1830 game summary

Can you win without buying private companies? It seemed to me impossible and they are a very important element that decides about winning.
Mostly, you can sell them to our public company for twice the starting amount. But after such a drainage, our public company must somehow collect funds for investments.

In our last game 1830, Michał bought only one, the cheapest private company. This automatically triggered next bids in which we were only me and Elemele. Everyone bet on a different company! It was the fastest bid I saw. I received 3 companies, Elemele two, and the most expensive one.
It seemed to me that this was the key to success, and from these three private companies I was able to quickly recover the entire amount invested x 2. But it heralded a huge drainage of funds from my public company. And in the perspective of it bankruptcy and mine at the same time, unless …

In this situation, the rescue is the launch of another public company. With new fresh cash. In my case, there had to be another two rescue company.
That was my very clever plan.
However, it was broken by two factors: companies that remained to run, operated in the poorer north, so their perspectives were not very impressive. The second thing is that Michał took over my start-up company (I had to sell off some of its shares in order to start up other companies relatively high). So I was cut off from New York with my companies in the far north.
Meanwhile, Michał could spread his wings. His companies operated only in rich New York and they were building their network of connections. I did not predict it, I only hoped for a quick train rush, it would force him to sell some shares, so I started one more company, but too late. My companies have built permanent trains, but they had no money for Diesel which would cause to rush 4 trains. Michał, meanwhile, raised funds and bought the first train D.
The last rounds decided about his victory. The routes on which he operated went through the rich east. He had a Diesel who generated fantastic income and even reached my borders. In the meantime, I had trouble letting go the entire length of my train 6. Because I was not just driving around the western part of the map, I was still fighting with Elemele who was pushing in my region. Grrr.
It was my 6th game in 1830. I know, I know, full of mistakes, but I like the fact that I had a plan which next time will be even better and better. This title is a strong position in my top 18xx games.

The second game of the evening was 1857. It was originally released by Winsome Games. Unfortunately, currently it is very difficult to buy and even after the purchase, it requires elements from 1830 to play. That’s why I decided to make my own version. This is the second game after 1860 in this way made and probably will be another, because such totally inaccessible games are several: 1848, 1899 …
Unfortunately, we could not play the game until the end, so it’s hard to say anything about it. Mechanically based on 1830, but there are fewer trains of each type, so firstly: it’s faster, secondly: it’s easier to bankrupt.

Translated by Google.


1830 podsumowanie
Czy można wygrać bez kupowania spółek prywatnych? Wydawało mi się że to niemożliwe i są one bardzo ważnym elementem który decyduje o wygranej.
Przeważnie można je odsprzedać naszej spółce publicznej za dwukrotność kwoty startowej. Ale coś za coś, po takim drenażu nasza spółka publiczna musi jakoś zebrać środki na inwestycje, przeważnie kosztem dywidendy.

W naszej ostatniej rozgrywce w 1830, Michał kupił tylko jedną, najtańszą firmę prywatną. Uruchomiło to automatycznie kolejne licytacje w których byliśmy tylko ja i Elemele. Każdy obstawił inną firmę! Była to najszybsza licytacja jaką widziałem. Ja otrzymałem 3 firmy, Elemele dwie w tym najdroższą.
Wydawało mi się że to klucz do sukcesu, z tych trzech firm prywatnych mogłem odzyskać szybko całą zainwestowaną kwotę x 2. Ale zwiastowało to ogromny drenaż środków z mojej firmy publicznej. I w perspektywie jej bankructwo i moje równocześnie, chyba że…

W takiej sytuacji ratunkiem jest uruchomienie kolejnej spółki publicznej. Pełnej nowego świeżej gotówki. W moim przypadku takim ratunkiem musiały być kolejne dwie firmy.
Taki był mój bardzo sprytny plan.
Został on jednak popsuty przez dwa czynniki: spółki które pozostały do uruchomienia, operowały na uboższej północy więc ich perspektywy nie były zbyt imponujące. Druga rzecz to fakt że Michał przejął moją startową spółkę (musiałem wyprzedać część jej udziałów aby uruchomić stosunkowo wysoko kolejne firmy). Zostałem więc odcięty od Nowego Yorku z moimi firmami na odległej północy. Żal i bieda.
Tymczasem Michał mógł rozwinąć skrzydła. Jego firmy operowały tylko w bogatym Nowym Yorku i nawzajem budowały swoją sieć połączeń. Tego nie przewidziałem, liczyłem tylko na to że szybki train rush, zmusi go do sprzedaży części udziałów, więc uruchomiłem jeszcze jedną firmę, ale zbyt późno. Moje firmy skupiły permanentne pociągi, ale nie miały środków na Diesla który spowodowałby odrzucenie 4. Michał tymczasem zebrał fundusze i kupił pierwszy pociąg D.
Ostatnie rundy zdecydowały o jego zwycięstwie. Trasy na których operował przechodziły przez bogaty wschód. Miał Diesla który generował fantastyczny dochód i dojeżdżał nawet do moich rubieży. Ja tymczasem miałem kłopot z puszczeniem na całej długości mojego pociągu 6. Bo nie dość że jeździłem po zachodniej części mapy to jeszcze walczylem z Elemele który rozpychał się w moim regionie. Grrr.
To była moja 6 rozgrywka w 1830. Wiem, wiem, pełna błędów, ale podoba mi się to że miałem plan który następnym razem będzie jeszcze lepszy i lepszy. Ten tytuł jest mocną pozycją w moim top gier 18xx.

Drugą grą tego wieczoru była 1857. Została ona oryginalnie wydana przez Winsome Games. Niestety aktualnie jest bardzo trudna do kupienia i nawet po zakupie wymaga do gry elementów z 1830. Dlatego zdecydowałem się na zrobienie własnej wersji. To druga gra po 1860 w ten sposób wykonana i pewnie będą kolejne, bo takich całkiem niedostępnych gier jest kilka : 1848, 1899…
Gry niestety nie dokończyliśmy, więc ciężko jest coś o niej powiedzieć. Mechanicznie bazuje na 1830, ale jest mniej pociągów poszczególnych typów więc po pierwsze: jest szybsza, po drugie: łatwiej o bankructwo. Więcej wkrótce bo pewnie niebawem znowu zagramy…

1830
1857

Leave a Reply