BGG rating: 6.0

This article was automatically translated by Google Translator, due to be able to publish it fast. Let me know about it’s quality. Is this worse that articles written fully in English?

Słowem wstępu:

To było nasze drugie podejście do 1893 Cologne. Za pierwszym razem gdy chcieliśmy zagrać było już za późno, a zasady wyglądały na skomplikowane. W końcu jednak udało nam się zagrać w ten tytuł, ale tylko w wersji podstawowej (bez specjalnych znaczników). Jeśli mam być szczery, to nie byłem zachwycony. I to nie dlatego, że przegrałem. Gdy analizowałem tą rozgrywkę, doszedłem do wniosku, że nie miałem żadnych szans na wygraną. I to nie ze względu, że źle zagrałem, ale ze względu na kolejność przy stole…

Kto grał?

3 graczy: Ja, Maciek i Marcin

Jak graliśmy?

Kolejność graczy była następująca: Marcin, potem Maciek i ja na końcu. Niestety ta kolejność mam wrażenie, że zadecydowała o mojej porażce. A to z tego względu, że oprócz mało ciekawych firm prywatnych, do zakupu z dużych firm są tylko pierwsze dwa certyfikaty i to nie zawsze są certyfikaty prezesa. A więc Marcin wziął firmę zieloną, Maciek czerwoną a ja zostałem postawiony przed wyborem, czy chcę niewiele znaczący certyfikat zielonej, czy czerwonej. Wziąłem zieloną, ze względu na to, że część mapy na której operuje wydawała mi się ciekawsza niż czerwonej. Co ważne, zanim, zanim czerwona i zielona firma zacznie operować, to te kupione certyfikaty są tak na prawdę malutkimi firemkami. Ponieważ zielona i czerwona firma się skończyła, a nie chciałem kupować firm prywatnych to zdecydowałem się otworzyć firmę srebrną (Rheinbahn AG). Przez kilka rund operacyjnych rozgrywka była wyrównana i moja szara firma była w stanie dotrzeć w pobliże Koln, które jest najbardziej dochodowtym miejscem na planszy. Niestety w tym samym czasie z malutkich firemek powstała spółka zielona i czerwona, odpowiednio należące do Marcinna i Maćka. Firmy te, niedość że dostały majątek malutkich firm, to jeszcze zostały dodatkowo dokapitalizowane. Dzięki temu mogły wymienić pociągi na nowe, podczas gdy moja szara spółka nie była w stanie zakupić nowego. Ja jako prezes również nie byłem w stanie ją dofinansować, więc jedyną możliwością było zbankrutowanie.

Kluczowe momenty:

– Początkowa kolejność graczy
– Szybka zmiana pociągów dzięki czemu zielona i czerwona spółka zostały szybko otworzone

Podsumowanie:

1893 Cologne nie zachwyciła mnie. Oczywiście spróbuję jeszcze raz, może nawet i kolejny już z wariantem, ale jak na razie jest to dla mnie przeciętna gra, która na 3 osoby wydaje się być niezbalansowana. Mimo tej wielkiej wady nie można nie dostrzec ciekawych elementów z których najbardziej podoba mi się możliwość odsprzedaży do banku pociągu za połowę ceny. Przyrównując to do realnej sytuacji możemy sobie wyobrazić, że stary pociąg zostaje rozebrny na części, które przydadzą się do nowej maszyny. Ciekawy to element, który jednocześnie pozwala przyspieszyć train rush. Z drugiej jednak strony taka możliwość jest nieprzewidywalna i patrząc na spółki innych graczy, nie można się sugerować tylko gotówką w skarbcu, ale trzeba też wziąć pod uwagę posiadane pociągi. Druga i ostatnia moja nadzieja dotycząca tej gdy to dodatkowe warianty, które mam nadzieję będą bardziej grywalne niż podstawowa wersja gry.

Plusy:

– Możliwość kupienia bonów zamiast akcji innnych graczy
– Możliwość sprzedaży pociągów za pół ceny

Minusy:

– Niezbalansowana licytacja (przy 3 graczach)
– Nieciekawe firmy prywatne
– Firmy po połączeniu są zbyt mocne (mają już stacje, tory i jeszcze dodatkowe pieniądze)

Czas gry:

ok. 1 godzina 46 minut

Wynik:

Maciek 1760, Marcin 1636, ja (Elemele) 520 (bankructwo)

Ocena BGG: 6.0

 

Leave a Reply