Podsumowanie 2017 / Best of 2017

English version at the end…

Co było najczęściej granym tytułem? Co nam się najbardziej spodobało? Wypytaliśmy większość osób które zaraziliśmy, przynajmniej troszeczkę tematyką 18xx i mamy dla was wyniki. Przeczytajcie…

Pierwsze kroki stawialiśmy jeszcze w 2016 roku, ale wtedy były to tylko dwie gry: 1830 i 1846.

Tak naprawdę przygodę z 18xx zaczęliśmy w zeszłym roku. Poznaliśmy kilkanaście nowych tytułów i łącznie zagraliśmy w 13 różnych gier z serii 18xx: 1822, 1830, 1836jr, 1844, 1846, 1849, 1854, 1889, 1890, 1893, 18Africa, 18CZ, Rolling Stock.
Wow, sporo tego 🙂

Najczęściej granym było 1836jr (18 rozgrywek), potem 1889 (9 gier) i 1846 (5 gier).

Wszystkie osoby które grały z nami w zeszłym roku (przynajmniej kilka gier), poprosiłem o małe podsumowowanie, zobaczcie co im się najbardziej podobało (our best of are):

 • Grzesiek (Tolis): 1836jr, 1844, 1846/1849, 1854/1889
 • Jacek: 1889, 1846, 1830, 1893
 • Jakub: 1836jr, 1844, Rolling Stock, 1889
 • Łukasz: 1849, 1889, 1836jr, 18CZ/1846
 • Maciek: 1836jr/1890, 1854, 18CZ
 • Marcin (Magole): 1836jr, 1849, 1822, 1893, 1889, 1854, 1890, 18CZ, 1844, Rolling Stock, 18Africa
 • Mateusz: 1836jr, 1889, 1849, 1890
 • Michał (Elemele): 1836jr, 1889, 1849, 1844, 1830/1846/1890, 18CZ, Rolling Stock, 18Africa
 • Michał (z Olkusza): 1836jr, 1889, 1890, 1822, 1893 Cologne, 1849, 1844, 1854, 18CZ, Rolling Stock, 18Africa
 • Paweł (Ryu): 1836jr, 1846, 1889, 1844

Ponieważ większość z naszych graczy, gra od roku, więc ta lista to jednocześnie ich osiemnastkowy top ileś tam.
Bezapelacyjnie miejsce pierwsze zajmuje 1836jr, następnie 1889 i na 3 miejscu jest 1849. Co ważne, wszystkie 3 tytuły dostępne są w wersji PnP 🙂
Bierzcie się więc do roboty Panowie i Panie, hmmm, jakaś Pani to czyta?

Krótko mówiąc: to był bardzo dobry rok. Dopiero gdy prosiłem poszczególne osoby o ich typy, zdałem sobie sprawę jak wielu graczy mamy w naszej okolicy. Mam nadzieję że w kolejnym podsumowaniu nasza lista będzie jeszcze obszerniejsza. Więc jeśli tylko jesteś ze śląska, czytasz to i chcesz dołączyć do ekipy 18xx to zapraszamy serdecznie.

Dodatkowe komentarze:

Jacek:
Oprócz 1830 w każdy tytuł zagrałem tylko raz więc możliwe że oceny mogłyby by się delikatnie zmienić

 • 1889 – 9.0 Zdecydowanie najbardziej przypadł mi do gustu. Mała, ciasna plansza, fajne spółki prywatne a przy tym najładniejsza 18 w jaką do tej pory grałem. Giełda na plus.
 • 1846 – 8.5 Podoba mi się motyw z łączeniem wschodu z zachodem, mapa w optymalnej wielkości – nie za duża nie za mała, jest trochę miejsca żeby pokombinować z trasami. Choć wolę giełdę wielowymiarową to w 1846 giełda pomimo swej prostoty daje ciekawe opcje.
 • 1830 – 8.0 Bardzo fajna mapa z opcją zagrania w 2 wariantach, jest sporo miejsca do wykorzystania Diesla. Najciekawsza giełda z dotychczas poznanych 18. Gdyby nie fakt że po 2 grach mam wciąż to samo wrażenie że gra jest za długa i pod koniec to tylko odcinanie kuponów i nic więcej to ocena byłaby zdecydowanie wyższa. To moja pierwsza 18. Po pierwszej partii myślałem że ten efekt dłużenia pod koniec jest spowodowany moją słabszą grą jednak druga rozgrywka dała mi podobne odczucie że gra jest za długa. Nadchodzi moment w którym wszystkie spółki są już uruchomione i wykupione a końca gry nie widać. Kolejne tury to tylko delikatne korekty tras i nic więcej. Twoja propozycja z mniejszym bankiem na pewno jest dobrym pomysłem. Gra zdecydowanie ma potencja na lepszą ocenę.
 • 1893 – 7.5 Zdecydowanie najsłabsze wykonanie zarówno graficzne jak i same komponenty. Niby mała plansza, niby rzeka blokuje a po pierwszej partii nie widać żeby to coś zmieniało. Pomysł z spółkami prywatnymi, które łącza się nie do końca mnie przekonuje.

Łukasz:
1. 1849 – Sycylia, najciekawsza ze względu na różnorodność torów i ukształtowanie terenu
2. 1889 – Japonia, przystępna dla nowicjuszy, ale ma dwuwymiarową giełdę i można zamknąć / zbankrutować spółkę
3. 1836jr – bo ma dwuwymiarową giełdę
4 / 5. Ex aequo – 18cz i 1846 – te dwie najmniej mi zapadły w pamięć, mimo iż 18cz grałem z Wami całkiem niedawno


English version translated by Google (sorry for any mistakes):

What was the most-played title? What we liked the most? We asked the majority of people that we infected, at least a bit of 18xx subject matter and we have results for you. Read …

We set the first steps in 2016, but then there were only two games: 1830 and 1846.

In fact, we started the adventure with 18xx last year. We got to know a dozen new titles and we played together in 13 different games from the 18xx series: 1822, 1830, 1836, 1844, 1846, 1849, 1854, 1889, 1890, 1893, 18Africa, 18CZ, Rolling Stock.
Wow, a lot of this 🙂

The most played were 1836jr (18 games), then 1889 (9 games) and 1846 (5 games).

All people who played with us last year (at least several games), I asked for a small summary, see what they liked best (our best of are):

Grzesiek (Tolis): 1836, 1844, 1846/1849, 1854/1889
Jacek: 1889, 1846, 1830, 1893
Jakub: 1836, 1844, Rolling Stock, 1889
Łukasz: 1849, 1889, 1836, 18CZ / 1846
Maciek: 1836/1890, 1854, 18CZ
Marcin (Magole): 1836, 1849, 1822, 1893, 1889, 1854, 1890, 18CZ, 1844, Rolling Stock, 18Africa
Mateusz: 1836, 1889, 1849, 1890
Michał (Elemele): 1836, 1889, 1849, 1844, 1830/1846/1890, 18CZ, Rolling Stock, 18Africa
Michał (from Olkusz): 1836, 1889, 1890, 1822, 1893 Cologne, 1849, 1844, 1854, 18CZ, Rolling Stock, 18Africa
Paweł (Ryu): 1836, 1846, 1889, 1844

Because most of our players have been playing for a year, so this list is at the same time their top most liked ever.
Regardless, the first place occupies 1836jr, then 1889 and the third place is 1849. What is important, all three titles are available in the PnP version 🙂

In short: it was a very good year. Only when I asked individuals about their types, I realized how many players we have in our area. I hope that in the next summary, our list will be even more extensive. So if you are only from Silesia, you are reading this and you want to join the team 18xx, we cordially invite you.

Additional comments:

Jacek:
In addition to 1830, I played only one title in each title, so it’s possible that the grades would change slightly

1889 – 9.0 I liked the most. Small, tight board, cool private companies and the most beautiful 18 I have played so far. Exchange on the plus.
1846 – 8.5 I like the motif with the connection of east and west, the map in the optimal size – not too big, there is some place to go with the routes. Although I prefer a multidimensional exchange, in 1846 the stock market, despite its simplicity, offers interesting options.
1830 – 8.0 A very nice map with the option to play in 2 variants, there is a lot of space to use Diesel. The most interesting stock market from the previously known 18xx. If not the fact that after 2 games I still have the same impression that the game is too long and at the end it is only cutting off the coupons and nothing else would be much higher. This is my first 18xx. After the first game, I thought that this effect of late debt is due to my weaker game but the second game gave me a similar feeling that the game is too long. The moment is coming when all companies are already running and bought and the end of the game can not be seen. Subsequent turns are only gentle route corrections and nothing more. Your proposal with a smaller bank is definitely a good idea. The game definitely has the potential for a better rating.
1893 – 7.5 Definitely the weakest performance, both graphic and components. Like a small board, like a river blocking and after the first party you can not see anything changing. The idea with private companies that links does not quite convince me.

Łukasz:
1. 1849 – Sicily, the most interesting because of the diversity of tracks and terrain
2. 1889 – Japan, accessible to novices, but has a two-dimensional stock exchange and you can close / go bankrupt the company
3. 1836jr – because it has a two-dimensional exchange
4 / 5. Ex aequo – 18cz and 1846 – the two of them were the least memorable, even though 18cz I played with you quite recently.

Leave a Reply