18Mex – first bankruptcy

Do you remember what I wrote in the previous game report? I described my favorite 18xx features. And I think that after the last game I can add one more nice thing to this list. And this is probably not the end 😉

Previously, these were:

  • a map that can be narrow or relatively loose, with a large metropolis full of stations, where it is difficult to count the passage, or where there are few stations and a fight for every new one
  • train rush which can be long and lengthy or very brutal with a constant risk of bankruptcy (1830, 1889, 1836)
  • stock exchange: on which the share price does not fall during the sale (1846), or when the stock price changes dynamically (all derivatives 1830)
  • private companies that are practically irrelevant (18CZ) or those that determine the players’ strategy and behavior (1889, 1822, 1836).

Of the above mentioned, I always like the latter option, i.e. a narrow map, a fast train rush with the risk of bankruptcy, a full stock exchange, or at least prices on which prices are falling and rising dynamically, as well as various private companies.
The last game in 18Mex showed me one more feature. The variety of companies, that each company is usually different, has different perspectives and opportunities. Every work differently and otherwise goes depending on the phase of the game. Some companies are good when the game begins. They can generate exceptionally good profits with the help of several 2 trains. There are companies that are always good, because they have, for example, a starting station in the most profitable place on the board and prospects for good routes. There is also a third type of companies that are always in the ass. They are extremely vulnerable to the rest of the group and very often their only hope is to cooperate with another company that has the same president.
Such diversity causes that every 18xx you have to learn to play. Because even if the rules of individual games often differ little, each new map and companies that operate on it is a new challenge.
This diversity causes that one title can be explored for a very long time, and the titles in the 18xx series are hundreds.
For me, it sounds like a fantastic plan for a lifetime 😀

How different games can be in the same title of the same game, show my last 3 games in 18Mex. When I was playing two weeks ago, I was blocked for a total wreck.
So I fought only to not take the last place. Last Friday we played twice. In the first game, I do not know how, but I did not mend Michał. Yes I know, I have more than 50 games on the account in various 18xx and I play as a beetroot. But it happened, I bought too many shares of Michal’s company and I even tried to block it. So I got it as a gift. With no train and 3 dollars in the vault. Simply cunning, I do not even have any explanation. As I became the president of this company, I knew that this game is over for me. What’s worse is the fact that this game dragged on forever. Because Michał’s companies were on the train limits and could not buy anything, Elemele had no money in the companies, just like me. So for x terribly boring operational rounds, we collected money. Boring because, at the time, both Michałs optimized the route of travel to the limit. Only the hourglass saved us, but the order of our companies was so arranged that at first operated the companies of Michał, then Elemele and at the end mine. So sometimes it meant several minutes of waiting for the turn. But hourglasses caused that Elemele was very nervous. But in another way, we could be able to play another game. Once again 18Mex 🙂

It was already after midnight when we started the second game. Not the fastest 18xx, this time with a strong resolve to improve when it comes to playing time, and at a dizzying pace… Elemele went bankrupt.
This is the first bankruptcy this year in our group. How did this happen? First of all: in the earlier game, all trains turned repeatedly. Train rush was almost stopped. We had this in mind and probably that’s why we were so eagerly buying trains in the next game. In which the train rush turned out to be instant. I had a well-placed company on the map, with good routes but unfortunately without a permanent train. The company has been sold out for a long time and its second shareholder was Elemele. Its share price was magic 110 and I could speed up the game by selling its shares, in return by opening another company that would immediately buy a permanent 4D train. If Elemele did not have any shares in it, I would do it in the same way. But he had and became president. In order to survive, he literally missed a few dollars. A few dollars ran out of him to win with Michał. Theoretically, the bankrupt can even win the game! Because he sells shares only to stock limits and the remaining shares in his hand count towards his result at the end of the game.
The last game is a beautiful proof that the companies we use are only a tool for victory. There is no room for sentiment in the style of that it is my starting company, that it has good routes, that I am its president and I like it for a cool logo 😉
For me, each of these games was so different that it could be completely different games. And if I played again I am convinced that the game would look different again, other choices and other behaviors of the co-players, because the most depends on them. Because from each game we draw conclusions that affect the behavior in the next game, etc …
That’s why I love 18xx so much 🙂

Results from 3 games:

Michał (Elemele) 3071 / Tomek 2999 / Maciek 2579 / Tolis 2367 / me: Marcin (Magole) 2216
Time of play: 4:30

Michał z Olkusza 5043 / Michał (Elemele) 4801 / me: Marcin (Magole) 3739
Time of play: 3:45

me: Marcin (Magole) 1102 / Michał z Olkusza 635 / Michał (Elemele) 565
Time of play: 1:46

Translated by Google


Original text:

Pamiętacie co pisałem w poprzedniej relacji z grania? Wymieniłem wtedy moje ulubione cechy 18xx. Myślę że po ostatniej grze mogę dodać jeszcze jedną fajną rzecz do tej listy. A to pewnie nie koniec 😉

Poprzednio były to:

  • mapa która może być ciasna lub stosunkowo luźna, z wielką metropolią pełną stacji, gdzie ciężko policzyć przejazd, bądź taką gdzie jest mało stacji i walka o każdy przyczółek
  • train rush który może być długi i rozwlekły lub bardzo brutalny z ciągłym ryzykiem bankructwa (1830, 1889, 1836jr)
  • giełdę: na której kurs akcji prawie w ogóle nie spada przy sprzedaży (1846), bądź taką gdy kurs akcji zmienia się dynamicznie (wszystkie pochodne 1830)
  • spółki prywatne które praktycznie nie mają większego znaczenia (18CZ) lub takie które determinują strategię i zachowania graczy (1889, 1822, 1836jr).

Z tych wymienionych powyżej, lubię zawsze tą drugą opcję, czyli ciasną mapę, szybki train rush z ryzykiem bankructwa, pełną giełdę a przynajmniej taką na której ceny dynamicznie spadają i rosną oraz różnorodne spółki prywatne.
Ostatnia gra w 18Mex pokazała mi jeszcze jedną cechę. Różnorodność spółek, to że każda firma jest zazwyczaj inna, ma inne perspektywy i szanse. Inaczej działa i inaczej jeździ w zależności od fazy gry. Niektóre spółki są dobre na początku, gdy dopiero gra się zaczyna. Mogą generować wyjątkowo dobre zyski przy pomocy kilku pociągów 2. Są firmy które są dobre zawsze, bo mają np. stację startową w najbardziej dochodowym miejscu na planszy i perspektywy dobrych tras. Jest też trzeci rodzaj firm, takich które są zawsze w dupie. Są one wyjątkowo narażone na blokadę ze strony pozostałych i bardzo często ich jedyną nadzieją jest kooperacja z inną firmą która ma tego samego prezesa.
Taka różnorodność powoduje że każdej 18xx trzeba się nauczyć grać. Bo nawet jeśli zasady poszczególnych gier, często niewiele się różnią, to każda nowa mapa i firmy które na niej operują to nowe wyzwanie.
Ta różnorodność powoduje że jeden tytuł można eksplorować bardzo długo, a tytułów w serii 18xx są setki.
Dla mnie to brzmi jak fantastyczny plan na całe życie 😀

Jak odmienne mogą być rozgrywki w ten sam tytuł tej samej gry, pokazują moje ostatnie 3 gry w 18Mex. Grając dwa tygodnie temu, zostałem zablokowany za jakimś totalnym zadupiu.
Więc walczyłem tylko o to aby nie zająć ostatniego miejsca. W ostatni piątek zagraliśmy dwa razy. W pierwszej grze, nie wiem jak, ale nie przypilnowałem Michała. Tak wiem, mam ponad 50 rozgrywek na koncie w różne 18xx a gram jak burak. Ale stało się, kupiłem kilka akcji Michała za dużo i co zabawne jeszcze jego spółkę próbowałem blokować. Więc dostałem ją w prezencie. Bez pociągu z 3 dolarami w skarbcu. Po prostu kretynizm doskonały, nawet nie mam jak się wytłumaczyć, że głowa bolała czy było późno. Jak zostałem prezesem tej firmy to wiedziałem że ta gra jest już dla mnie skończona. Co gorsze to fakt że ta rozgrywka ciągnęła się w nieskończoność. Bo firmy Michała z Olkusza były na limitach pociągów i nie mógł nic kupić, Elemele nie miał kasy w spółkach, ja podobnie. Więc przez x strasznie nudnych rund operacyjnych zbieraliśmy kasę. Nudnych dlatego, bo w tym czasie oba Michały optymalizowały do granic możliwości trasy przejazdu. Ratunkiem była tylko klepsydra, ale kolejność naszych spółek była tak ułożona, że najpierw działały firmy Michała, potem Elemele i na końcu moje, więc czasami oznaczało to kilkanaście minut czekania na swoją kolej. Oczywiście używaliśmy klepsydr przy których Elemele strasznie się denerwował. Ale gdyby nie to, to nie zagralibyśmy kolejnej gry. Kolejny raz 18Mex 🙂

Było już po północy gdy zaczęliśmy drugą partię. Wcale nie najszybszą osiemnastkę, tym razem z mocnym postanowieniem poprawy jeśli chodzi o czas gry, i w zawrotnym tempie…. Elemele zbankrutował.
To pierwsze bankructwo w tym roku w naszym gronie. Jak to się stało? Po pierwsze : we wcześniejszej grze wszystkie pociągi zwracały się wielokrotnie. Train rush został wtedy zatrzymany. Mieliśmy to w pamięci i chyba dlatego tak ochoczo kupowaliśmy pociągi w kolejnej grze. W której tym razem train rush okazał się błyskawiczny. Ja miałem dobrze usytuowaną na mapie firmę, z dobrymi trasami ale niestety bez stałego pociągu. Firma ta od dawna była wyprzedana i jej drugim udziałowcem był Elemele. Jej kurs akcji wynosił już magiczne 110 i mogłem przyśpieszyć grę, sprzedając jej udziały, w zamian otwierając kolejną firmę, która miałaby od razu na zakup stałego pociągu 4D. Gdyby Elemele nie miał w niej udziałów, to postąpiłbym identycznie. Ale miał i został prezesem. Do tego aby przetrwać zabrakło mu dosłownie kilku dolarów. Kilku dolarów zabrakło mu też do tego aby wygrać z Michałem. Teoretycznie bankrut może nawet wygrać grę! Bo sprzedaje udziały tylko do limitów giełdowych i pozostałe w jego ręku akcje liczą się do jego wyniku na koniec gry.
Ostatnia gra to piękny dowód na to że firmy którymi operujemy, to jedynie narzędzie to zwycięstwa. Nie ma miejsca na sentymenty w stylu: że to moja startowa spółka, że ma dobre trasy, że jestem jej prezesem i ją lubię za fajne logo 😉
Dla mnie każda z tych gier była tak odmienna, że równie dobrze mogłyby to być zupełnie inne gry. I gdybym grał ponownie to jestem przekonany że znowu inaczej by ta gra wyglądała, inne wybory i inne zachowania współgraczy, bo od nich zależy najwięcej. Bo z każdej gry wyciągamy wnioski które wpływają na zachowania w kolejnej grze, itd…
Za to właśnie tak uwielbiam osiemnastki 🙂

Wyniki z 3 gier:

Michał (Elemele) 3071 / Tomek 2999 / Maciek 2579 / Tolis 2367 / me: Marcin (Magole) 2216
Czas gry: 4:30

Michał z Olkusza 5043 / Michał (Elemele) 4801 / me: Marcin (Magole) 3739
Czas gry: 3:45

me: Marcin (Magole) 1102 / Michał z Olkusza 635 / Michał (Elemele) 565
Czas gry: 1:46

 

Friday: first game
 

Friday: second game

Leave a Reply